Terms of Service

ข้อกำหนดในการให้บริการ “Honda RoadSync”

ข้อกำหนดในการให้บริการ “Honda RoadSync” ทั้งหมดนี้ (“ข้อกำหนด”) กำหนดเงื่อนไขการใช้บริการที่ บริษัท เอ.พี. ฮอนด้า จำกัด, ราชอาณาจักรไทย (“ฮอนด้า”, ”เรา“, ”หรือ “ของเรา”) ให้ระหว่างท่านกับเรา ในข้อกำหนดเหล่านี้ "บริการ" หมายถึงผลิตภัณฑ์และบริการที่เราให้บริการภายใต้ชื่อ "Honda RoadSync" ผ่านทางอินเทอร์เน็ตหรือเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงซอฟต์แวร์แอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้อง ("ซอฟต์แวร์")

โปรดอ่านข้อกำหนดเหล่านี้อย่างละเอียดก่อนใช้บริการ ข้อกำหนดเหล่านี้ประกอบด้วยข้อตกลงทางกฎหมายระหว่างท่านและฮอนด้าเกี่ยวกับบทบัญญัติและการใช้บริการ โดยการดาวน์โหลดหรือติดตั้งซอฟต์แวร์หรือการใช้บริการใดๆ แสดงว่าท่านตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดเหล่านี้และเข้าเป็นภาคีในข้อตกลงนี้ หากท่านไม่ยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้ โปรดอย่าใช้บริการ

เราอาจแก้ไขข้อกำหนดเหล่านี้ การแก้ไขดังกล่าวจะมีผลใน 30 วัน หลังจากที่เราส่งหนังสือแจ้งให้ท่านทราบหรือการประกาศการแก้ไขบนเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับบริการ หากท่านไม่เห็นด้วยกับการเปลี่ยนแปลงใดๆ ของข้อกำหนดเหล่านี้ ท่านต้องหยุดใช้บริการ การใช้บริการของท่านต่อไปหลังจากการแก้ไขข้อกำหนดเหล่านี้จะถือว่าเป็นการยอมรับการแก้ไขดังกล่าว

 

1. คุณสมบัติของผู้ใช้

1.1 เฉพาะผู้อยู่อาศัยตามกฎหมายของราชอาณาจักรไทยเท่านั้นที่มีสิทธิ์ใช้บริการ บริการนี้จัดให้แก่บุคคลเพื่อการใช้งานส่วนตัวและไม่ใช่เชิงพาณิชย์เท่านั้น

1.2 บริการนี้มีไว้สำหรับผู้ใช้ที่มีอายุตามที่กฎหมายกำหนดว่าต้องมีใบอนุญาตขับขี่ภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ หากท่านมีอายุต่ำกว่าเกณฑ์ที่จะถือใบอนุญาตขับขี่ในประเทศหรือเขตที่พำนักของท่าน ท่านจะไม่มีสิทธิ์ได้รับบริการ

1.3 นอกเหนือจากข้อ 1.2 หากท่านอายุต่ำกว่า 18 ปี (หรืออายุต่ำกว่าเกณฑ์ส่วนใหญ่ในประเทศหรือดินแดนที่ท่านอาศัยอยู่) ท่านจะใช้บริการได้ก็ต่อเมื่อท่านได้รับความยินยอมจากพ่อแม่หรือผู้ปกครองของท่าน รวมถึงยินยอมต่อข้อกำหนดเหล่านี้

 

2. การใช้บริการ

2.1 ท่านรับทราบโดยชัดแจ้งและตกลงว่าการใช้หรือการพึ่งพาใดๆ ขึ้นอยู่กับข้อมูลหรือเนื้อหาใดๆ ที่มีให้ผ่านบริการนี้เป็นไปโดยลำพังและสมบูรณ์ด้วยความเสี่ยงและความรับผิดชอบของท่านเอง

2.2 เมื่อท่านใช้บริการหรือข้อมูลหรือเนื้อหาใดๆ ที่มีให้ผ่านบริการ (รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง [ข้อมูลแผนที่ การจราจร และเส้นทาง] "เนื้อหา") ท่านอาจพบว่าสภาพจริงแตกต่างจากเนื้อหา ท่านต้องรับทราบว่าเนื้อหาไม่ได้มีไว้เพื่อแทนที่ข้อมูลที่ให้ไว้บนท้องถนน เช่น [เส้นทางการเดินทาง ข้อ จำกัดตามเวลา การจำกัดช่องทางจราจร ป้ายจราจร สัญญาณไฟจราจร คำแนะนำของตำรวจ] เป็นต้น ดังนั้นท่านต้องใช้บริการหรือเนื้อหาโดยใช้วิจารณญาณอย่างอิสระและการตัดสินใจที่ดี ท่านต้องรับผิดชอบในการกระทำของท่านและผลที่ตามมาด้วยตลอดเวลา

2.3 ท่านต้องเชื่อฟัง ปฏิบัติตาม และยินยอมตามสภาพถนน การจราจร และกฎหมายและข้อบังคับอื่นๆ ทั้งหมด และรวมถึงคำแนะนำอื่นๆ ของทั้งตำรวจและรัฐบาล ยกตัวอย่างเช่น แม้ว่าบริการอาจมี [อินเตอร์เฟสที่ช่วยให้ท่านสามารถใช้งานอุปกรณ์ของท่านที่ติดตั้งซอฟต์แวร์ได้ผ่านคำสั่งเสียงและการเคลื่อนไหวของนิ้วที่ง่ายขึ้นขณะขับขี่จักรยานยนต์] เป็นความรับผิดชอบของท่านแต่เพียงผู้เดียวในการประเมินว่าการใช้งานอินเตอร์เฟสนั้นปลอดภัยและถูกกฎหมายภายใต้สถานการณ์หรือไม่ เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดข้อสงสัย เมื่อท่านใช้งานอุปกรณ์เคลื่อนที่ (สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต ฯลฯ ) ท่านจะต้องใช้งานอุปกรณ์ดังกล่าวหลังจากหยุดในที่ที่ปลอดภัยและจะไม่ใช้งานอุปกรณ์เคลื่อนที่ของท่านในขณะที่ท่านกำลังขับขี่เพราะจะทำให้ความสนใจต่อถนนและการจราจรไม่เพียงพอซึ่งอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้

2.4 เนื้อหาอาจรวมถึงข้อมูลหรือเนื้อหาที่ท่านหรือบุคคลที่สามให้ (เรียกรวมกันว่า “เนื้อหาของบุคคลที่สาม”) เราไม่รับผิดชอบต่อการใช้งานเนื้อหาของบุคคลที่สามและความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้น ยกตัวอย่างเช่น เราไม่รับผิดชอบต่อทิศทางแผนที่ที่ไม่ถูกต้องหรือที่เป็นอันตรายใดๆ ที่ซอฟต์แวร์อาจเข้าถึงจากแอปพลิเคชันอื่นบนอุปกรณ์ของท่าน ท่านเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการจัดหาซึ่งเนื้อหาของบุคคลที่สามและจ่ายค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมใดๆ

2.5 ในการใช้บริการ รถของท่านอาจจำเป็นต้องติดตั้งอุปกรณ์ (บลูทูธ ฯลฯ) สำหรับ Honda RoadSync อุปกรณ์โทรศัพท์มือถือ (สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต ฯลฯ) อุปกรณ์เสริมสำหรับโทรศัพท์มือถือ (ชุดหูฟัง หูฟัง ไมโครโฟน ฯลฯ ) และความครอบคลุมของผู้ให้บริการข้อมูล (เรียกรวมกันว่า “บริการอื่นๆ”) เมื่อท่านใช้บริการอื่นๆ ท่านต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ท่านเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการจัดหาบริการอื่นๆ และชำระค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมใดๆ เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดข้อสงสัย บริการจะจำกัดพื้นที่บางส่วนไว้ที่ช่วงการรับและช่วงการส่งสัญญาณของสถานีวิทยุของการครอบคลุมของผู้ให้บริการข้อมูลที่ดำเนินการโดยผู้ให้บริการเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งต้องมีการเปิดใช้งานข้อมูลมือถือ นอกจากนี้ บริการอาจได้รับผลกระทบจากอุปสรรคต่างๆ เช่นสภาพบรรยากาศ สภาพภูมิประเทศ ตำแหน่งของรถ และอาคาร เราจะไม่สนับสนุนหรือจ่ายค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริการอื่นๆ บริการอื่นๆ บางบริการอาจเข้ากันไม่ได้กับบริการซึ่งถือว่าเป็นความเสี่ยงและความรับผิดชอบของตัวท่านเอง เราจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือปัญหาใดๆ ในการใช้บริการอื่นๆ

2.6 การแจ้งเตือนใดๆ ที่เราส่งถึงท่านอาจทำได้ดังต่อไปนี้: 1) โดยทางอีเมลซึ่งไปยังที่อยู่อีเมลสุดท้ายที่ท่านได้ให้ไว้หรือ 2) โดยการโพสต์ประกาศบนเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับบริการ ท่านตกลงที่จะให้และรักษาข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และครบถ้วน รวมถึงข้อมูลติดต่อของท่านสำหรับการแจ้งเตือนและการสื่อสารอื่นๆ จากเรา

 

3. ใบอนุญาตและการเป็นเจ้าของ

3.1 ภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้ เราขอมอบสิทธิ์การใช้งานที่ไม่ผูกขาด ที่จำกัด ที่ไม่สามารถถ่ายโอน ที่ไม่แบ่งสิทธิ์ ที่สามารถเพิกถอนได้เพื่อใช้บริการและเนื้อหา และดาวน์โหลด ติดตั้ง และใช้ซอฟต์แวร์สำหรับส่วนบุคคลและวัตถุประสงค์ที่ไม่แสวงหาผลกำไร ใบอนุญาตนี้ไม่รวมถึงใบอนุญาตในการทำซ้ำ แก้ไข หรือแจกจ่ายซอฟต์แวร์

3.2 ซอฟต์แวร์อาจมีคุณลักษณะที่ช่วยให้เราสามารถปิดใช้งานซอฟต์แวร์จากระยะไกลได้ ตัวอย่างเช่น เพื่อให้แน่ใจว่าท่านจะไม่ใช้ซอฟต์แวร์นานเกินกว่าระยะเวลาของใบอนุญาตในการใช้ซอฟต์แวร์ หลังจากปิดการใช้งานระยะไกล ซอฟต์แวร์อาจหยุดทำงานในบางส่วนหรือทุกๆ ประการ และท่านอาจสูญเสียการเข้าถึงข้อมูลที่สร้างขึ้นหรือจัดเก็บโดยใช้ซอฟต์แวร์ การปิดใช้งานซอฟต์แวร์เป็นคุณลักษณะสำคัญของสิทธิ์การอนุญาตและความรับผิดชอบที่ระบุไว้ภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้

3.3 ยกเว้นใบอนุญาตที่ได้รับในข้อ 3.1 สิทธิ์ กรรมสิทธิ์และผลประโยชน์ทั้งหมด (รวมถึง แต่ไม่จำกัด เพียงสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมด) ในและต่อบริการ เนื้อหา และซอฟต์แวร์เป็นของฮอนด้า บริษัทในกลุ่มและ/หรือผู้อนุญาตอื่นๆ และได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ตลอดจนกฎหมายและสนธิสัญญาทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ เราไม่ให้สิทธิ์อื่นใดแก่ท่านโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย

 

4. ข้อห้าม

ท่านยอมรับว่า ตามเงื่อนไขของใบอนุญาตของท่าน ท่านอาจไม่และตกลงที่จะไม่:

1) ทำซ้ำ ดาวน์โหลด แจกจ่าย อัพโหลด แสดง ขาย เช่า ให้เช่า สร้างผลงานลอกเลียนแบบ หรือใช้หรือใช้ประโยชน์จากบริการ เนื้อหา หรือซอฟต์แวร์ทั้งหมดหรือบางส่วนนอกเหนือจากที่ได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้

2) ให้ข้อมูลที่เป็นเท็จหรือไม่ถูกต้องในการเชื่อมต่อกับบริการ (รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงการใช้ชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน ข้อมูลบัญชี ชื่อหรือคุณลักษณะอื่นๆ ของบุคคลที่สาม)

3) เปิดเผย โอน หรือให้ยืมบัญชีของท่าน (รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง ID และรหัสผ่านใดๆ ที่เกี่ยวข้อง) ให้กับบุคคลที่สามหรืออนุญาตให้บุคคลที่สามใช้บัญชีนั้น

4) ย้าย ถอดรหัส ทำวิศวกรรมย้อนกลับ ถอดประกอบซอฟต์แวร์ กลไกการจัดการสิทธิ์ดิจิทัล อุปกรณ์ หรือมาตรการป้องกันเนื้อหาหรือการควบคุมการเข้าถึงอื่นๆ ที่รวมอยู่ในบริการ

5) หลีกเลี่ยง แก้ไข ทำลาย แทรกแซง หรือหลีกเลี่ยงการทำงานหรือการป้องกันใดๆ ของบริการ

6) เข้าถึง ตรวจสอบ หรือคัดลอกองค์ประกอบใดๆ ของบริการโดยใช้วิธีการอัตโนมัติ (รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงหุ่นยนต์ หรือเครื่องขูด)

7) ทำลาย ขัดขวาง แทรกแซง หรือเปลี่ยนแปลงระบบ ข้อมูล หรือเครือข่ายใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริการ ที่ส่งถึงเรา จัดเก็บในระบบใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริการ หรือเปิดใช้งานข้อมูลใดๆ ที่มีไวรัสคอมพิวเตอร์หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เป็นอันตรายอื่นๆ

8) ทำให้เสียหาย ปิดการใช้งาน ใช้งานหนักเกินไป หรือทำให้บริการด้อยลง หรือ

9) ใช้บริการในลักษณะที่ผิดกฎหมายเพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมายหรือในลักษณะใดๆ ที่ไม่สอดคล้องกับข้อกำหนดเหล่านี้

 

5. ข้อเสนอแนะ

หากท่านให้ข้อเสนอแนะใดๆ กับเราเกี่ยวกับฟังก์ชันการทำงานและประสิทธิภาพของบริการ (รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงการระบุข้อผิดพลาดและการปรับปรุงที่อาจเกิดขึ้น) (“ข้อเสนอแนะ”) ท่านยอมรับว่า: 1) ข้อเสนอแนะของท่านไม่มีข้อมูลที่เป็นความลับ ข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธิ์หรือข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่สาม 2) เราไม่มีภาระผูกพันในการรักษาความลับไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยเกี่ยวกับข้อเสนอแนะ     3) เราอาจมีบางอย่างที่คล้ายกับข้อเสนอแนะที่อยู่ระหว่างการพิจารณาหรืออยู่ระหว่างการพัฒนา และ 4) ท่านให้สิทธิ์แก่เราในทางสากล ตลอดเวลา ไม่ผูกขาด มอบหมาย แบ่งสิทธิ์ และโอนสิทธิ์เพื่อใช้ข้อเสนอแนะของท่านโดยไม่ต้องจ่ายเงินให้ท่านเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ รวมถึงเพื่อปรับปรุงบริการและสร้างผลิตภัณฑ์และบริการอื่นๆ และการสละสิทธิ์โดยไม่สามารถเพิกถอนได้ และทำให้เกิดการยกเว้นต่อเราและบุคคลอื่นๆ ที่กำหนดโดยเรา การเรียกร้องและการยืนยันสิทธิ์ทางศีลธรรมใดๆ ที่มีอยู่ในข้อเสนอแนะดังกล่าว

 

6. ความเป็นส่วนตัว

เราอาจรวบรวมข้อมูลจากท่านเกี่ยวกับการใช้บริการซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมของเรา การใช้งานและการแบ่งปันข้อมูลของท่าน โปรดดูที่นโยบายความเป็นส่วนตัวของเราตาม URL ที่ได้ให้ไว้ด้านล่าง

https://global.honda/en/voice-control-system/legal/TH/privacy.html

 

7. การระงับและการยุติ

7.1 ท่านสามารถหยุดใช้บริการตามกระบวนการที่เรากำหนดเมื่อใดก็ได้

7.2 เราอาจใช้ดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียวและโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหรือรับผิดต่อท่าน จำกัด ระงับ หรือยุติการใช้หรือเข้าถึงบริการทั้งหมดหรือบางส่วนของท่าน หาก 1) เราเชื่อว่าท่านละเมิดข้อกำหนดใดๆ เหล่านี้ 2) เราจำเป็นต้องดำเนินการดังกล่าวภายใต้กฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับ หรือหน่วยงานของรัฐอื่นๆ 3) ปัญหาทางเทคนิคหรือปัญหาที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้น หรือ 4) สถานการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของเราอย่างสมเหตุสมผล (รวมถึง แต่ไม่ จำกัดเพียงแผ่นดินไหว น้ำท่วม หรือภัยธรรมชาติอื่นๆ ภัยพิบัติ ข้อพิพาทแรงงาน การหยุดชะงักทางแพ่ง สงคราม หรือการแก้ไขกฎหมายหรือข้อบังคับ)

7.3 เราอาจ ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียวและไม่ต้องรับผิดใดๆ กับท่าน จำกัด ระงับหรือยุติการใช้บริการทั้งหมดหรือบางส่วนของท่านภายใน 30 วัน

7.4 ติดตามการส่งหนังสือแจ้งให้ท่านทราบหรือการโพสต์ของเราบนเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับบริการ

7.5 เมื่อเรายุติการใช้บริการของท่านตามข้อ 7.2 และ 7.3 ข้อตกลงตามข้อกำหนดเหล่านี้และที่เกิดขึ้นระหว่างฮอนด้าและท่านจะสิ้นสุดลงทันที เมื่อสิ้นสุดการใช้งาน ท่านต้องยุติการใช้บริการทันทีและทำลายหรือลบสำเนาซอฟต์แวร์ทั้งหมดจากอุปกรณ์ใดๆ ก็ตามของท่าน สิทธิ์ของเราและภาระผูกพันของท่านจะทำให้หลุดพ้นจากการยุติ

 

8. ไม่มีการรับประกัน

8.1 บริการนี้มีให้ตามพื้นฐาน "ตามที่เป็นอยู่" ท่านยอมรับความรับผิดชอบทั้งหมดสำหรับการเลือกใช้บริการเพื่อให้บรรลุผลที่ท่านตั้งใจไว้ และสำหรับการติดตั้ง การใช้งาน และผลลัพธ์ที่ได้รับจากบริการ ฮอนด้าและบริษัทในเครือ (เรียกรวมกันว่า “บริษัทในเครือฮอนด้า”) ไม่รองรับหรือรับประกันว่าบริการจะไม่มีข้อผิดพลาด บริษัทในเครือฮอนด้าไม่รับรองหรือรับประกันว่าบริการจะเป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมายสำหรับการใช้งานกับรถจักรยานยนต์ มิฉะนั้น ตามขอบเขตสูงสุดที่อนุญาตโดยกฎหมายที่บังคับใช้ บริษัทในเครือฮอนด้าปฏิเสธการรับประกันทั้งหมดไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย รวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะการรับประกันโดยนัยของความสามารถในการผลิตชิ้นส่วน คุณภาพ ความถูกต้อง หัวข้อ การไม่ละเมิด และความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับบริการ ไม่มีการรับประกันใดๆ ที่ขัดแย้งต่อการแทรกแซงความสนุกสนานในการใช้บริการหรือขัดแย้งต่อการละเมิด

8.2 ท่านรับทราบและยอมรับในที่นี้ว่าบางสภาพบรรยากาศ ภูมิศาสตร์ หรือภูมิประเทศ ความล้มเหลว ความแออัด หรือการขัดข้องของสาธารณูปโภค หรือเครือข่ายไร้สาย และเงื่อนไขอื่น ๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเราอาจป้องกัน หรือชะลอไม่ให้เราให้บริการแก่ท่าน หรือส่งผลกระทบต่อคุณภาพของบริการ

 

9. ข้อจำกัดของความรับผิดชอบ

ในส่วนที่ไม่ถูกห้ามโดยกฎหมายที่ใช้บังคับ ไม่ว่าในกรณีใดก็ตามที่ บริษัทในเครือฮอนด้าจะต้องรับผิดชอบต่อการบาดเจ็บส่วนบุคคลใดๆ หรือความเสียหายใดๆ โดยทางอ้อม เกิดขึ้นพิเศษ โดยบังเอิญหรือโดยผลพวงที่ไม่ได้ตั้งใจในทุกกรณีซึ่งรวมถึงการสูญเสียกำไรและทรัพย์สินใดๆ ก็ตาม แม้ว่าเราจะได้รับการแนะนำถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าวซึ่งเป็นผลมาจากการใช้งานหรือการไม่สามารถใช้บริการที่อย่างไรก็ตามได้เกิดขึ้น บริษัทในเครือฮอนด้าจะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้าหรือความล้มเหลวในด้านประสิทธิภาพที่เป็นผลมาจากสาเหตุที่อยู่นอกเหนือการควบคุมตามเหตุผลของเรา ไม่มีเหตุการณ์ใดที่บริษัทในเครือฮอนด้าจะต้องรับผิดต่อความเสียหาย การสูญเสียและสาเหตุทั้งหมดของการดำเนินการสำหรับการเคลมทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้หรือเกี่ยวข้องกับบริการ (ไม่ว่าจะขึ้นอยู่กับสัญญา การรับประกัน หรือความรับผิดทางละเมิด หรือพื้นที่ทางกฎหมายอื่นใดๆ ก็ตาม) ที่มากกว่าแปดร้อยบาท (800 บาท) หรือเทียบเท่าโดยประมาณยี่สิบห้าสหรัฐดอลลาร์ ($25)

 

10. การชดใช้ค่าเสียหาย

ท่านจะชดใช้ ไม่ทำอันตรายและปกป้องบริษัทในเครือฮอนด้า และเจ้าหน้าที่ พนักงาน กรรมการ ผู้แทน ตัวแทนจำหน่าย ผู้อนุญาต และผู้จัดหาจากและต่อความเสียหายใดๆ (รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของทนายความทั้งหมด) เคลม และคดีความที่เกิดขึ้นหรือเป็นผลจากการใช้บริการหรือรถจักรยานยนต์ของท่านซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงความเสียหายต่อทรัพย์สิน การบาดเจ็บส่วนบุคคล หรือการเสียชีวิต

 

11. ทั่วไป

11.1 ข้อกำหนดเหล่านี้อยู่ภายใต้กฎหมายของราชอาณาจักรไทยโดยไม่มีการอ้างอิงถึงหลักการที่แย้งของกฎหมาย

11.2 ข้อพิพาทใดๆ ระหว่างท่านและฮอนด้าที่เกี่ยวกับข้อกำหนดเหล่านี้จะอยู่ภายใต้เขตอำนาจศาลเฉพาะของศาลเป็นกรณีแรก

11.3 หากข้อกำหนดใดๆ ของข้อกำหนดเหล่านี้ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นโมฆะ หรือด้วยเหตุผลใดๆ ที่ไม่สามารถบังคับใช้ได้ข้อกำหนดนั้นจะถูกตัดออกจากข้อกำหนดเหล่านี้และจะไม่ส่งผลกระทบต่อความถูกต้องและความสามารถในการบังคับใช้ของข้อกำหนดที่เหลืออยู่

11.4 ข้อกำหนดเหล่านี้และข้อกำหนดที่อ้างถึงในที่นี้ถือเป็นข้อตกลงทั้งหมดระหว่างท่านและฮอนด้าที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้ และหมายรวมถึงความเข้าใจ การเจรจา และการอภิปรายก่อนหน้าหรืออื่นๆ ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นทางคำพูดหรือทางลายลักษณ์อักษร จะไม่ถือว่าการสละสิทธิ์ใดๆ ของข้อกำหนดใดๆ ของข้อกำหนดเหล่านี้หรือจะถือเป็นการสละสิทธิ์ของบทบัญญัติอื่นใดในที่นี้และการสละสิทธิ์จะไม่ถือเป็นการสละสิทธิ์ต่อไปเว้นแต่จะระบุไว้อย่างชัดเจน