Polisi Privasi mengenai Honda RoadSync

1.        Mengenai Polisi ini

 

1.1    Selaras dengan Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 (Akta) di Malaysia dan peraturan- peraturannya, kami, Boon Siew Honda Sdn. Bhd. (No. Syarikat: 200401038385/676896-A) ingin menjamin bahawa kami menghormati privasi anda dan komited untuk melindungi data peribadi anda di dalam dan di luar Malaysia.

 

1.2    Dalam polisi privasi ini ("Polisi" ini), kami memberi maklumat berdasarkan undang-undang yang berkaitan dengan pemprosesan data peribadi anda. Polisi ini menggariskan asas di mana sebarang data peribadi yang anda berikan kepada kami, atau kami memperolehi daripada sumber lain, akan diproses oleh kami untuk perkhidmatan Honda RoadsSync ("Perkhidmatan"). Sila luangkan masa untuk membaca dan memahami Polisi ini.

 

2.       Pengumpulan data peribadi

 

2.1    Kami akan mengumpul data peribadi anda untuk pemprosesan kami dan/atau bagi pihak anda semasa atau pada masa depan anda berurusan dengan Boon Siew Honda Sdn. Bhd. (No. Syarikat

200401038385/676896-A) dan ahli gabungan kami ("kami") untuk Perkhidmatan tersebut. Data peribadi anda membolehkan kami mencapai tujuan yang dinyatakan di sini yang berkaitan dengan perniagaan dan Perkhidmatan kami.

 

3.       Definisi

 

3.1     Dalam Polisi ini:

 

(a)     "data peribadi" anda bermaksud sebarang data yang berkaitan dengan anda dan dari mana anda dapat dikenal pasti. Ia mungkin termasuk nama, nombor kad pengenalan/pasport, maklumat hubungan, alamat, alamat e-mel, alamat IP, gambar, imej, ungkapan pendapat tentang anda atau petunjuk tentang niat kami mengenai anda, sebarang maklumat peribadi yang ditakrifkan oleh privasi atau undang-undang antarabangsa dan maklumat lain yang diperlukan untuk Perkhidmatan yang diberikan;

 

(b)     "ahli gabungan" kami termasuk syarikat-syarikat subsidiari kami, syarikat-syarikat induk kami, mana-mana subsidiari kepada syarikat induk kami, syarikat bersekutu kami, ejen kami yang diberi kuasa dan kontraktor bebas; dan

 

(c)     "memproses" bermaksud sebarang aktiviti atau operasi yang dijalankan berkenaan dengan data peribadi anda, seperti mengumpul, menyimpan, mengguna, memindah atau menghapuskannya.

 

4.      Cara  kami  mengumpulkan  data  peribadi  anda  dan  jenis  data  peribadi  yang  kami kumpulkan

 

4.1    Kami akan mengumpul dan memproses data  peribadi  anda apabila  anda mendaftar akaun pengguna di aplikasi dan daripada alat yang anda gunakan untuk menerima Perkhidmatan tersebut. Di samping itu, kami juga mengumpul maklumat anda yang anda berikan kepada kami secara bertulis, melalui e-mel, atau dengan cara lain.


4.2     Maklumat yang anda berikan atau telah diberikan kepada kami termasuk yang berikut:

 

(a)     data lokasi yang diperolehi dari alamat IP, seperti wilayah, negara, bandar (termasuk latitud dan longitud) ("Data Lokasi");

 

(b)   maklumat yang dikumpulkan melalui sensor peranti anda yang digunakan untuk Perkhidmatan seperti accelerometers, gyros, magnetometer, cahaya, jarak ("Maklumat daripada Sensor");

 

(c)     ID pengguna anda, ID pemasangan application store, alamat e-mel ("ID Pengguna");

 

(d)     rekod pergerakan seperti jumlah jarak, kelajuan purata, titik permulaan dan titik berhenti pergerakan, pengecam unik universal (uu ID), ID perjalanan, ID sesi aplikasi, masa, latitud, longitud, ketepatan, kelajuan, ketepatan kelajuan, jarak, galas, ketepatan galas, ketinggian, ketepatan menegak, pembekal lokasi, Geohash, masa peranti dan lain-lain ("Rekod Perjalanan");

 

(e)     persekitaran penggunaan peranti anda, seperti sifat (termasuk nombor model, nama jenama, nama pengeluar, versi OS, nama pembawa, ketinggian dan lebar skrin, dpi skrin, orientasi skrin, dan lain-lain), tetapan, status sambungan dalam talian, dan maklumat terperinci lain mengenai peranti anda yang digunakan untuk Perkhidmatan tersebut (misalnya kenderaan, alat dengar, telefon pintar dan peranti lain yang disambungkan melalui Bluetooth atau Wifi, rangkaian) ("Maklumat tentang Penggunaan");

 

(f)     status penggunaan seperti sama ada anda memanggil, dinavigasi, memainkan muzik, atau mod mesej, mod panggilan,  uu ID acara, masa ("Maklumat Status Penggunaan"); dan/atau

 

(g)     sejarah penggunaan seperti cap masa, uu ID, sifat pemasangan, ID pengiklanan ("Sejarah

Penggunaan").

 

4.3    Berkenaan dengan data peribadi pihak ketiga seperti pasangan anda dan ahli-ahli keluarga anda, anda dengan ini menjamin bahawa anda telah mendapat persetujuan dan/atau kebenaran mereka (secara lisan atau dalam bentuk bertulis) untuk membenarkan kami memproses data peribadi mereka.

 

5.       Tujuan dan asas undang-undang memproses data peribadi

 

5.1    Selaras dengan pematuhan kami terhadap Akta dan komitmen kami, data peribadi anda akan digunakan untuk tujuan berikut:

 

(a)     berkomunikasi dengan anda untuk tujuan berkaitan dengan Perkhidmatan tersebut;

 

(b)     menjawab soalan dan komen dan aduan dan secara amnya untuk menyelesaikan pertikaian, jika ada;

 

(c)     memenuhi kewajipan kontrak terhadap anda;

 

(d)     menyediakan atau meningkatkan kualiti Perkhidmatan;

 

(e)     menjalankan analisis penggunaan, penyelidikan dan membangunkan perkhidmatan dan produk baru;

 

(f)     memberi maklumat kepada pihak berkuasa dan kerajaan bagi tujuan mematuhi keperluan statutori dan kerajaan;


(g)     mematuhi  kewajipan  kami  di  bawah  undang-undang  dan  apa-apa  tujuan  lain  yang diwajibkan atau dibenarkan di bawah undang-undang, peraturan, garis panduan, pekeliling, dan/atau pihak berkuasa yang relevan; dan/atau

 

(h)     bagi apa-apa tujuan sampingan, tambahan atau pelanjutan daripada tujuan yang disebutkan di atas,

 

(secara kolektif disebut sebagai "Tujuan") dan anda dengan ini bersetuju dengan kami menggunakan dan memproses data peribadi anda menurut cara sepertimana yang dinyatakan dalam Polisi ini.

 

5.2    Kami hanya akan menggunakan data peribadi anda setakat yang diperlukan bagi memenuhi Tujuan yang diterangkan di atas khususnya bagi tujuan yang dinyatakan di Seksyen 5.1 (a), (b), (c), (f), (g) dan (h) di atas. Walau apa pun di atas, pemprosesan data peribadi anda adalah wajib sekiranya ia adalah diperlukan untuk pelaksanaan kontrak di mana anda adalah salah satu pihak kepada kontrak dan untuk mematuhi kewajipan undang-undang tertentu. Kami juga akan mengumpul, menyimpan dan menggunakan data peribadi anda, bagi tujuan pentadbiran atas kesukarelaan anda untuk tujuan yang dinyatakan di Seskyen 5.1 (d) dan (e) di atas, termasuk tetapi tidak terhad kepada, kaji selidik produk, penyelidikan pasaran, pemasaran dan promosi dan/atau menjawab pertanyaan anda menurut persetujuan anda yang diberikan melalui aplikasi.

 

6.       Pendedahan data peribadi kepada penerima

 

6.1    Kami mungkin  akan mendedahkan  data  peribadi  anda  kepada  pihak  ketiga tertentu  untuk melaksanakan fungsi bagi pihak kami, dan akibatnya akan memberikan akses atau mendedahkan data peribadi anda kepada pihak ketiga seperti yang disenaraikan di bawah ini (tidak lengkap):

 

(a)     pekerja dan/atau ahli gabungan kami yang diberi kuasa dan perlu mengakses data ini;

 

(b)     vendor  atau  kontraktor  luaran  kami,  termasuk  pemaju  alat  dalam  talian,  pembekal perkhidmatan untuk operasi Perkhidmatan tersebut dan pembekal perkhidmatan awan;

 

(c)     mana-mana orang yang berada di bawah tanggungjawab kerahsiaan kepada kami; dan/atau

 

(d)     mana-mana  orang  yang  kami  dipaksa  atau  dikehendaki  berbuat  demikian  di  bawah undang-undang atau sebagai tindak balas kepada agensi berkuasa atau kerajaan.

 

6.2    Kecuali yang dilarang atau dikawali oleh kehendak dan/atau proses undang-undang, pihak yang menerima data peribadi dan/atau maklumat anda daripada pihak kami adalah diminta untuk mematuhi syarat-syarat privasi yang serupa berkenaan dengan maklumat anda seperti yang dikehendaki oleh Akta.

 

7.       Pemindahan dan perkongsian data

 

7.1    Data peribadi yang diperolehi daripada anda boleh dipindahkan ke mana-mana ahli gabungan kami termasuk yang akan ditubuhkan pada masa akan datang atau pembekal perkhidmatan atau produk pihak ketiga di dalam atau di luar Malaysia; ini terutamanya terpakai kepada pemindahan ke Honda Motor Co., Ltd., ibu pejabat di Jepun untuk Tujuan yang dinyatakan di sini. Sekiranya data peribadi anda dipindahkan ke lokasi di luar Malaysia, kami akan memastikan bahawa kami mendapat persetujuan anda bagi pemindahan tersebut untuk meningkatkan kualiti Perkhidmatan dan membangunkan perkhidmatan dan produk baru, dan perlindungan kerahsiaan dilaksanakan untuk memastikan hak anda terhadap perlindungan data peribadi kekal tidak terjejas.


8.       Had penyimpanan data peribadi

 

8.1    Kami akan menyimpan data peribadi anda yang kami kumpulkan semasa kami menyediakan Perkhidmatan tersebut kecuali di mana kami dikehendaki oleh undang-undang untuk mengekalkannya untuk tempoh yang lebih lama, dalam hal ini, kami akan mengekalkannya untuk tempoh tersebut. Khususnya, kami akan menggunakan tempoh pengekalan yang dinyatakan di bawah bagi setiap kategori tertentu data peribadi yang kami kumpulkan untuk Perkhidmatan tersebut:

 

Data Lokasi:

5 tahun selepas penggunaan terakhir Perkhidmatan anda

 

Maklumat daripada Sensor:

 

5 tahun dari tarikh kami mengumpul

 

ID Pengguna:

 

5 tahun selepas penggunaan terakhir Perkhidmatan anda

 

Rekod Perjalanan:

 

5 tahun selepas penggunaan terakhir Perkhidmatan anda

 

Maklumat tentang Penggunaan:

 

5 tahun selepas penggunaan terakhir Perkhidmatan anda

 

Maklumat Status Penggunaan:

 

5 tahun dari tarikh kami mengumpul

 

 

8.2    "Penggunaan terakhir anda" bermaksud kali terakhir anda melancarkan aplikasi pada peranti anda yang digunakan untuk Perkhidmatan tersebut. Sekiranya anda berhenti menggunakan Perkhidmatan tersebut selama 5 tahun, semua data peribadi anda akan dihapus secara automatik.

 

8.3    Sekiranya anda telah buang pemasangan dan memasang semula aplikasi untuk Perkhidmatan tersebut kemudian dan menggunakan alamat e-mel yang tidak pernah digunakan untuk aplikasi sebelum itu untuk Perkhidmatan tersebut, data peribadi yang dikumpulkan daripada aplikasi yang anda buang pemasangan sebelum itu akan dihapuskan selepas 5 tahun dari penggunaan terakhir aplikasi anda.

 

9.       Hak anda

 

9.1     Anda mempunyai hak-hak tentang data peribadi anda yang disimpan oleh kami seperti berikut:

 

(a)     hak untuk mendapatkan maklumat mengenai pemprosesan data peribadi anda dan akses kepada data peribadi anda yang disimpan oleh kami;

 

(b)     hak untuk meminta kami membuat pembetulan data peribadi anda sekiranya tidak tepat atau tidak lengkap; dan

 

(c)     hak untuk meminta kami memadamkan data peribadi anda dalam keadaan tertentu. Ini mungkin termasuk (tetapi tidak terhad kepada) keadaan di mana:

 

(i)      ia tidak lagi perlu bagi kami untuk menyimpan data peribadi anda bagi tujuan kami mengumpulkannya; atau

 

(ii)     anda membantah pemprosesan data peribadi anda untuk kepentingan sah kami, dan kepentingan sah kami tidak mengatasi kepentingan, hak dan kebebasan anda;

 

(iii)    kami hanya berhak memproses data peribadi anda dengan persetujuan anda, dan anda menarik balik persetujuan anda;


(d)     hak untuk meminta kami mengehadkan pemprosesan data peribadi anda dalam keadaan tertentu. Ini mungkin termasuk (tetapi tidak terhad kepada) keadaan di mana:

 

(i)   anda mempertikaikan ketepatan data peribadi anda (tetapi hanya untuk tempoh masa yang diperlukan untuk kami mengesahkan ketepatannya);

 

(ii)  kami tidak perlu lagi menggunakan data peribadi kecuali penubuhan, pelaksanaan atau pembelaan tuntutan undang-undang; atau

 

(iii) anda membantah pemprosesan data peribadi anda untuk kepentingan sah kami (tetapi hanya untuk tempoh masa yang diperlukan untuk kami menilai sama ada kepentingan sah kami mengatasi kepentingan, hak dan kebebasan anda);

 

(e)     hak untuk membantah kami memproses data peribadi anda;

 

(f)     hak untuk menerima mana-mana data peribadi yang kami proses tentang anda berdasarkan persetujuan anda atau secara kontrak (berbanding dengan mana-mana alasan undang- undang lain) dan di mana pemprosesan dijalankan secara automatik dalam format yang berstruktur, biasa digunakan dan mesin boleh baca dan/atau meminta kami menghantar data tersebut kepada penerima di mana ini boleh dilaksanakan secara teknikal. Sila ambil perhatian bahawa hak ini hanya terpakai kepada data peribadi yang telah anda berikan kepada kami;

 

(g)     hak untuk menarik balik persetujuan anda terhadap pemprosesan data peribadi anda pada bila-bila masa. Walau bagaimanapun, sila ambil perhatian bahawa kami mungkin masih berhak untuk memproses data peribadi anda jika kami boleh bergantung pada alasan undang-undang lain untuk berbuat demikian.

 

9.2    Sekiranya anda mempunyai sebarang pertanyaan berkaitan dengan Polisi ini atau aduan atau meminta akses dan/atau pembetulan dan/atau untuk menghadkan pemprosesan data peribadi anda, anda boleh menghubungi kami di: -

 

Boon Siew Honda Sdn. Bhd.

Jabatan Khidmat Pelanggan

Tel       : 1800 – 88 – 3993

E-mel   : enquiry@bswhonda.com.my

Tel       : +604 506 3333(Ext:7215)

Faks      : +604 506 3300

 

9.3    Untuk mengelakkan keraguan, jikalau terdapat sebarang perubahan kepada data peribadi anda, anda mesti mengemaskini dalam aplikasi kami dan/atau menyampaikan notis di bawah Seksyen

9.2 di atas kepada kami.

 

9.4    Harap maklum bahawa kami berhak untuk menolak permintaan anda untuk mengakses dan/atau membuat sebarang pembetulan kepada data peribadi anda setakat yang dibenarkan di bawah undang-undang yang berkenaan.

 

10.     Kewajipan untuk memberi data peribadi

 

10.1   Ia adalah secara sukarela bagi anda untuk membekalkan data peribadi anda kepada kami. Walau bagaimanapun, jika anda tidak ingin memberikan data peribadi anda yang penting bagi kami membekalkan Perkhidmatan tersebut kepada kami, anda mungkin tidak dapat menggunakan Perkhidmatan tersebut.


11.    Persetujuan untuk memindahkan data peribadi di luar Malaysia dan pemprosesan yang berkaitan

 

11.1  Kami menggunakan data peribadi anda yang diterangkan dalam Seksyen 4 di atas untuk meningkatkan kualiti Perkhidmatan tersebut dan menjalankan analisis penggunaan, penyelidikan dan membangunkan perkhidmatan dan produk baru ("Tujuan II"), seperti yang diperuntukkan dalam Seksyen 5 di atas. Bagi mencapai Tujuan II, kami perlu memindahkan data peribadi anda ke Jepun, memandangkan aktiviti pemprosesan untuk Tujuan II dijalankan hanya di Jepun oleh Honda Motor Co., Ltd. Oleh itu, kami mendapat persetujuan anda untuk memindah data peribadi anda ke Jepun dan pemprosesan pada penggunaan peranti anda yang digunakan untuk Perkhidmatan tersebut yang berkaitan secara komprehensif. Gambaran keseluruhan piawaian perlindungan data di Jepun adalah seperti berikut:

 

(1)        Undang-undang perlindungan data yang berkenaan

Akta Perlindungan Maklumat Peribadi

 

(2)        Pihak berkuasa perlindungan data

Suruhanjaya Perlindungan Maklumat Peribadi

 

(3)        Hak subjek data

Di bawah Akta Perlindungan Maklumat Peribadi, subjek data mempunyai hak (di bawah syarat tertentu) yang dinyatakan di bawah:

 

   Untuk menerima maklumat data peribadi

   Untuk meminta pembetulan atau penambahan kepada data peribadi

   Untuk meminta data peribadi dihapuskan

   Untuk meminta pemprosesan data peribadi atau pendedahan data peribadi kepada pihak ketiga dihentikan

 

(4)        Perlindungan lain

Akta Perlindungan Maklumat Peribadi merangkumi peruntukan yang menyediakan keperluan untuk melindungi data peribadi seperti berikut:

 

   Koleksi yang sah dan adil

   Had tujuan

   Ketepatan data

   Pelaksanaan langkah-langkah keselamatan yang bersesuaian

   Sekatan ke atas pemindahan kepada pihak ketiga

   Sekatan ke atas pemindahan kepada pihak ketiga di luar negara

 

12.      Am

 

12.1   Kami berhak untuk meminda, mengubahsuai dan/atau mengemaskini Polisi ini dari semasa ke semasa tanpa notis terlebih dahulu. Notis pindaan tersebut akan diterbitkan di laman web atau aplikasi kami atau melalui kaedah lain yang sesuai dan kami menasihatkan anda untuk menyemak secara berkala.

 

12.2   Polisi ini adalah dikeluarkan dalam Bahasa Inggeris dan Bahasa Malaysia. Sekiranya terdapat apa-apa yang tidak konsisten atau terdapat percanggahan di antara versi Bahasa Inggeris dan Bahasa Malaysia, versi Bahasa Inggeris akan diguna pakai.

 

 

 

[tamat]


Privacy Policy regarding Honda RoadSync

1.         About This Policy

1.1       In compliance with the Personal Data Protection Act 2010 (“Act”) of Malaysia and its regulations, we, Boon Siew Honda Sdn. Bhd. (Company No: 200401038385 / 676896-A) wish to assure you that we respect your privacy and are committed to the protection of your personal data in and outside of Malaysia.

1.2       In this privacy policy (this “Policy”), we provide information based on such laws related to processing your personal data. This Policy sets out the basis on which any personal data that you provide to us, or that we obtain about you from other sources, will be processed by us for our service of Honda RoadsSync (the “Service”). Please take the time to read and understand this Policy.

2.         Collection of personal data

2.1       We will collect your personal data to be processed by us and/or on your behalf in the course of your present or future dealings with Boon Siew Honda Sdn. Bhd. (Company No. 200401038385/ 676896-A) and our affiliates (“we”, “us” and “our”) for the Service. Your personal data enables us to achieve the purposes stated herein that is in connection with our business and the Service.

3.         Definitions

3.1       In this Policy:

(a)       your “personal data” means any data which relates to you and from which you can be identified. It may include your name, identity card/passport number, contact details, address, email address, IP address, photographs, images, expressions of opinion about you or indications as to our intentions about you, any personally identifiable information defined by international privacy or laws and other information required for the Service rendered;

(b)      our “affiliates” includes our subsidiaries, our parent companies, any subsidiaries of our parent companies, our associated companies, our authorised agents and independent contractors; and

(c)       processing” means any activity or operation that is carried out in respect of your personal data, such as collecting, storing, using, transferring or deleting it.

4.         How we collect your personal data and what personal data we collect

4.1       We will collect and process your personal data when you register a user account on the application and from your device that you use to receive the Service. In addition, we also collect information about you that you give us in writing, by e-mails, or by other means.

4.2       The information that you provide or have provided us include the following:

(a)           location data obtained from IP addresses, such as region, country, city (including latitudes and longitudes) (“Location Data);

(b)           information collected through sensors of your devices used for the Service such as accelerometers, gyros, magnetometers, light, proximity (“Information from Sensors);

(c)           your user ID, application store install ID, e-mail address (“User IDs”);

(d)           movement records such as total distance, average speed, starting point and stopping point of a movement, universally unique identifiers (uu ID), trip ID, app session ID, time, latitude, longitude, accuracy, speed, speed accuracy, distance, bearing, bearing accuracy, altitude, vertical accuracy, location provider, Geohash, device time, etc. (“Travel Records);

(e)           usage environment of your devices, such as properties (including model number, brand name, manufacturer name, OS version, carrier name, screen height and width, screen dpi, screen orientation, etc.), settings, online connection status, and other detailed information about your devices used for the Service (e.g. vehicle, headset, smart phone and other devices connected via Bluetooth or Wifi, network) (“Information about Usage Environment”);

(f)            usage status such as whether you are calling, being navigated, playing music, or message mode, call mode, event uu ID, time (“Information about Usage Status”); and/or

(g)           usage history such as time stamp, uu ID, installation properties, advertising ID (“Usage History).

4.3       In respect personal data of third parties such as your spouse and your family members, you warrant that you have obtained their consent and/or authorisation (verbally or in written form) allowing us to process their personal data.

5.         Purpose and legal basis of processing personal data

5.1       In line with our compliance with the Act and our commitment, your personal data may be used for the following purposes:

(a)           communicating with you for the purpose(s) connected with the Service;

(b)           responding to questions and comments and complaints and to generally resolve disputes, if any;

(c)           fulfilling contractual obligations to you;

(d)           providing or improving the quality of the Service;  

(e)           conducting usage analysis, researching and to develop new services and products;

(f)            providing information to regulatory and governmental authorities in order to comply with statutory and government requirements;

(g)           complying with our obligations under the law and such other purposes that is required or permitted by any law, regulations, guidelines, circulars, and/or relevant regulatory authorities; and/or

(h)           for any purpose incidental, ancillary or in furtherance to the abovementioned purposes,

(collectively referred to as the “Purposes”) and you hereby agree to us using and processing your personal data in the manner identified in this Policy.

5.2       We will only use your personal data to the extent that it is necessary to do so to fulfil the Purposes described above especially for the purpose of Section 5.1 (a), (b), (c), (f), (g) and (h). Notwithstanding the above, the processing of your personal data is obligatory where it is necessary for the performance of a contract to which you are a party to and for compliance with certain legal obligations. We may also collect, store and use your personal data, if volunteered by you, for the purposes of Section 5.1 (d) and (e), including but not limited to, administration, product surveys, market research, marketing and promotions and/or responding to your enquiries in accordance with your consent given through the application.

6.         Disclosure of personal data to recipients

6.1       We may disclose your personal data to certain third parties to perform functions on our behalf, and consequently may provide access or disclose personal data to the third parties such as those listed below (not exhaustive):

(a)           our employees and/or affiliates who are authorized and need to access this data;

(b)           our external vendors or contractors, including developers of online tools, service providers for the operation of the Service and cloud service providers;

(c)           any person who is under a duty of confidentiality to us; and/or

(d)           any person to whom we are compelled or required to do so under the law or in response to a competent or government agency.

6.2       Unless otherwise precluded or governed by legal requirements and/or process, those whom we send your personal data and/or information to are required to abide by substantially similar privacy requirements relating to your information as required by the Act.

7.         Data Transfer and sharing

7.1       The personal data that we collect from you may be transferred to any of our affiliates including those established in the future or third party service or product providers within or outside Malaysia; this especially applies to transfers to Honda Motor Co., Ltd.’s headquarters in Japan for the Purposes set out herein. In the event that your personal data is transferred to a location outside of Malaysia, we will ensure that we obtain your explicit consent to such transfer to improve the quality of the Service and develop new services and products, and confidentiality safeguards have been put in place to ensure your rights to personal data protection remains unaffected.

8.         Storage limit of personal data

8.1       We will retain your personal data that we collect while we provide you with our Service except where we are required by law to retain it for a longer period, in which case, we will retain it for that period. Specifically, we will apply the retention period stated below for each of the specific categories of personal data we collect for the Service:

Location Data:                                    5 years after your last use of the Services

Information from Sensors:                    5 years from the date we collect

User IDs:                                            5 years after your last use of the Services

Travel Records:                                   5 years after your last use of the Services

Information about Usage Environment: 5 years after your last use of the Services

Information about Usage Status:           5 years from the date we collect

Usage History:                                    5 years from the date we collect

8.2       "Your last use" means the last time you launch the application on your devices used for the Service. If you stop using the Services for 5 years, all your personal data will be deleted automatically.

8.3       If you have uninstalled and reinstall the application for the Service and then use an e-mail address that you did not use for such uninstalled application for the Services, the personal data collected from such uninstalled application for the Service will be deleted after 5 years from your last use of such uninstalled application.

9.         Your rights

9.1       You have the following rights in relation to the personal data that we hold about you:

(a)     the right to obtain information regarding the processing of your personal data and access to the personal data which we hold about you;

(b)     the right to request that we rectify your personal data if it is inaccurate or incomplete;

(c)     the right to request that we erase your personal data in certain circumstances. This may include (but is not limited to) circumstances in which:

(i)      it is no longer necessary for us to retain your personal data for the purposes for which we collected it; or

(ii)     you object to our processing of your personal data for our legitimate interests, and our legitimate interests do not override your own interests, rights and freedoms;

(iii)    we are only entitled to process your personal data with your consent, and you withdraw your consent;

(d)     the right to request that we restrict our processing of your personal data in certain circumstances. This may include (but is not limited to) circumstances in which:

          (i) you dispute the accuracy of your personal data (but only for the period of time necessary for us to verify its accuracy);

(ii)     we no longer need to use the personal data except for the establishment, exercise or defence of legal claims; or

(iii)    you object to our processing your personal data for our legitimate interests (but only for the period of time necessary for us to assess whether our legitimate interests override your own interests, rights and freedoms);

(e)     the right to object to us about our processing of your personal data.

(f)     the right to receive any personal data which we process about you on the basis of your consent or on a contract (as opposed to any other legal ground) and where the processing is carried out by automated means in a structured, commonly used and machine-readable format and/or request that we transmit that data to a recipient where this is technically feasible. Please note that this right only applies to personal data which you have provided to us;

(g)     the right to withdraw your consent to our processing of your personal data at any time. Please note, however, that we may still be entitled to process your personal data if we can rely on another legal ground for doing so.

9.2       If you have any queries relating to this Policy or complaint or to request access and/or correction and/or limit our processing of your personal data, you may contact us at:-

Boon Siew Honda Sdn. Bhd.

Customer Service Department

Tel       : 1800 – 88 – 3993

Email   : enquiry@bswhonda.com.my

Tel       : +604 506 3333(Ext:7215)

Fax      : +604 506 3300

 

9.3       For the avoidance of doubt, if there is any changes to your personal data, you must update the same on our applications and/or serve a notice under Item 12.2 above to us.

 

9.4       Please note that we have the right to refuse your request to access and/or make any correction to your personal data to the extent permitted under the applicable law.

 

10.       Obligation to provide personal data

10.1     It is voluntary for you to supply your personal data to us. However, if you do not wish to provide your personal data essential for providing the Service to us, you may not be able to use the Service.

11.       Consent for transfers of personal data outside Malaysia and related processing

11.1     We use your personal data described above in Section 4 to improve the quality of the Service and conduct usage analysis, research and develop new services and products (the “Purposes II”), as provided for in Section 5. To achieve the Purposes II, we must transfer your personal data to Japan, given that the processing activities for the Purposes II is conducted only in Japan by Honda Motor Co., Ltd. Accordingly, we obtain your consent for the transfer of your personal data to Japan and related processing comprehensively on the application of your devices used for the Service. The overview of data protection standards in Japan is as follows:

(1)       Applicable data protection law

Act on the Protection of Personal Information

 

(2)        Data protection authority

Personal Information Protection Commission

(3)       Rights of data subjects

Under the Act on the Protection of Personal Information, data subjects have the rights (under certain requirements) set forth below:

·           To receive personal data

·           To request corrections of or additions to personal data

·           To request that personal data be deleted

·           To require that personal data processing or the disclosure of personal data to a third party be ceased

(4)       Other safeguards

The Act on the Protection of Personal Information includes provisions that provide the following requirements to protect personal data:

·           Lawful and fair collection

·           Purpose limitation

·           Data accuracy

·           Implementation of appropriate security measures

·           Restrictions on transfers to third parties

·           Restrictions on transfers to third parties in foreign countries

 

12.       General

12.1     We reserve our right to amend, modify and/or update this Policy from time to time without prior notice. Notice of such amendments will be published on our website or applications or via such other suitable methods and we advise you check on a regular basis.

12.2     This Policy is issued in both English and Bahasa Malaysia. In the event of any inconsistencies or discrepancies between this English version and the Bahasa Malaysia version, this English version shall prevail.

[the end]