Honda RoadSync - Oznámení o ochraně osobních údajů

1.         O tomto oznámení

 

My, společnosti Honda Motor Europe Ltd. („HME“) podnikající na území ČR prostřednictvím Honda Motor Europe Limited, organizační složka Česká republika, se sídlem Praha 5, Bucharova 2641/14, PSČ 158 00, IČ 24267007, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 75845, a Honda Motor Co., Ltd. („HM“) (dále jen společně „my“, či ve vztahu k nám „nás“, „naše“), jsme připraveny zajistit, že zpracování Vašich osobních údajů bude probíhat v souladu s platnými a účinnými právními předpisy o ochraně osobních údajů, včetně obecného nařízení o ochraně osobních údajů a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění, (dále jen společně „Předpisy o ochraně osobních údajů“).

V tomto oznámení o ochraně osobních údajů (dále jen „Oznámení“) vysvětlujeme, jak užíváme osobní údaje uživatelů naší služby Honda RoadSync (dále jen „Služba“), včetně propojené mobilní aplikace (dále jen „Aplikace“). V Oznámení je popsáno, které údaje shromažďujeme, účely, pro něž je užíváme, dobu, po jakou je můžeme uchovávat, a informace o třetích stranách, kterým případně tyto údaje předáváme. Rovněž je v něm vysvětleno, jaká máte ve vztahu ke svým osobním údajům práva. Prosíme, věnujte čas přečtení a porozumění obsahu tohoto Oznámení.

Toto Oznámení doplňuje jakékoli jiné případné oznámení o řádném zpracování osobních údajů nebo o ochraně soukromí (včetně všeobecného oznámení společnosti HME platného v České republice, zveřejněného na https://www.honda.cz/motorcycles/useful-links/privacy-policy.html)

Prosíme, vezměte na vědomí, že toto Oznámení se nevztahuje na externí poskytovatele služeb, kteří jsou na Službu napojeni, navázáni nebo s ní jinak komunikují, a doporučujeme, abyste si prostudovali jejich vlastní oznámení o ochraně osobních údajů (privacy policy) pro ověření, jakým způsobem Vaše osobní údaje používají. Neodpovídáme za zpracovávání Vašich osobních údajů takovými třetími stranami.

V tomto Oznámení je vysvětleno, jak užíváme, uchováváme a sdílíme osobní údaje, které o Vás shromažďujeme, jak můžete vykonávat ve vztahu k takovým údajům svá práva, a jsou popsány postupy, které máme zavedeny pro zajištění Vašeho soukromí. Máte-li jakékoli dotazy, komentáře nebo nejasnosti týkající se tohoto Oznámení nebo toho, jak s Vašimi osobními údaji nakládáme, případně pokud se tyto údaje kdykoli změní, kontaktujte nás, prosím, e-mailem na adrese info.cz@honda-eu.com.

2.         Informace o nás

 

Pro účely Předpisů o ochraně osobních údajů jsou společnosti Honda Motor Europe Ltd. (00857969) (Cain Road, Bracknell, Berkshire RG12 1HL, Spojené království), podnikající na území ČR prostřednictvím Honda Motor Europe Limited, organizační složka Česká republika, se sídlem Praha 5, Bucharova 2641/14, PSČ 158 00, IČ 24267007, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 75845, a Honda Motor Co. Ltd. (2-1-1, Minami-Aoyama, Minato-ku, Tokyo 107-8556, Japonsko) společnými správci Vašich osobních údajů. To znamená, že jsme vůči Vám společně odpovědni za zpracování Vašich osobních údajů. Máme mezi sebou uzavřenu dohodu, která objasňuje naše příslušné úkoly, povinnosti a odpovědnosti, abychom dodrželi Předpisy o ochraně osobních údajů. Pokud se chcete o této dohodě dozvědět více, kontaktujte nás, prosím, prostřednictvím kontaktních údajů uvedených níže v článku 11.

 

3.         Změny tohoto Oznámení

 

Toto Oznámení můžeme průběžně měnit. Jakékoli budoucí změny tohoto Oznámení budou zveřejněny na adrese https://www.honda.cz/motorcycles/owners/honda-smartphone-voice-control-system/Privacy-Notice.html. a případně Vám budou také oznámeny prostřednictvím vyskakovacího okna přímo v Aplikaci. Doporučujeme z toho důvodu často kontrolovat, zda nedošlo k aktualizacím nebo změnám tohoto Oznámení.

 

4.         Definice

 

V tomto Oznámení se:

a)     Vašimi „osobními údaji“ rozumí jakékoli údaje, které se Vás týkají a jejichž prostřednictvím můžete být identifikován(a). Mezi ně patří kontaktní údaje, informace o tom, jak užíváte Službu, a Vaše poloha. Osobní údaje, které v souvislosti se Službou shromažďujeme, jsou popsány v článku 5 tohoto Oznámení;

b)     našimi „propojenými osobami“ se rozumí naše dceřiné společnosti, mateřské společnosti a kterékoli dceřiné společnosti našich mateřských společností; a

c)         zpracováním“ se rozumí jakékoli použití Vašich osobních údajů, jako je jejich shromažďování, ukládání, používání, předávání nebo výmaz.

 

 

5.         Jaké osobní údaje používáme a jak je shromažďujeme

 

Tento článek popisuje osobní údaje, které používáme a shromažďujeme v souvislosti se Službou.

Některé z těchto údajů nám poskytujete přímo, například pokud se přihlásíte k odběru Služby, zaregistrujete se do Aplikace nebo s námi komunikujete. Do tohoto okruhu údajů bude patřit pouze Vaše e-mailová adresa a obsah Vaší komunikace, například zpětná vazba nebo stížnost. Pro užívání Služby budete potřebovat účet Google pro zařízení s operačním systémem Android nebo Apple ID pro zařízení s operačním systémem iOS, přičemž my nebudeme mít k údajům o Vašem účtu přístup.

Při Vašem používání Služby rovněž automaticky shromažďujeme nebo generujeme další údaje. Ty jsou popsány v tabulce níže:

Typ údajů

Popis

Zdroj

Údaje o poloze

Získáváme je z Vašich IP adres a zahrnují region, stát, město (včetně zeměpisné délky a šířky).

Aplikace

Údaje ze senzoru

Jsou získávány ze senzorů chytrého telefonu nebo jiného zařízení, na němž užíváte Aplikaci. Sestávají z údajů týkajících se Vašeho zrychlení, rychlosti, magnetických polí, světla a přiblížení.

Aplikace

ID uživatele

Sestává z Vašeho uživatelského ID pro Službu, Vašeho Google ID, nebo Apple ID a Vaší e-mailové adresy.

Aplikace

Cestovní záznamy

 

 

Obsahují záznamy o pohybu, zejména celkovou ujetou vzdálenost, průměrnou rychlost, místo odjezdu a místo přerušení jízdy, univerzální unikátní identifikátory (UUID), ID jízdy, ID spuštění aplikace, čas, zeměpisnou délku, zeměpisnou šířku, přesnost, rychlost, přesnost rychlosti, vzdálenost, azimut, správnost azimutu, nadmořskou výšku, vertikální přesnost, poskytovatele lokalizační služby, Geohash kód a čas evidovaný v zařízení.

Aplikace

Uživatelské prostředí

Jedná se o informace popisující prostředí, v jakém je Služba užívána. Sestávají z informací o:

i) Vaší Aplikaci, zejména její verzi;

ii) mobilním nebo jiném zařízení, na němž užíváte Aplikaci, konkrétně vlastnosti zařízení (číslo modelu, značka, název výrobce, verze operačního systému, název dopravce, délka a šířka obrazovky, rozlišení obrazovky, orientace obrazovky), vlastnosti zařízení (možnost telefonovat, zasílat SMS, hlasové služby, Google Play), nastavení zařízení, jazyk, přednastavené aplikace (hudba, navigace, telefonování či SMS), síťová připojení a stav připojení, příslušenství a zařízení připojená přes Bluetooth nebo WiFi (např. sluchátka);

iii) motocykl, se kterým Službu používáte, zejména typ Vašeho motocyklu, jeho rozhraní, displej a tlačítko, které má případně Váš motocykl k dispozici pro ovládání Služby; a

iv) zařízení, které napojuje Váš motocykl na Službu (dále jen „Bluetooth jednotka“), konkrétně jeho model, sériové číslo, hardware, software a MacAddress.

Aplikace

Motocykl

Bluetooth jednotka

Uživatelský status

Sestává z informací o tom, zda telefonujete, máte spuštěnou navigaci, hraje Vám hudba, jste v modu zasílání zpráv, v modu telefonování, ID události a času události.

Aplikace

Uživatelská historie

Sem se řadí informace o době používání Služby, ID Vašeho zařízení, vlastnostech instalace, reklamním ID, ID spuštění aplikace a ID destinace motocyklu.

Aplikace

Motocykl

Vaše pokyny

Patří sem všechny pokyny, které zadáte přes Aplikaci.

Když zadáte hlasové pokyny, služba rozpoznávání hlasu na Vašem telefonu je přeloží na technické pokyny, které jsou předány do Aplikace.

Aplikace

 

Mimo to získáváme osobní údaje také od těchto třetích stran:

·       U zařízení s operačním systémem Android: Google, který nám poskytuje Vaše Google ID pro účely poskytování Aplikace;

·       U zařízení Apple: Apple, který nám poskytuje Vaše Apple ID pro účely poskytování Aplikace;

·       Vaši poskytovatelé audio služeb a služeb rozpoznávání hlasu na Vašem telefonu, kteří převádějí Vaše hlasové požadavky na technické pokyny do Aplikace pro účely ovládání Služby.

6.         Proč používáme Vaše osobní údaje

 

Následující tabulka uvádí účely, pro něž Vaše osobní údaje v souvislosti se Službou užíváme. Vaše osobní údaje používáme pouze v rozsahu, který je nezbytný pro dosažení příslušných účelů.

Na základě Předpisů o ochraně osobních údajů jsme rovněž povinni mít pro zpracování Vašich osobních údajů „právní základ“. Shrnutí je obsaženo v níže uvedené tabulce.

Proč používáme Vaše osobní údaje

Osobní údaje, které používáme

Právní základ

Pro poskytování Služby pro Vás.

ID uživatele

Údaje o poloze

Cestovní záznamy

Uživatelské prostředí

 

 

Pro uskutečnění kroků na Vaši žádost za účelem uzavření smlouvy s Vámi a jejího průběžného plnění, správy a umožnění realizace takové smlouvy.

Pro zlepšování Služby, včetně kvality Služby, Aplikace a uživatelské zkušenosti. Patří sem provádění analýz ke zjištění způsobu, jakým je Služba užívána.

ID uživatele

Údaje o poloze

Údaje ze senzoru

Cestovní záznamy

Uživatelské prostředí

Uživatelský status

Uživatelská historie

 

 

Zpracování je nezbytné pro účely našeho oprávněného zájmu vyvíjet a zlepšovat naše produkty a služby.

 

Pro účely plánování a vývoje nových produktů a služeb. Patří sem také provádění analýz ke zjištění způsobu, jakým je Služba užívána.

Údaje o poloze

Údaje ze senzoru

Cestovní záznamy

 

 

Zpracování je nezbytné pro účely našeho oprávněného zájmu vyvíjet a zlepšovat naše produkty a služby.

 

Pro komunikaci s Vámi v souvislosti se Službou. Uvedené zahrnuje zasílání servisních sdělení, řešení Vašich případných dotazů, zpráv nebo žádostí a správa reklamací.

Kontaktní údaje

Obsah naší vzájemné komunikace

V některých případech je zpracování nezbytné pro další plnění, správu a umožnění realizace naší smlouvy s Vámi.

 

Není-li zpracování pro účely smlouvy nezbytné, zpracováváme Vaše údaje z toho důvodu, že je zpracování nezbytné pro účely našeho oprávněného zájmu poskytovat Vám kvalitní zákaznickou zkušenost.

 

 Mimo to můžeme zpracovávat osobní údaje popsané v tomto Oznámení:

·       pro účely plnění právních předpisů, které se na nás vztahují (z toho důvodu, že zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti)

·        za účelem ochrany našeho podnikání a Služby, včetně vymáhání našich smluvních podmínek, zajištění právního poradenství a uplatnění zákonných nároků (z toho důvodu, že zpracování je nezbytné pro účely našeho oprávněného zájmu na ochranu našeho podnikání)

·        pro účely nabídnutí k prodeji nebo zajištění financování pro naše podnikání, včetně našich aktiv a služeb, (z toho důvodu, že toto zpracování je nezbytné pro účely našeho oprávněného zájmu provozovat naši podnikatelskou činnost ziskově)

Po zvážení okolností jsme rozumně dospěli k závěru, že se můžeme opírat o své oprávněné zájmy jako o právní základ, na němž můžeme za daných okolností zpracovávat Vaše osobní údaje (jak jsme uvedli výše, včetně definice našich oprávněných zájmů). K tomuto rozhodnutí jsme dospěli provedením balančního testu za účelem prověření, že nad těmito našimi oprávněnými zájmy nepřevažuje Vaše právo jakožto fyzické osoby na ochranu soukromí. V případě, že budete potřebovat více informací ohledně balančního testu, neváhejte nás kontaktovat.

 

7.         Sdílení Vašich osobních údajů

 

Vaše osobní údaje budeme sdílet pouze způsobem popsaným v tomto článku.

Pro účely uvedené v předchozím článku budeme Vaše osobní údaje sdílet pouze s:

·       našimi zaměstnanci a propojenými osobami, jež k tomu mají oprávnění a potřebují přístup k osobním údajům;

·       našimi externími dodavateli a poskytovateli služeb, včetně vývojářů online nástrojů, poskytovatelů služeb pro provoz Služby a poskytovatelů cloudových služeb. Konkrétně budou Vaše údaje sdíleny s těmito subjekty:

·       poskytovatelem Aplikace a platformy, konkrétně Drivemode

·       poskytovateli analytických služeb, konkrétně Google a Firebase

·       poskytovatelem služeb zákaznické podpory, aktuálně Zendesk

·       poskytovatelem cloudových hostingových služeb, konkrétně Google

·       poskytovateli Aplikace, a to v situacích, kdy použijete Aplikaci k ovládání jiných Aplikací, jako jsou aplikace Google Maps, HERE Maps nebo poskytovatelé mediálních služeb

·       poskytovateli diagnostických služeb

·       poskytovateli našich centrálních IT systémů, například naší platformy pro správu zákazníků

·       našimi odbornými poradci (kromě jiného daňovými, právními nebo jinými korporátními poradci, kteří nám poskytují odborné služby)

·       insolvenčními správci či poradci

·       potenciálními kupujícími nebo investory ve vztahu k našemu podnikání nebo aktivům

·       příslušnými orgány veřejné moci a regulátory, včetně orgánů činných v trestním řízení a soudů, a to pro účely vyšetřování skutečné nebo údajné trestné činnosti nebo jiných regulatorních či právních záležitostí

 

Vaše osobní údaje můžeme předávat třetím stranám taktéž v následujících situacích:

·       v případě, že zvažujeme prodej jakékoli části podnikatelské činnosti nebo aktiv, přičemž v takovém případě předáme Vaše osobní údaje kterémukoli potenciálnímu kupujícímu takové části podnikatelské činnosti nebo takových aktiv;

·       převezme-li naši společnost, nebo podstatnou část našeho majetku, třetí strana, přičemž pak budou osobní údaje našich zákazníků v našem držení jedním z převáděných aktiv;

·       v případě, že se staneme předmětem insolvenčního řízení (např. nucená správa nebo likvidace);

·       za účelem vymáhání nebo uplatnění našich smluvních podmínek, postupů nebo jakékoli smlouvy, kterou s Vámi máme uzavřenou nebo jsme zprostředkovali mezi Vámi a třetí stranou;

·       pro ochranu našich práv, majetku nebo bezpečnosti, případně našich lidí nebo třetích osob. Sem spadá výměna informací s jinými společnostmi a organizacemi (včetně místního policejního orgánu nebo jiných místně příslušných orgánů činných v trestním řízení) pro účely bezpečnosti, prevence kriminality a ochrany před podvody; a

·       máme-li povinnost předávat nebo sdílet Vaše osobní údaje pro účely dodržení jakékoli právní povinnosti nebo regulatorních požadavků, nebo jinak pro účely prevence nebo odhalování podvodů nebo trestné činnosti.

 

Služby třetích stran

Toto Oznámení se nevztahuje na internetové stránky, aplikace nebo portály třetích stran, na něž můžeme odkazovat z naší Služby, a nevztahuje se na jakékoli služby jiných poskytovatelů. Neneseme odpovědnost za zásady či praxi takových třetích stran při ochraně osobních údajů (včetně používání souborů cookies), a to ani v případě, že jste se na takové internetové stránky, aplikace, portály nebo služby třetí strany připojili prostřednictvím našich Služeb.

Doporučujeme Vám prověřit si zásady ochrany osobních údajů každého takového poskytovatele a v případě nejasností nebo dotazů takovou třetí stranu kontaktovat. Jakýkoli poskytovatel dalších služeb, například poskytovatelé datových balíčků, mobilních sítí, wi-fi hotspotů, hudby a komunikace, je samostatným správcem Vašich osobních údajů a odpovídá sám za jejich zpracování.

8.         Mezinárodní předávání osobních údajů

 

Vaše osobní údaje budou předávány do EHP, Spojeného království Velké Británie (dále jen „UK“) a Japonska.

EHP i UK považují Japonsko za zemi, kde je poskytována odpovídající úroveň ochrany osobních údajů. EHP a UK se taktéž vzájemně považují za země, kde je poskytována odpovídající úroveň ochrany osobních údajů. Proto mohou být osobní údaje mezi těmito jurisdikcemi předávány bez omezení.

Užívání služby Google Analytics může rovněž zahrnovat předávání údajů do USA, a bude-li tomu tak, zajistíme, aby byla zavedena vhodná smluvní a bezpečnostní opatření (včetně standardních smluvních doložek) na ochranu Vašich osobních údajů.

9.         Uchovávání Vašich osobních údajů

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze po dobu potřebnou pro dosažení účelů, pro něž je zpracováváme. Jakmile již nebudou potřebné, bezpečně a nenávratně je vymažeme nebo anonymizujeme, aby nebylo možné je nadále přiřadit k Vaší osobě.

Níže uvedená tabulka uvádí maximální dobu, po niž uchováváme Vaše osobní údaje. Určité typy údajů, které jsou zahrnuty do těchto kategorií, mohou být vymazány za kratší dobu. Vezměte však na vědomí, že můžeme osobní údaje uchovávat po delší dobu, pokud jsme k tomu povinni ze zákona nebo je to nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu zákonných nároků.

Typ osobních údajů

Maximální doba uchovávání

Údaje o poloze

až 5 let po Vašem posledním užití Služby

Údaje ze senzoru

až 5 let od shromáždění takových údajů

ID uživatele

až 5 let po Vašem posledním užití Služby

Cestovní záznamy

až 5 let po Vašem posledním užití Služby

Uživatelské prostředí

až 5 let po Vašem posledním užití Služby

Uživatelský status

až 5 let od shromáždění takových údajů

Uživatelská historie

až 5 let od shromáždění takových údajů

E-mailová adresa

až 5 let po Vašem posledním užití Služby

Vámi zasílaná komunikace

až 5 let od data komunikace

 

Vaše „poslední užití“ znamená poslední okamžik, kdy spustíte aplikaci na svých zařízeních používaných se Službou. Pokud přestanete používat Služby po dobu 5 let, veškeré Vaše osobní údaje se automaticky smažou.

Pokud jste si aplikaci odinstalovali a opětovně ji nainstalovali pro účely používání Služby s využitím e-mailové adresy, kterou jste předtím nepoužili, osobní údaje shromážděné z Aplikace pro Službu před tímto odinstalováním nelze převést na nový účet a budou vymazány po 5 letech od posledního použití odinstalované aplikace.

Podrobnější informace o těchto dobách archivace si můžete e-mailem vyžádat od našeho pověřence pro ochranu osobních údajů na info.cz@honda-eu.com.

10.       Vaše práva

 

Jako subjekt údajů máte ve vztahu k osobním údajům, které o Vás zpracováváme, následující zákonná práva.

 

Právo

 

Popis

 

1) být informován(a)

Právo být informován(a) o osobních údajích, které o Vás držíme. Toto Oznámení (společně s obecnými zásadami HM platnými v České republice, zveřejněnými na https://www.honda.cz/motorcycles/useful-links/privacy-policy.html) stanoví, jakým způsobem shromažďujeme, držíme a uchováváme Vaše osobní údaje, co s nimi děláme a proč. Máte-li jakékoli dotazy, obraťte se na nás a my Vám poskytneme na Vaši žádost podrobnější informace.

2) na přístup k osobním údajům

Právo na přístup k osobním údajům, které o Vás držíme.

3) na opravu

Právo požadovat od nás opravu nepřesných nebo neúplných osobních údajů, které o Vás držíme.

4) na výmaz

 

Právo požadovat od nás výmaz osobních údajů, které o Vás držíme. Právo lze uplatnit pouze, pokud (například):

·       nadále tyto osobní údaje nepotřebujme používat k dosažení účelu, pro nějž jsme je shromáždili;

·       odvoláte svůj souhlas v případě, že užíváme Vaše osobní údaje na základě Vašeho souhlasu; nebo

·       máte námitky proti způsobu, jakým zpracováváme Vaše údaje (na základě práva uvedeného níže v bodu 7).

Vezměte, prosím, na vědomí, že výmazu údajů o Vašem profilu a anonymizace všech údajů o motocyklu dosáhnete zrušením svého účtu.

Anonymizaci všech údajů o motocyklu můžete spustit také zrušením registrace motocyklu (to však nevede k vymazání informací v Aplikaci).

5) na omezení zpracování

 

Za určitých okolností máte právo na omezení zpracování osobních údajů, které o Vás držíme. Právo lze uplatnit pouze, pokud (například):

·       popíráte přesnost osobních údajů, které o Vás držíme;

·       měl(a) byste právo požádat nás o výmaz osobních údajů, ale preferujete, aby namísto toho bylo omezeno naše zpracování; nebo

·       my nadále nepotřebujeme užívat osobní údaje k dosažení účelu, pro které jsme je shromáždili, avšak Vy potřebujete údaje pro určení, výkon nebo obhajobu zákonných nároků.

6) na přenositelnost údajů

 

Za určitých okolností máte právo získat osobní údaje, které jste nám předal(a), ve strukturovaném, běžně užívaném a strojově čitelném formátu. Rovněž máte právo požadovat od nás předání těchto osobních údajů jiné organizaci.

7) vznést námitku

 

Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které o Vás držíme, jsou-li právním základem zpracování osobních údajů naše oprávněné zájmy, ledaže jsme schopni prokázat oprávněné důvody pro další zpracování osobních údajů, které převažují nad Vašimi právy nebo které jsou potřebné pro určení, výkon nebo obhajobu zákonných nároků.

8) ve vztahu k automatizovanému rozhodování a profilování

Právo nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro Vás právní účinky nebo se Vás obdobným způsobem významně dotýká.

Upozorňujeme Vás, že v rámci Služby se neuskutečňuje automatizované rozhodování.

9) na odvolání souhlasu

Právo odvolat svůj souhlas, pokud je právním základem zpracování Vašich osobních údajů (například poskytování marketingových materiálů). Upozorňujeme Vás, že odvolání souhlasu má účinky pouze do budoucna. Zpracování, k němuž došlo před odvoláním souhlasu, tím nebude dotčeno.

Upozorňujeme Vás, že žádné zpracování uskutečňované v souvislosti se Službou není založeno na Vašem souhlasu.

10) na informování o podstatných prvcích dohody mezi společnými správci

Honda Motor Europe Ltd. a Honda Motor Co. Ltd. jednají při zpracování osobních údajů v souvislosti se Službou jako společní správci. Máte právo požadovat informace o podstatných prvcích dohody uzavřené mezi stranami pro zajištění souladu s Předpisy na ochranu osobních údajů.

 

Svá práva můžete uplatnit u našeho pověřence pro ochranu osobních údajů na jeho kontaktním e-mailu info.cz@honda-eu.com.

11.       Kontaktní informace

 

Máte-li jakékoli dotazy k tomuto Oznámení, chcete uplatnit práva nebo vznést jakékoli jiné otázky týkající se ochrany Vašich osobních údajů, kontaktujte našeho pověřence pro ochranu osobních údajů na níže uvedeném kontaktu.

Adresa: Správce databáze, společnosti Honda Motor Europe Limited podnikající na území České republiky prostřednictvím organizační složky s označením Honda Motor Europe Limited, organizační složka Česká republika, se sídlem Praha - Praha 5, Bucharova 2641/14, PSČ 158 00, IČ: 242 67 007, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl A., vložka 75845

E-mailová adresa: info.cz@honda-eu.com

Máte-li jakékoli dotazy, komentáře nebo nejasnosti ohledně způsobu, jakým nakládáme s Vašimi osobními údaji, žádáme Vás, abyste se nejprve obrátili na nás. Pokud však nejste spokojeni s naším vyřízením jakéhokoli Vašeho požadavku v souvislosti s uplatněním Vašich práv nebo přednesením obav, máte rovněž právo podat stížnost k našemu dozorovému úřadu, kterým je český Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

Přejete-li si obdržet toto oznámení v jiném formátu (například v audio verzi, velkém písmu nebo Braillovu písmu), prosím kontaktujte nás na výše uvedených kontaktních adresách.

 

Datum poslední aktualizace: srpen 2022