นโยบายความเป็นส่วนตัวเกี่ยวกับ Honda RoadSync

1. เกี่ยวกับนโยบายนี้

เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องรวมทั้งกฎหมายใดที่จะมีผลบังคับใช้ในอนาคต

ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ (“นโยบายนี้”) เราขอทำการแจ้งข้อมูลตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน นโยบายนี้กำหนดเกณฑ์การใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านแจ้งให้แก่เรา หรือข้อมูลเกี่ยวกับท่านที่เราได้รับมาจากแหล่งอื่นซึ่งจะถูกประมวลผลโดยเราเพื่อการให้บริการ Honda RoadSync (“บริการ”) โปรดสละเวลาเพื่ออ่านและทำความเข้าใจนโยบายนี้

นโยบายนี้อาจเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งคราว การปรับปรุงเนื้อหาของนโยบายนี้จะถูกแสดงไว้ที่เว็บไซต์ของเราที่ https://global.honda/en/voice-control-system/legal/TH/privacy.html โปรดตรวจสอบนโยบายนี้อย่างสม่ำเสมอ นโยบายนี้ได้รับการปรับปรุงเนื้อหาล่าสุดเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2565

ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ (“นโยบาย” นี้) ทางบริษัทฯ ได้ให้ข้อมูลตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยนโยบายนี้ได้กำหนดพื้นฐานว่าข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ที่ท่านให้กับทางเรา หรือที่เราได้รับข้อมูลเกี่ยวกับตัวท่านจากแหล่งอื่น ข้อมูลเหล่านี้ บริษัทฯจะนำมาใช้ประมวลผล สำหรับการบริการของ Honda RoadsSync ("บริการ") กรุณาสละเวลาในการอ่านและทำความเข้าใจนโยบายนี้

นโยบายนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์

 

2. ข้อมูลเกี่ยวกับเรา

เพื่อวัตถุประสงค์ของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เรา บริษัท ไทยฮอนด้า จำกัด (“เรา” หรือ “ของเรา”) เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และเรามุ่งมั่นที่จะเคารพความเป็นส่วนตัวของท่าน

(a) สำนักงานของเรา

      สำนักงานสำโรง (สำนักงานขาย)

      149 หมู่ 1 ถนนรถรางเก่า ตำบลสำโรงใต้ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130

(b) ที่อยู่อีเมลของเรา

      Privacy@honda.th.com

 

3. นิยาม

ในนโยบายนี้

 

(1) “ข้อมูลส่วนบุคคล” ของท่าน หมายถึง ข้อมูลใดๆที่เกี่ยวข้องกับตัวท่านและสามารถใช้ระบุตัวตนของท่านได้ ซึ่งอาจรวมถึงรายละเอียดการติดต่อ ข้อมูลส่วนตัวอื่นๆ ภาพถ่าย การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวท่าน หรือการแสดงเจตจำนงของเราเกี่ยวกับตัวท่าน

(2)“บริษัทในเครือ” ของเรา รวมถึง บริษัทย่อยของเรา บริษัทแม่ของเรา และบริษัทย่อยของบริษัทแม่ของเรา; และ

(3) “การประมวลผล” หมายถึง กิจกรรมหรือการดำเนินการใด ๆ ที่ดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น การรวบรวม การจัดเก็บ การใช้ การโอน หรือการลบข้อมูลดังกล่าว

 

4. เรารวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไรและข้อมูลส่วนบุคคลใดที่เรารวบรวม

เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านดังต่อไปนี้ ในการเชื่อมต่อกับบริการ เรารวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับท่านจากอุปกรณ์ออนไลน์ที่ท่านใช้เพื่อรับบริการ นอกจากนี้ เรายังเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับท่านที่ท่านให้เราเป็นลายลักษณ์อักษร ทางอีเมล์ หรือโดยวิธีการอื่นๆ ข้อมูลที่ท่านให้เราคือ:

 • ข้อมูลตำแหน่งที่ได้รับจากที่อยู่ IP เช่น ภูมิภาค, ประเทศ, เมือง (รวมถึงละติจูดและลองจิจูด) (“ข้อมูลตำแหน่ง”);

 • ข้อมูลที่รวบรวมผ่านเซ็นเซอร์ของอุปกรณ์ของท่านที่ใช้สำหรับบริการ เช่น มาตรความเร่ง (accelerometers), ไจโร (gyros), แมกนีโตมิเตอร์ (magnetometers), แสง, ความใกล้ชิด (“ข้อมูลจากเซ็นเซอร์”);

 • ID ผู้ใช้ของท่าน, ID การติดตั้งร้านค้าแอปพลิเคชัน, ที่อยู่อีเมล (“ID ผู้ใช้”);

 • บันทึกการเคลื่อนที่ เช่น ระยะทางทั้งหมด, ความเร็วเฉลี่ย, จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของการเคลื่อนที่, ตัวระบุเฉพาะสากล (universal unique identifiers หรือ uu ID), รหัสการเดินทาง (trip ID), รหัสเซสชันของแอป (app session ID), เวลา, ละติจูด, ลองจิจูด, ความแม่นยำ, ความเร็ว, ความแม่นยำของความเร็ว, ระยะทาง, อิริยาบถ, ความแม่นยำของอิริยาบถ, ระดับความสูง, ความแม่นยำในแนวตั้ง, ผู้ให้บริการ, ตำแหน่ง, Geohash,เวลาของอุปกรณ์ ฯลฯ ("บันทึกการเดินทาง")

 • สภาพแวดล้อมการใช้งานอุปกรณ์ของท่าน เช่น คุณสมบัติ (รวมถึงหมายเลขรุ่น, ชื่อแบรนด์, ชื่อผู้ผลิต, เวอร์ชั่นของระบบปฏิบัติการ, ชื่อผู้ให้บริการ, ความสูงและความกว้างของหน้าจอ, dpi ของหน้าจอ, การวางแนวหน้าจอ ฯลฯ), การตั้งค่า, สถานการณ์เชื่อมต่อออนไลน์, และรายละเอียดอื่นๆ เกี่ยวกับอุปกรณ์ของคุณที่ใช้สำหรับบริการ (เช่น ยานพาหนะ, ชุดหูฟัง, สมาร์ทโฟน, และอุปกรณ์อื่นๆ ที่เชื่อมต่อผ่าน Bluetooth หรือ Wifi, เครือข่าย) (“ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมการใช้งาน”)

 • สถานะการใช้งาน เช่น ท่านกำลังใช้โทรศัพท์, กำลังใช้งานระบบนำทาง, กำลังเล่นเพลง, หรือโหมดข้อความ, โหมดการโทร, เหตุการณ์ uu ID, เวลา (“ข้อมูลเกี่ยวกับสถานะการใช้งาน”)

 • ประวัติการใช้งาน เช่น การประทับเวลา, uu ID, คุณสมบัติการติดตั้ง, ID โฆษณา (“ประวัติการใช้งาน”)

 

 

 

5. วัตถุประสงค์และฐานทางกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราเก็บไว้เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้:

 • เพื่อจัดหาหรือปรับปรุงคุณภาพของบริการ

 • เพื่อดำเนินการวิเคราะห์การใช้งานเพื่อพัฒนาบริการและผลิตภัณฑ์ใหม่

 • เพื่อสื่อสารกับท่าน รวมถึงเพื่อจัดการกับคำถาม ข้อความหรือคำขอของท่าน และเพื่อจัดการข้อร้องเรียนของท่าน

 • เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่บังคับใช้กับเร

 

ฐานทางกฎหมายสำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านคือ:

 • การปฏิบัติตามสัญญาหรือเพื่อดำเนินการตามคำร้องขอของเจ้าของข้อมูลก่อนทำสัญญา

 • ในกรณีที่การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจำเป็นสำหรับการปฏิบัติตามผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเรา

 • ในกรณีที่จำเป็นต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อปฏิบัติตามภาระผูกพันตามกฎหมายของเรา

 • ความยินยอมจากท่าน นี่คือที่ที่ท่านยินยอมให้เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

 

เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่อธิบายไว้ข้างต้น

 

6. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่ผู้รับ

เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่ผู้รับในสถานการณ์ที่อธิบายไว้ด้านล่าง:

 • พนักงานของเราและบริษัทในเครือของเราที่ได้รับอนุญาตและจำเป็นต้องเข้าถึงข้อมูลนี้; และ

 • คู่ค้าหรือผู้รับเหมาภายนอกของเรา รวมถึงผู้พัฒนาเครื่องมือออนไลน์ ผู้ให้บริการสำหรับการดำเนินงานของบริการ และผู้ให้บริการระบบคลาวด์

 

 

 

7. การโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังนอกประเทศไทย

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวมจากท่านอาจถูกถ่ายโอนและจัดเก็บไว้ที่ปลายทางภายนอกประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการถ่ายโอนไปยังสำนักงานใหญ่ของ Honda Motor Co., Ltd. ในญี่ปุ่น

เมื่อมีการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังนอกประเทศไทย เราจะทำให้มั่นใจว่า

 

(1) เป็นการปฏิบัติอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

(2) ประเทศปลายทางของผู้รับโอนข้อมูลมีมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเพียงพอ

(3)เป็นการจำเป็นเพื่อการให้บริการ

(4) เป็นการกระทำตามสัญญาระหว่างท่านกับบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ของท่าน

(5) เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของท่านหรือบุคคลอื่น เมื่อท่านไม่สามารถให้ความยินยอมในขณะนั้นได้

(6) เป็นการจำเป็นเพื่อการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะที่สำคัญ

(7) เราได้รับความยินยอมจากท่าน นี่คือที่ที่ท่านยินยอมให้เราถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังนอกประเทศไทย

ท่านสามารถรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อมีการถ่ายโอนข้อมูลไปนอกประเทศไทย (รวมถึงสำเนาของมาตราการป้องกันข้อมูลมาตรฐานที่เราได้ทำไว้กับผู้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน) โดยติดต่อเราตามข้อมูลเกี่ยวกับเราข้างต้น

 

8. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับท่านที่เรารวบรวมในขณะที่เราให้บริการแก่ท่าน ยกเว้นในกรณีที่กฎหมายกำหนดให้เราต้องเก็บรักษาไว้เป็นระยะเวลานานกว่านั้น ในกรณีนี้ เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด กล่าวโดยเฉพาะเจาะจง เราจะใช้ระยะเวลาเก็บรักษาตามที่ระบุไว้ด้านล่างสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลแต่ละประเภทที่เรารวบรวมสำหรับบริการ:

ข้อมูลตำแหน่ง: 5 ปีหลังจากที่ท่านใช้บริการครั้งล่าสุด

ข้อมูลจากเซ็นเซอร์: 5 ปีนับตั้งแต่ผู้ควบคุมข้อมูลทำการเก็บรวบรวมข้อมูล

ID ผู้ใช้: 5 ปีหลังจากที่ท่านใช้บริการครั้งล่าสุด

บันทึกการเดินทาง: 5 ปีหลังจากที่ท่านใช้บริการครั้งล่าสุด

ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมการใช้งาน: 5 ปีนับตั้งแต่ผู้ควบคุมข้อมูลทำการเก็บรวบรวมข้อมูล

ประวัติการใช้งาน: 5 ปีนับตั้งแต่ผู้ควบคุมข้อมูลทำการเก็บรวบรวมข้อมูล

"การใช้งานครั้งล่าสุดของท่าน" หมายถึงครั้งสุดท้ายที่ท่านเปิดแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับบริการ ข้อควรสนใจ หากท่านหยุดใช้บริการเป็นเวลา 5 ปี ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดของท่านจะถูกลบออกโดยอัตโนมัติ

หากท่านถอนการติดตั้ง และติดตั้งแอปพลิเคชันสำหรับบริการใหม่ แล้วใช้ที่อยู่อีเมลอื่นที่ท่านไม่ได้ใช้สำหรับแอปพลิเคชันที่ถอนการติดตั้งสำหรับบริการดังกล่าว ข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวมจากแอปพลิเคชันสำหรับบริการที่ถอนการติดตั้งอาจไม่ได้รับการสืบทอดไปยังแอปพลิเคชั่นสำหรับบริการที่ถูกติดตั้งใหม่และจะถูกลบหลังจาก 5 ปีนับจากการใช้แอปพลิเคชันที่ถอนการติดตั้งดังกล่าวครั้งล่าสุดของท่าน

 

9. สิทธิของท่าน

ท่านมีสิทธิทางกฎหมายหลายประการที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับท่านที่เรามี สิทธิเหล่านี้อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสถานที่พำนักของท่านและกฎหมายคุ้มครองข้อมูลใดที่จะมีผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างท่านกับเรา แต่โดยทั่วไปจะรวมถึง:

 

(1) สิทธิในการรับข้อมูลเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับท่านที่เรามี

(2) สิทธิในการขอให้เราแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหากไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์

(3) สิทธิในการขอให้เราลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในบางสถานการณ์ ซึ่งอาจรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียง) สถานการณ์ที่:

1. ไม่จำเป็นอีกต่อไปสำหรับเราที่จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ที่เราเก็บรวบรวม

2. ท่านคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเรา และผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเราจะไม่แทนที่ผลประโยชน์ สิทธิ และเสรีภาพของท่านเอง

3. เรามีสิทธิ์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านก็ต่อเมื่อได้รับความยินยอมจากท่าน และท่านได้เพิกถอนความยินยอมของท่าน

(4) สิทธิในการขอให้เราจำกัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในบางสถานการณ์ ซึ่งอาจรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียง) สถานการณ์ที่:

1. ท่านโต้แย้งความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (เฉพาะช่วงเวลาที่จำเป็นสำหรับเราในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเท่านั้น)

2. เราไม่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลอีกต่อไป ยกเว้นการจัดตั้ง การดำเนินการ หรือการป้องกันข้อเรียกร้องทางกฎหมาย

3. ท่านคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเรา (เฉพาะช่วงเวลาที่จำเป็นสำหรับเราในการประเมินว่าผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเราแทนที่ผลประโยชน์ สิทธิ และเสรีภาพของท่านเอง)

(5) สิทธิในการคัดค้านเราเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

(6) สิทธิในการรับข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่เราประมวลผลเกี่ยวกับท่านตามความยินยอมของท่านหรือตามสัญญา (ซึ่งต่างจากเหตุผลทางกฎหมายอื่น ๆ ) และการประมวลผลจะดำเนินการโดยอัตโนมัติในรูปแบบที่มีโครงสร้าง ใช้กันทั่วไป และ รูปแบบที่อ่านได้และ/หรือขอให้เราส่งข้อมูลนั้นไปยังผู้รับซึ่งเป็นไปได้ในทางเทคนิค โปรดทราบว่าสิทธินี้ใช้กับข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้ไว้กับเราเท่านั้น

(7) สิทธิในการเพิกถอนความยินยอมของท่านในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ตลอดเวลา อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าเราอาจยังคงมีสิทธิในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หากเราสามารถพึ่งพาเหตุผลทางกฎหมายอื่นในการดำเนินการดังกล่าวได้

ท่านสามารถใช้สิทธิของท่านโดยการติดต่อเราโดยใช้ข้อมูลเกี่ยวกับเราที่ระบุไว้ด้านล่างในข้อ 12 ท่านยังสามารถยื่นคำร้องกับหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้ หากท่านคิดว่าสิทธิใดๆ ของท่านถูกละเมิดโดยเรา

 

10. ภาระผูกพันในการให้ข้อมูลส่วนบุคคล

การที่ท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่เราไม่ได้เป็นความจำเป็นตามกฎหมาย แต่หากท่านไม่ได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นสำหรับการให้บริการแก่เรา ท่านอาจไม่สามารถใช้บริการได้
 

11. ความยินยอมในการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังนอกประเทศไทย และการประมวลผลที่เกี่ยวข้อง

เรารวบรวม ใช้ และวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่อธิบายไว้ข้างต้นในข้อที่ 4 เพื่อปรับปรุงคุณภาพของบริการและพัฒนาบริการและผลิตภัณฑ์ใหม่ ("วัตถุประสงค์") ตามที่กำหนดไว้ในข้อที่ 5 เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ เราต้องโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังประเทศญี่ปุ่น เนื่องจากกิจกรรมการประมวลผลสำหรับวัตถุประสงค์นั้นดำเนินการในญี่ปุ่นโดย Honda Motor Co., Ltd. และผู้รับข้อมูลของเราเท่านั้น ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6 ดังนั้นเราจึงขอรับความยินยอมจากท่านสำหรับการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังประเทศญี่ปุ่นและการประมวลผลที่เกี่ยวข้องอย่างครอบคลุมในแอปพลิเคชันของอุปกรณ์ที่ท่านใช้สำหรับบริการ โปรดทราบว่าประเทศญี่ปุ่นอาจไม่รับรองมาตรฐานการปกป้องข้อมูลที่เพียงพอในแง่ของกฎการปกป้องข้อมูลของประเทศที่คุณพำนัก ภาพรวมของมาตรฐานการปกป้องข้อมูลในญี่ปุ่นมีดังนี้:

(1) กฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่บังคับใช้

พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศญี่ปุ่น (Act on the Protection of Personal Information)

(2) หน่วยงานคุ้มครองข้อมูล

คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศญี่ปุ่น (Personal Information Protection Commission)

(3) สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศญี่ปุ่น เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิ (ภายใต้ข้อกำหนดบางประการ) ที่กำหนดไว้ด้านล่าง:

- ร้องขอให้ทำการลบข้อมูลส่วนบุคคล

- ร้องขอให้หยุดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลภายนอก

- ขอรับข้อมูลส่วนบุคคล

- ร้องขอให้แก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อมูลส่วนบุคคล

 

(4) มาตรการป้องกันอื่นๆ

พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศญี่ปุ่น มีข้อกำหนดให้มีเงื่อนไขดังต่อไปนี้ในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล:

- การเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างถูกต้องตามกฎหมายและเป็นธรรม

- มีการจำกัดวัตถุประสงค์

- ข้อมูลต้องมีความเที่ยงตรง

- มีการดำเนินการตามมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสม

- ข้อจำกัดในการโอนไปยังบุคคลที่สาม

- ข้อจำกัดในการโอนไปยังบุคคลที่สามในต่างประเทศ

 

12. ติดต่อเรา

หากท่านมีคำถามใดๆ เกี่ยวกับนโยบายนี้ สิทธิของท่าน หรือปัญหาอื่นๆ เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านสามารถติดต่อเราโดยใช้ข้อมูลเกี่ยวกับเราด้านบนในข้อที่ 2