Aplikácia Honda RoadSync
Podmienky („Podmienky“)

Obsah

 

1.

Informácie o týchto Podmienkach

2.

Kontaktovanie našej spoločnosti

3.

Oprávnenosť používateľa

4.

Aplikácia

5.

Používanie Aplikácie

6.

Licencia a vlastníctvo

7.

Záruky

8.

Udalosti mimo našej kontroly

9.

Zodpovednosť

10.

Spätná väzba

11.

Súkromie

12.

Pozastavenie a ukončenie

13.

Zmeny týchto podmienok

14.

Všeobecné ustanovenia

 

 

1.                  INFORMÁCIE O TÝCHTO PODMIENKACH

1.1               Sme spoločnosť Honda Motor Europe Limited (“ďalej len „spoločnosť Honda“, „my“ alebo „naša spoločnosť“),  spoločnosť s ručením obmedzeným registrovaná v Spojenom kráľovstve Veľkej Británie a Severného Írska a naša registrovaná adresa je Cain Road, Bracknell, Berkshire, Anglicko RG12 1HL. Číslo našej spoločnosti je 00857969, naše číslo DPH je GB 711019584 a v Slovenskej republike je konajúca prostredníctvom Honda Motor Europe Limited Slovensko, organizačná zložka, IČO: 46 814 281, so sídlom: Cesta na Senec 2/A, 821 04 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Po, Vložka č.: 2127/B.

1.2               Tieto Podmienky sa vzťahujú na používanie aplikácie do mobilných telefónov Honda RoadSync (ďalej len „Aplikácia“) a akékoľvek produkty a/alebo Služby, ktoré vám môžu byť k dispozícii prostredníctvom Aplikácie alebo v súvislosti s ňou („Služby“).

1.3               Tieto podmienky predstavujú právne záväznú dohodu medzi vami a spoločnosťou Honda v súvislosti s vaším používaním Aplikácie a Služieb, preto by ste si tieto podmienky mali pozorne prečítať skôr, ako využijete Aplikáciu a/ alebo Služby.

1.4               Budete požiadaní o prijatie týchto Podmienok pri využívaní Aplikácie, čo si od vás môže vyžadovať začiarknutie políčok digitálneho prijatia v Aplikácii.  Beriete na vedomie, že prijatím týchto Podmienok budete nimi právne viazaní a v momente ich prijatia sa vytvorí právne záväzná dohoda medzi vami a spoločnosťou Honda. Ak nesúhlasíte s týmito Podmienkami, nebudete môcť používať Aplikáciu.

1.5               Tieto Podmienky obsahujú dôležité informácie týkajúce sa vašich zákonných práv, povinností a prostriedkov nápravy.  Upozorňujeme najmä na nasledujúce ustanovenia týchto Podmienok: časť 7 (Záruka); a časť 9 (Zodpovednosť).

1.6               Tieto Podmienky boli naposledy aktualizované: 8.9.2022.

2.                  KONTAKTOVANIE NAŠEJ SPOLOČNOSTI

2.1               Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa týchto Podmienok alebo Aplikácie, máte nasledujúce možnosti:

2.1.1            pozrite si najčastejšie otázky a odpovede na webovej lokalite spoločnosti Honda („Stránky s najčastejšími otázkami a odpoveďami“) na adrese https://global.honda/en/voice-control-system/EN/faq.html; a

2.1.2            kontaktujte nás pomocou kontaktných metód a kontaktných údajov, ktoré sú k dispozícii na Stránkach s najčastejšími otázkami a odpoveďami, alebo ktoré vám poskytla spoločnosť Honda iným spôsobom.

2.2               Žiadne ustanovenie týchto Podmienok neovplyvňuje žiadne práva, ktoré môžete mať podľa právnych predpisov, napríklad podľa zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a podľa ďalších súvisiacich a osobitných právnych predpisov na ochranu spotrebiteľa. Podrobnejšie informácie o svojich právach nájdete napr. na webovej stránke Európskeho spotrebiteľského centra v Slovenskej republike: esc-sr.sk alebo na čísle +421 905 528 477.

3.                  OPRÁVNENOSŤ POUŽÍVATEĽA

3.1               Iba osoby s riadnym pobytom v Slovenskej republike sú oprávnení využívať Aplikáciu a Služby.

3.2               Aby ste mohli využívať Aplikáciu, musíte spĺňať požiadavku legálneho minimálneho veku na vodičské oprávnenie v zmysle právnych predpisov platných vo vašej krajine pobytu; alebo v krajine, kde využívate Aplikáciu.

3.3               Okrem bodu 3.2, ak máte menej ako 18 rokov (alebo menej, ako je platná veková hranica plnoletosti v krajine alebo na území vášho pobytu), Aplikáciu a Služby môžete využívať iba so súhlasom vášho rodiča alebo opatrovníka, vrátane súhlasu s týmito Podmienkami.

4.                  APLIKÁCIA

4.1               Aby ste si mohli stiahnuť a inštalovať Aplikáciu, musíte mať kompatibilný smartfón s požadovaným inštalovaným operačným systémom a dostatočnou pamäťou. Tieto požiadavky budú z času na čas predmetom zmien a ďalšie informácie môžu byť k dispozícii v príslušnom obchode, odkiaľ si zamýšľate stiahnuť Aplikáciu (napr. Apple App Store alebo Google Play Store) (ďalej ako „Obchod s aplikáciami“). Naša spoločnosť vám Aplikáciu nepredá, vy si Aplikáciu kúpite a/alebo stiahnete z príslušného Obchodu s aplikáciami.

4.2               Príležitostne môžu byť prostredníctvom príslušného Obchodu s aplikáciami vydávané aktualizácie k Aplikácii. Upozorňujeme, že Aplikácia a Služby môžu mať obmedzenú funkcionalitu, pokiaľ nebudete mať v svojom smartfóne stiahnutú najnovšiu verziu Aplikácie alebo operačného systému.

4.3               Naša spoločnosť vám poskytuje licenciu na používanie Aplikácie pod podmienkou, že dodržíte tieto Podmienky a akékoľvek pravidlá alebo politiky, ktoré uplatňuje Obchod s aplikáciami, odkiaľ ste si stiahli Aplikáciu. Platnosť tejto licencie skončí, keď vy ukončíte tieto Podmienky alebo ich ukončí naša spoločnosť v súlade s časťou 12.

4.4               Aby ste si mohli stiahnuť Aplikáciu a využívať plnú funkcionalitu Služieb, musíte mať prístup do mobilnej siete a/alebo internetové pripojenie, vozidlo Honda, ktoré je vybavené príslušnými kapacitami (napr. Bluetooth), mobilné zariadenie (napr. smartfón alebo tablet), a iné vybavenie (napr. náhlavné súpravy, mikrofóny alebo slúchadlá) (spolu ďalej len „Iné Služby“).

4.5               Keď budete používať Iné Služby, musíte dodržiavať ustanovenia, podmienky a pokyny, ktoré sa na také Iné Služby vzťahujú. Vy budete výlučne zodpovedať za obstaranie akýchkoľvek Iných Služieb a zaplatenie všetkých poplatkov a úhrad vzťahujúcich sa na Iné Služby. Predovšetkým vám môžu byť v súvislosti s vaším využívaním Aplikácie a Služieb účtované poplatky a úhrady za dáta od tretích strán (napr. poskytovateľov mobilných sietí alebo internetových poskytovateľov). Za všetky také poplatky a úhrady budete výlučne zodpovedať vy. Ak nechcete, aby vám také poplatky a úhrady boli účtované, potom by ste nemali využívať Aplikáciu alebo Služby.

4.6               Nebudeme zodpovedať za žiadne škody, ktoré vzniknú v dôsledku neúplných alebo nepresných informácií alebo prerušených Služieb, ktoré boli spôsobené Inými Službami (vrátane akéhokoľvek čiastočne obmedzeného prijímania a/alebo prenosu mobilných dát).

4.7               Aplikácia môže obsahovať odkazy na webové stránky iných nezávislých tretích strán, informácie, produkty alebo služby (spolu ďalej len „Obsah tretích strán“). Obsah tretích strán nie je pod našou kontrolou, a naša spoločnosť zaň nezodpovedá ani ho neschvaľuje. Spoločnosť Honda rovnako tak nezaručuje, že akékoľvek informácie v Aplikácií, ktoré poskytuje tretia strana (vrátane toho, keď sú súčasťou Obsahu tretích strán), sú aktuálne, úplné alebo presné. Budete si musieť spraviť svoj vlastný nezávislý názor na vašu interakciu s akýmikoľvek informáciami alebo obsahom dostupným prostredníctvom Aplikácie (vrátane, bez obmedzenia, pravidiel cestnej premávky, pokynov polície, údajov z máp, údajov o dopravnej situácii a informácií o smere).

4.8               Akékoľvek dojednania, ku ktorým pristúpite vy a poskytovateľ Obsahu tretích strán budú iba medzi vami a príslušným poskytovateľom. Naša spoločnosť nebude zodpovedať za žiadne úkony alebo opomenutia poskytovateľa Obsahu tretích strán (vrátane, bez obmedzenia, akýchkoľvek problémov s ich funkcionalitou alebo dostupnosťou alebo presnosťou údajov z máp, údajov o premávke a informácií o smere).

5.                  POUŽÍVANIE APLIKÁCIE

5.1               Hoci sa snažíme zaručiť, že Aplikácia bude presná, aktuálna a bez chýb, nemôžeme garantovať, že to tak bude. Taktiež nemôžeme garantovať, že Aplikácia alebo Služby budú vhodné alebo sa budú hodiť na akýkoľvek účel. Preto, ak sa budete spoliehať na informácie v tejto Aplikácii, je to na vaše vlastné riziko, keďže tieto informácie prestavujú iba odhad, a môžu byť nepresné, neúplné alebo neaktuálne.

5.2               Spoločnosť Honda obzvlášť negarantuje, že Služby, alebo akékoľvek informácie alebo obsah dostupný prostredníctvom Aplikácie (vrátane, bez obmedzenia, údajov z máp, údajov o premávke a informácií o smere) (ďalej len „Obsah“), sú presné. Beriete na vedomie a súhlasíte, že:

5.2.1            skutočné podmienky na cestách sa môžu líšiť od Obsahu;

5.2.2            účelom Obsahu nie je nahradiť informácie poskytnuté na cestách, ako sú informácie o smere, časové obmedzenia, obmedzenia jazdných pruhov, uzavretia ciest, dopravné značenia, semafory alebo pokyny polície; a

5.2.3            nemáme voči vám zodpovednosť v súvislosti s akýmikoľvek nepresnými alebo nebezpečnými informáciami o mapách a smere, alebo s v súvislosti iným Obsahom.

5.3               Honda negarantuje, že bude vhodné alebo bezpečné používať všetky Služby poskytované prostredníctvom Aplikácie za všetkých okolností, alebo že to bude vo všetkých krajinách zákonné.  Súhlasíte, že zodpovedáte za bezpečné použitie Aplikácie a Služieb a súhlasíte, že vždy pri využívaní Aplikácie a Služieb uplatníte primerané zručnosti a úsudok.

5.4               Musíte zabezpečiť, že pri využívaní Aplikácie a Služieb budete sledovať, dodržiavať a riadiť sa všetkými platnými zákonmi a predpismi o cestnej premávke. Beriete na vedomie a súhlasíte, že:

5.4.1            budete používať vzdialené príkazy dostupné prostredníctvom Aplikácie (alebo zariadenia, na ktorom je Aplikácia nainštalovaná) iba keď to bude bezpečné a v súlade so zákonom;

5.4.2            nebudete používať Aplikáciu a Služby spôsobom, ktorý nie je bezpečný alebo by mohol spôsobiť riziko zranenia osôb alebo poškodenia majetku; a

5.4.3            nebudete používať zariadenia, na ktorých je Aplikácia inštalovaná, keď budete šoférovať alebo riadiť vozidlo.

5.5               Súhlasíte, že ako podmienku vašej licencie na používanie Aplikácie a Služieb (ako je uvedené v časti 6 nižšie), nebudete Aplikáciu alebo Služby používať v rozpore s tým, čo je uvedené v týchto Podmienkach. Konkrétne, súhlasíte, že nebudete:

5.5.1            reprodukovať, distribuovať, nahrávať, predávať, prenajímať, poskytovať na lízing, rozoberať, dekompilovať, spätne analyzovať alebo vytvárať odvodené diela, vykonávať úpravy alebo modifikácie celku alebo ktorejkoľvek časti alebo inak využívať alebo  zužitkovávať celú Aplikáciu alebo Služby alebo ich časť, ak to nie je výslovne povolené v zmysle týchto Podmienok;

5.5.2            používať Aplikáciu alebo Služby akýmkoľvek nezákonným spôsobom, za akýmkoľvek nezákonným účelom alebo spôsobom, ktorý nie je v súlade s týmito Podmienkami, alebo konať podvodne alebo so zlým úmyslom, napríklad nabúraním sa do Aplikácie alebo vložením škodlivého kódu, vírusov alebo škodlivých údajov do Aplikácie;

5.5.3            porušovať naše práva duševného vlastníctva alebo práva duševného vlastníctva akejkoľvek tretej strany v súvislosti s vaším používaním Aplikácie alebo Služieb;

5.5.4            používať Aplikáciu alebo Služby spôsobom, ktorý by mohol poškodiť, vyradiť z činnosti, preťažiť, narušiť alebo kompromitovať naše systémy alebo bezpečnosť alebo prekážať iným používateľom;

5.5.5            zbierať alebo zhromažďovať akékoľvek informácie alebo údaje o akomkoľvek aspekte Aplikácie alebo našich systémov alebo sa pokúšať dešifrovať akékoľvek prenosy na servery, na ktorých je prevádzkovaná Aplikácia, alebo z týchto serverov;

5.5.6            poskytovať nám nepravdivé alebo nepresné informácie v súvislosti s Aplikáciou alebo Službami (vrátane, bez obmedzenia, použitia mena používateľa, hesla, informácií o účte, mena alebo iných atribútov);

5.5.7            oznamovať, prevádzať alebo požičiavať vaše účty (vrátane, bez obmedzenia, akýchkoľvek identifikačných údajov používateľa alebo s tým súvisiacich hesiel) tretej strane, alebo inak povoľovať tretej strane používať vaše účty;

5.5.8            vyhýbať sa, modifikovať, vyraďovať, narúšať alebo obchádzať akékoľvek funkcie alebo ochrany Aplikácie či Služieb;

5.5.9            pristupovať k akýmkoľvek prvkom Aplikácie alebo Služieb, monitorovať ich alebo ich kopírovať s využitím automatizovaných prostriedkov (vrátane, bez obmedzenia, internetových botov ako robot, spider alebo scraper);

5.5.10         ničiť, blokovať, neoprávnene manipulovať alebo pozmeňovať akékoľvek systémy, dáta alebo siete týkajúce sa Aplikácie alebo Služieb;

5.5.11         prenášať, uchovávať akékoľvek dáta obsahujúce vírusy alebo iné škodlivé počítačové programy, ani sa o to nebudete pokúšať; alebo

5.5.12         poškodzovať, vyraďovať z prevádzky, preťažovať alebo narúšať Aplikáciu alebo Služby.

5.6               Aplikácia bola naprogramovaná tak, aby nám umožnila na diaľku zablokovať vaše využívanie Aplikácie a/alebo Služieb, ak uplynula platnosť vašej licencie na využívanie Aplikácie a/alebo Služieb alebo bola ukončená v súlade s týmito Podmienkami.  Beriete na vedomie a súhlasíte, že ak bude váš prístup k Aplikácii a/alebo Službám na diaľku zablokovaný, Aplikácia a/alebo Služby prestanú fungovať v niektorých alebo vo všetkých ohľadoch a vy môžete stratiť akékoľvek dáta uchovávané v rámci Aplikácie.

5.7               Voči našej spoločnosti budete niesť zodpovednosť za úhradu akýchkoľvek primeraných nákladov, strát alebo za iné povinnosti, ktoré nám vzniknú alebo ktoré utrpíme v dôsledku vášho porušenia Podmienok.

6.                  LICENCIA A VLASTNÍCTVO

6.1               V zmysle týchto Podmienok vám udeľujeme nevýlučnú, obmedzenú, neprevoditeľnú, odvolateľnú licenciu na používanie Aplikácie a Služieb iba v súlade s týmito Podmienkami a výlučne pre osobné použitie. Táto licencia nezahŕňa licenciu na reprodukovanie, modifikovanie alebo distribúciu Aplikácie.

6.2               S výnimkou licencie udelenej v bode 6.1, všetky práva, nároky a podiely (vrátane, bez obmedzenia, všetkých práv duševného vlastníctva) v Aplikácii a Službám a vo vzťahu k nim vlastní spoločnosť Honda, spoločnosti z jej skupiny a/alebo iní poskytovatelia licencií, a tieto sú chránené autorskými právami ako aj inými právami duševného vlastníctva a zmluvami. Naša spoločnosť, naše pridružené spoločnosti a naši poskytovatelia licencií si vyhradzujeme všetky naše a ich práva na akékoľvek duševné vlastníctvo v súvislosti s Aplikáciou a so Službami. Znamená to napríklad, že my a oni naďalej zostávame vlastníkmi takýchto práv duševného vlastníctva a môžeme ich slobodne používať, ak to uznáme za vhodné.

6.3               Práva duševného vlastníctva sú práva ako: autorské práva, ochranné známky, názvy domén, práva na dizajn, práva na databázy, patenty a všetky ostatné práva duševného vlastníctva akéhokoľvek druhu, bez ohľadu na to, či sú alebo nie sú zaregistrované alebo neregistrované (kdekoľvek na svete).

7.                  ZÁRUKY

7.1               Súhlasíme s tým, že vám poskytneme Aplikáciu s primeranými zručnosťami a starostlivosťou a vynaložíme maximálne úsilie, aby sme vám Aplikáciu poskytovali neprerušovane.

7.2               Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že Služby k dispozícii prostredníctvom Aplikácie sú poskytované na báze tak ako sú, a:

7.2.1            Aplikácia alebo Služby nebudú bez chýb, aktuálne alebo nepretržite dostupné bez akéhokoľvek prerušenia.  Dostupnosť, presnosť a funkčnosť Aplikácie alebo Služieb môže závisieť od dostupnosti vašich mobilných telekomunikačných sietí, internetového pripojenia alebo signálu GPS a ďalších faktorov týkajúcich sa vášho vozidla alebo zariadenia;

7.2.2            určité funkcionality v rámci Aplikácie alebo Služieb nemusia fungovať správne alebo vôbec, ak vaše vozidlo alebo zariadenie nie je udržiavané a uchovávané v dobrom prevádzkovom stave;

7.2.3            rozsah vlastností a funkcionality dostupných v Aplikácií alebo v rámci Služby sa môže odlišovať v závislosti od operačného systému ktorý používate (napr. iOS alebo Android) do takej miery, že propagované vlastnosti a funkcionality vám nemusia byť vždy k dispozícii;

7.2.4            Aplikácia alebo Služby môžu mať obdobia nedostupnosti alebo prerušenia v časoch, keď sa vykonáva údržba, aktualizácie a úpravy (to môže zahŕňať aj prípady, keď príslušný poskytovateľ tretích strán vykonáva údržbu, aktualizácie alebo úpravy príslušného Obsahu tretej strany).

8.                  UDALOSTI MIMO NAŠEJ KONTROLY

8.1               Nebudeme zodpovední za žiadne neplnenie alebo meškanie s plnením ktorýchkoľvek z našich povinností vyplývajúcich z týchto Podmienok, ktoré je spôsobené akýmkoľvek aktom alebo udalosťou mimo našej primeranej kontroly vrátane (okrem iného) nasledujúcich situácií:

8.1.1            zlyhanie verejných alebo súkromných telekomunikačných sietí;

8.1.2            zlyhanie Aplikácie alebo Služieb z dôvodu nedostatočného signálu GPS, nedostatočného pripojenia na internet, nepriaznivých poveternostných podmienok, prírodných katastrof, zmeny právnych predpisov alebo akýchkoľvek vládnych pokynov alebo príkazov,

každá z takýchto situácií sa označuje ako „Udalosť mimo našej kontroly“.

8.2               Ak dôjde k Udalosti mimo našej kontroly, ktorá ovplyvní plnenie našich povinností vyplývajúcich z týchto Podmienok:

8.2.1            plnenie našich povinností vyplývajúcich z týchto Podmienok sa preruší a čas plnenia našich povinností sa predĺži o trvanie Udalosti mimo našej kontroly; a

8.2.2            vynaložíme všetko primerané úsilie na to, aby sme našli riešenie, ktoré umožní plnenie našich povinností vyplývajúcich z týchto Podmienok aj napriek Udalosti mimo našej kontroly.

9.                  ZODPOVEDNOSŤ

9.1               Ak naša spoločnosť nedodrží Podmienky, môže byť zodpovedná za stratu alebo škodu, ktorú utrpíte, ktorá je predvídateľným dôsledkom nášho porušenia Podmienok alebo našej nedbanlivosti, ale nie sme zodpovední za akúkoľvek stratu alebo škodu, ktorú nemožno predvídať. Strata alebo škoda sú predvídateľné, ak ide o zrejmý dôsledok nášho porušenia alebo ak ste ich vy alebo my predpokladali v čase, keď ste súhlasili s týmito Podmienkami.

9.2               Aplikáciu a Služby (vrátane akýchkoľvek správ, dát, informácií, obsahu alebo iných materiálov poskytovaných v súvislosti s Aplikáciou alebo Službami) dodávame len na domáce a súkromné použitie.  Súhlasíte, že Aplikáciu nebudete používať na žiadne komerčné, obchodné účely alebo účely ďalšieho predaja, pričom naša spoločnosť nemá voči vám nikdy žiadnu zodpovednosť v súvislosti s akoukoľvek stratou zisku, stratou obchodnej transakcie, prerušením obchodnej činnosti alebo stratou obchodnej príležitosti.

9.3               V žiadnom prípade nevylučujeme ani neobmedzujeme našu zodpovednosť za:

9.3.1            smrť alebo ujmu na zdraví osôb spôsobené našou nedbanlivosťou;

9.3.2            podvod alebo podvodné skreslenie skutočnosti; alebo

9.3.3            akékoľvek záležitosti, ktoré nie sú povolené právnymi predpismi, ktoré obmedzujú, vylučujú alebo sa snažia obmedziť alebo vylúčiť našu zodpovednosť.

10.               SPÄTNÁ VÄZBA

10.1             Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že ak poskytnete akúkoľvek spätnú väzbu týkajúcu sa funkcionality a výkonu Aplikácie a/alebo Služieb alebo v súvislosti s nimi (ďalej len „Spätná väzba“, Spätná väzba:

10.1.1         nebude obsahovať akékoľvek dôverné, chránené alebo osobné informácie tretích strán;

10.1.2         nebude porušovať akékoľvek práva duševného vlastníctva tretej strany; a

10.1.3         môže byť spoločnosťou Honda niekedy zverejnená a použitá, podľa jej rozhodnutia.

10.2             Ak poskytnete Spätnú väzbu:

10.2.1         udeľujete nám voľnú, celosvetovú, stálu, nevýlučnú, prevoditeľnú, prenosnú licenciu na využitie Spätnej väzby, vrátane (bez obmedzenia), zlepšovania alebo úprav Aplikácie alebo Služieb, a na iné také komerčné a iné ako komerčné účely, podľa toho, ako sa naša spoločnosť z času na čas rozhodne; a

10.2.2         potvrdzujete, že udelením takej licencie sa neodvolateľne vzdávate a tým upúšťate od akýchkoľvek nárokov a uplatňovaní akýchkoľvek práv duševného vlastníctva alebo morálnych práv, ktoré môžete mať na takú Spätnú väzbu.

11.               SÚKROMIE

Vaše súkromie a osobné údaje sú pre nás dôležité. S akýmikoľvek osobnými údajmi, ktoré nám poskytnete, sa bude nakladať v súlade s naším Vyhlásením o ochrane osobných údajov Honda RoadSync, ktoré vysvetľuje, aké osobné údaje od vás zhromažďujeme, ako a prečo zhromažďujeme, ukladáme, používame a zdieľame tieto údaje, vaše práva vo vzťahu k vašim osobným údajom a informácie o tom, ako kontaktovať našu spoločnosť a orgány dohľadu, ak máte otázku alebo sťažnosť týkajúcu sa použitia vašich osobných údajov.

12.               POZASTAVENIE A UKONČENIE

12.1             Máte právo kedykoľvek prestať používať Aplikáciu a/alebo Služby.

12.2             Na základe nášho vlastného rozhodnutia a bez oznámenia alebo zodpovednosti voči vám, môžeme obmedziť, pozastaviť alebo ukončiť vaše využívanie celej Aplikácie a/alebo Služieb alebo ich časti, alebo prístup k nim, ak: (i) sa budeme domnievať, že ste porušili akékoľvek z týchto Podmienok; (ii) ak sme povinní tak spraviť zo zákona, na základe požiadania súdom s príslušnou právomocou alebo akýmkoľvek štátnym alebo regulačným orgánom; (iii) ak nastanú akékoľvek neočakávané technické ťažkosti alebo problémy; (iv) nastanú Udalosti mimo našej kontroly; alebo (v) prestaneme poskytovať Aplikáciu a/alebo Služby vo vašej krajine alebo našim zákazníkom vo všeobecnosti z akéhokoľvek dôvodu.

13.               ZMENY TÝCHTO PODMIENOK

13.1             Tieto Podmienky môžeme občas aktualizovať, napríklad tak, aby vyhovovali zmenám v právnych predpisoch, aby brali do úvahy nové produkty, služby alebo aplikácie, ktoré ponúkame, alebo z iných dôvodov.

13.2             Tieto Podmienky môžeme kedykoľvek zmeniť tak, že vás upozorníme na zmenu pri ďalšom spustení Aplikácie, alebo, ak to bude možné, tak, že pošleme oznámenie na zariadenie, na ktorom je Aplikácia inštalovaná. Ak budete pokračovať v používaní Aplikácie, bude sa to považovať za prijatie týchto zmien, ale ak sú tieto zmeny pre vás nepriaznivé, budete požiadaní, aby ste súhlasili a prijali aktualizované Podmienky začiarknutím políčok digitálneho prijatia v Aplikácii.

13.3             Ak nesúhlasíte s týmito Podmienkami, nebudete môcť používať Aplikáciu.  Beriete na vedomie, že prijatím a súhlasom s aktualizovanými Podmienkami budete nimi právne viazaní.

14.               VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

14.1             Ak v týchto Podmienkach použijeme slová „písomne“ alebo „napísané“, označuje to aj e-mail, pokiaľ nestanovíme inak.

14.2             Akékoľvek oznámenia v súvislosti s týmito Podmienkami alebo Službami vám môžeme poskytovať (i) emailom na poslednú e-mailovú adresu, ktorú ste poskytli, alebo (ii) zverejnením oznámenia na webovej stránke súvisiacej s Aplikáciou a Službami. Súhlasíte s tým, že budete poskytovať presné a úplné kontaktné údaje, ktoré môžeme používať na akúkoľvek komunikáciu v súvislosti s týmito Podmienkami, a že ich budete aktualizovať.

14.3             Naše práva a povinnosti v zmysle týchto Podmienok môžeme previesť na inú organizáciu, to ale neovplyvní vaše práva alebo naše povinnosti vyplývajúce z týchto Podmienok.

14.4             Svoje práva alebo povinnosti podľa týchto Podmienok môžete previesť na inú osobu, iba ak s tým písomne súhlasíme.

14.5             Pokiaľ akýkoľvek súd alebo príslušný orgán rozhodne, že akékoľvek ustanovenie týchto Podmienok je nezákonné, neplatné alebo z akéhokoľvek dôvodu nevymáhateľné, potom bude toto ustanovenie pokladané za oddeliteľné od týchto Podmienok a nebude mať vplyv na platnosť a vymáhateľnosť ostatných ustanovení, ktorých platnosť a účinnosť zostane zachovaná.

14.6             Ak nebudeme trvať na tom, aby ste si splnili ktorúkoľvek z vašich povinností vyplývajúcich z týchto Podmienok, alebo ak si nebudeme naše práva voči vám presadzovať alebo ak s tým budeme meškať, nebude to znamenať, že sa zriekame týchto práv voči vám, a že si tieto povinnosti nemusíte splniť.  Ak vám odpustíme nesplnenie povinnosti, urobíme to len písomne a nebude to znamenať, že vám automaticky odpustíme každé ďalšie nesplnenie povinnosti.

14.7             Tieto Podmienky a ustanovenia, na ktoré sa tu odvolávajú, predstavujú celú dohodu medzi vami a spoločnosťou Honda vzťahujúcu sa na predmet týchto Podmienok a nahrádzajú všetky predchádzajúce alebo iné dojednania, rokovania a diskusie, či už ústne alebo písomné.

14.8             Tieto Podmienky sú medzi vami a našou spoločnosťou. Žiadna iná osoba nebude mať akékoľvek právo vymáhať akékoľvek z týchto Podmienok.

14.9             Tieto Podmienky sa riadia právom Slovenskej republiky. To znamená, že vaše používanie Aplikácie a akékoľvek spory alebo nároky vyplývajúce z Aplikácie alebo v súvislosti s Aplikáciou (vrátane nezmluvných sporov alebo nárokov) sa budú riadiť právnymi predpismi Slovenskej republiky.

14.10          Akýkoľvek spor medzi vami a spoločnosťou Honda týkajúci sa týchto Podmienok bude podliehať právomoci a príslušnosti slovenských súdov.