Honda RoadSync
Algemene Voorwaarden (“AV”)

Inhoud

 

1.

Informatie over deze AV

2.

Contacteer ons

3.

Gebruiksvoorwaarden

4.

De App

5.

Gebruik van de App

6.

Intellectuele eigendom en gebruiksrecht

7.

Garanties

8.

Gebeurtenissen buiten onze controle

9.

Beperking van aansprakelijkheid

10.

Feedback

11.

Privacy

12.

Schorsing en beëindiging

13.

Wijzigen van deze AV

14.

Algemeen

 

 

1.                  Informatie over deze AV

1.1               Wij zijn Honda Motor Europe Ltd., Belgian Branch (“Honda,” “wij,” “ons,” or “onze”), bijkantoor van Honda Motor Europe Limited, CAIN ROAD BRACKNELL 0, RG12 1HL Berkshire, Groot-Brittannië geregistreerd in België onder KBO-nummer 0467.016.396, met maatschappelijke zetel te Z. 3 Doornveld 180-184 1731 Asse, BTW nummer BE467.016.396 en RPR Brussel. Ons bankrekeningnummer is GB43 BOTK 6001 0900 3075 53 en we zijn te bereiken op het e-mailadres cco@honda-eu.com

1.2               Deze AV zijn van toepassing op uw gebruik van de Honda RoadSync mobiele applicatie ("App") en enige andere producten en/of diensten die beschikbaar zouden zijn voor u middels of in verband met de App ("Diensten").

1.3               Deze AV maken een juridisch bindende overeenkomst uit tussen u en Honda in verband met uw gebruik van de App en de Diensten dus gelieve deze AV aandachtig te lezen alvorens u de App of de Diensten gebruikt.

1.4               Deze AV zijn van toepassing op elk gebruik van de App. Bij het eerste gebruik van de App zal u gevraagd worden deze AV te aanvaarden wat het aanvinken van digitale aanvaardingsvakjes in de App kan vereisen. Indien u deze AV niet aanvaardt zal u geen gebruik kunnen maken van de App.

1.5               Deze AV bevatten belangrijke informatie over uw wettelijke rechten, verplichtingen en remedies. Wij vestigen uw aandacht in het bijzonder op de volgende bepalingen in deze AV: artikel 7 (Garanties) en artikel 9 (Beperking van aansprakelijkheid).

1.6               Deze AV zijn laatst bijgewerkt op: augustus 2022.

2.                  Contacteer ons

2.1               Indien u vragen heeft over deze AV of de App kan u:

2.1.1            De sectie vaak gestelde vragen en antwoorden op de Honda-website bekijken ("FAQ Pagina") op [https://global.honda/en/voice-control-system/EN/faq.html]; en

2.1.2            Ons contacteren via de contactmogelijkheden en contactgegevens die beschikbaar zijn op de FAQ Pagina of anders aan u ter kennis zijn gegeven door Honda.

2.2               Deze AV doen geen afbreuk aan de wettelijke rechten die u heeft ingevolge het dwingend nationaal recht van uw verblijfplaats, zoals de toepasselijke consumentenwetgeving. 

3.                  Gebruiksvoorwaarden

3.1               Enkel personen met een wettelijk verblijfrecht in België of Luxemburg kunnen gebruik maken van de App en de Diensten.

3.2               Om de App en de Diensten te gebruiken moet u verder minstens de wettelijke leeftijd hebben bereikt die vereist is om een rijbewijs te hebben overeenkomstig de regelgeving van het land waar u verblijft en in het land waar u de App gebruikt;

3.3                In aanvulling op art. 3.2, indien u onder 18 jaar bent (of onder de toepasselijke leeftijd waarop u volwassen wordt geacht in uw land of plaats van verblijf), mag u de App en de Diensten enkel gebruiken indien u toestemming heeft van een ouder of voogd met in begrip van toestemming met deze AV.

3.4               U dient verder een Google-account of Apple ID te hebben om de App en de Diensten te kunnen gebruiken.

4.                  De App

4.1               Om de App te kunnen downloaden, installeren en gebruiken dient u een compatibele mobiele telefoon (smartphone) te hebben met het vereiste besturingssysteem en voldoende vrije opslagruimte. Deze vereisten kunnen van tijd tot tijd gewijzigd worden. Raadpleeg de actuele technische vereisten in de relevante online winkel vanuit dewelke u de App wenst te downloaden (zoals de Apple App Store of de Google Play Store) ("Appstore"). Wij stellen de App niet beschikbaar aan u, in plaats daarvan downloadt u de App in de relevante Appstore. De App is gratis beschikbaar in de Appstore. Op het gebruik van de relevante Appstore zijn de gebruiksvoorwaarden van de Appstore van toepassing. Honda heeft geen invloed op en is onafhankelijk van de gebruiksvoorwaarden van de Appstore.

4.2               Updates van de App kunnen van tijd tot tijd doorgevoerd worden via de relevante Appstore. Gelieve te noteren dat de App en de Diensten een beperktere functionaliteit kunnen hebben indien u niet de meest recente versie van de App of het besturingssysteem heeft gedownload op uw mobiele telefoon. 

4.3               Het gebruik van de App wordt u in licentie gegeven op voorwaarde dat u deze AV en enigerlei regels of beleidslijnen toegepast door de relevante Appstore van waaruit u de App gedownload heeft, naleeft. Deze licentie neemt een einde wanneer de overeenkomst door u of door ons in overeenstemming met artikel 12 wordt opgezegd.

4.4               Om de App te downloaden en de gehele functionaliteit van de Diensten te gebruiken dient u toegang te hebben tot een mobiel netwerk en/of een internetconnectie, een compatibel Honda voertuig dat uitgerust is met specifieke modaliteiten (zoals bluetooth), een mobiel apparaat (zoals een smartphone of tablet), en andere accessoires (zoals een headset, microfoon of oortjes) (samen aangeduid als “Andere Diensten”).

4.5               Indien u Andere Diensten gebruikt dient u de voorwaarden en instructies die van toepassing zijn op dergelijke Andere Diensten na te leven. Enkel u bent uitsluitend verantwoordelijk voor de aankoop van de Andere Diensten en het betalen van de aankoopprijs en enige andere kosten die van toepassing zijn op deze Andere Diensten. Er kunnen u in het bijzonder kosten worden aangerekend door derden (zoals een mobiel netwerk of aanbieder van internet) voor data in verband met uw gebruik van de App en de Diensten. Enkel u bent uitsluitend verantwoordelijk voor al deze kosten. Indien u deze kosten niet wenst te dragen, dient u de App en de Diensten niet te gebruiken.

4.6               We aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor enige schade ingevolge onjuiste of onvolledige informatie of onderbroken Diensten die werden veroorzaakt door de Andere Diensten (met in begrip van enige gedeeltelijk beperkte ontvangst en/of doorzending van mobiele netwerkgegevens).

4.7               De App kan links bevatten naar websites, informatie, producten of diensten van andere onafhankelijke derden (gezamenlijk “Inhoud van Derden”). De Inhoud van Derden staat niet onder onze controle en we zijn niet verantwoordelijk voor en ondersteunen deze Inhoud van Derden niet. Evenzo, garandeert Honda niet dat enige informatie op de App die wordt verstrekt door een derde (inclusief als onderdeel van enige Inhoud van Derden) actueel, volledig of juist is. U dient uw eigen onafhankelijke oordeel te vellen met betrekking tot uw interactie met enige informatie of inhoud die beschikbaar wordt gemaakt door middel van de App (met inbegrip van maar niet beperkt tot, verkeersregels, politie instructies, kaartgegevens, verkeersinformatie en –aanwijzingen).

4.8               Alle afspraken die tussen u en een aanbieder van Inhoud van Derden worden gemaakt, zijn uitsluitend tussen u en de desbetreffende aanbieder. Wij zijn niet aansprakelijk voor het handelen of nalaten van een aanbieder van Inhoud van Derden (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, kwesties met betrekking tot hun functionaliteit of beschikbaarheid of kaartgegevens, verkeer en nauwkeurigheid van de routebeschrijving).

5.                  Gebruik van de APP

5.1               Hoewel we ons best doen om ervoor te zorgen dat de App nauwkeurig, actueel en vrij van storingen is, kunnen we niet garanderen dat het ook zo zal zijn. Verder kunnen we niet garanderen dat de App of de Diensten geschikt zijn voor enig doel. Daarom is elk vertrouwen dat u in de informatie op de App stelt op eigen risico, aangezien die informatie slechts een inschatting is en onnauwkeurig, onvolledig of verouderd kan zijn. 

5.2               In het bijzonder garandeert Honda niet dat de Diensten, of enige informatie of inhoud die beschikbaar is via de App (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, kaartgegevens, verkeer en routebeschrijving) (de "Inhoud"), juist zijn. U erkent en gaat ermee akkoord dat:

5.2.1            de feitelijke omstandigheden op de weg kunnen afwijken van de Inhoud; 

5.2.2            de Inhoud niet bedoeld is om informatie die op de weg wordt verstrekt te vervangen, zoals rijrichtingen, beperkingen gebaseerd op tijd, rijbaanbeperkingen, wegblokkades, verkeersborden, verkeerslichten, of politie instructies; en

5.2.3            wij zijn niet verantwoordelijke ten aanzien van u voor enige onjuiste of gevaarlijke kaart aanwijzingen of andere Inhoud.

5.3               Honda garandeert niet dat de Diensten die door middel van de App worden aangeboden gepast en veilig zijn voor gebruik in alle omstandigheden en/of wettelijk zijn in alle landen. U bent verantwoordelijk voor het veilig gebruik van de App en de Diensten en bent verplicht om uw redelijke vaardigheid en beoordelingsvermogen te gebruiken bij het gebruik van de App en de Diensten.

5.4               U dient ervoor te zorgen dat wanneer u de App of de Diensten gebruikt, u alle toepasselijke verkeersregels en -wetten volgt, gehoorzaamt en naleeft. U erkent en gaat ermee akkoord dat u:

5.4.1            de mogelijkheid tot het geven van instructies op afstand die beschikbaar is via de App (of het apparaat waarop de App geïnstalleerd is) enkel gebruikt wanneer het veilig en wettelijk toegestaan is om deze te gebruiken;

5.4.2            de App en de Diensten niet zal gebruiken op een manier die onveilig is of een risico kan vormen of schade kan berokkenen aan andere personen en/of eigendom van derden; en

5.4.3            het apparaat waarop de App geïnstalleerd is niet zal gebruiken wanneer u rijdt of een voertuig bestuurt.

5.5               U gaat akkoord dat als voorwaarde van uw licentie om de App en de Diensten te gebruiken (zoals beschreven in artikel 6 hieronder), u de App of Diensten niet zal gebruiken strijdig met wat is bepaald in deze AV. In het bijzonder gaat u ermee akkoord om u te onthouden van:

5.5.1            de App of de Diensten te reproduceren, te verspreiden, te uploaden, te verkopen, te verhuren, te leasen, te demonteren, te decompileren, te reverse-engineeren of er afgeleide werken van te maken, wijzigingen of aanpassingen aan te brengen in het geheel of een deel ervan, of anderszins de App of de Diensten geheel of gedeeltelijk te gebruiken of te exploiteren, anders dan uitdrukkelijk toegestaan onder deze AV of wettelijk is toegestaan;

5.5.2            de App en Diensten te gebruiken op enige onrechtmatige wijze, voor enig onrechtmatig doel of op enige wijze die niet in overeenstemming is met deze AV of te handelen op frauduleuze of kwaadaardige wijze, bijvoorbeeld door het hacken of invoegen van kwaadaardige code, waaronder virussen of schadelijke gegevens, in de App;

5.5.3            een inbreuk te plegen op onze (intellectuele eigendoms) rechten of deze van derden met betrekking tot uw gebruik van de App of de Diensten;

5.5.4            de App of de Diensten te gebruiken op een wijze die onze systemen of beveiliging zou kunnen beschadigen, uitschakelen, overbelasten, aantasten of in gevaar brengen of andere gebruikers zou kunnen hinderen;

5.5.5            informatie of gegevens verzamelen of opslaan van enig aspect van de App of onze systemen of proberen te ontcijferen van transmissies naar of van de servers waarop de App draait, behoudens wat wettelijk is toegestaan;

5.5.6            het verstrekken aan ons van valse of onjuiste informatie in verband met de App of de Diensten (met in begrip van maar niet beperkt tot, een gebruikersnaam, wachtwoord, account informatie of andere kenmerken van een derde gebruiken);

5.5.7            uw accounts (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, een gebruikers-ID en wachtwoord dat daaraan is gekoppeld) bekend te maken, over te dragen of uit te lenen aan een derde of een derde op een andere manier toestaan uw accounts te gebruiken;

5.5.8            het wijzigen, negeren, manipuleren of omzeilen van een van de functies of beveiligingen van de App of de Diensten;

5.5.9            toegang verschaffen tot, toezicht houden op of kopiëren van een element van de App of de Diensten met behulp van geautomatiseerde middelen (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, een robot, een spider of een scraper), behoudens wat wettelijk is toegestaan;

5.5.10         een systeem, gegevens of netwerk met betrekking tot de App of de Diensten te vernietigen, te blokkeren, te manipuleren of te wijzigen, behoudens wat wettelijk is toegestaan;

5.5.11         het overbrengen, opslaan of proberen op te slaan of over te brengen van enige gegevens die virussen bevatten of andere schadelijke computerprogramma’s; of

5.5.12         het beschadigen, uitschakelen, overbelasten of aantasten van de App of de Diensten;

5.6               De App is geprogrammeerd om ons in staat te stellen uw gebruik van de App en/of de Diensten op afstand uit te schakelen indien de duur van uw licentie voor het gebruik van de App en/of de Diensten is verstreken of is beëindigd in overeenstemming met deze AV. U erkent en gaat ermee akkoord dat indien uw toegang tot de App en/of de Diensten op afstand is uitgeschakeld, de App en/of de Diensten in sommige of alle opzichten niet meer zullen functioneren en u uw gegevens die in de App zijn opgeslagen kunt kwijtraken.

5.7               U bent aansprakelijk ten aanzien van Honda voor alle redelijke kosten, verliezen of andere aansprakelijkheden die wij oplopen of lijden als gevolg van uw schending van deze AV.

6.                  Intellectuele eigendom en gebruiksrecht

6.1               Met inachtneming van deze AV, verlenen wij u hierbij een niet-exclusieve, beperkte, niet-overdraagbare, herroepelijke licentie om de App en de Diensten uitsluitend in overeenstemming met deze AV en uitsluitend voor persoonlijk gebruik te gebruiken en dit voor de duurtijd van de intellectuele eigendomsrechten of tot dat de overeenkomst vroeger beëindigd wordt overeenkomstig artikel 12, welk moment eerst valt. Deze licentie omvat geen licentie om de App te reproduceren, te wijzigen of te distribueren.

6.2               Met uitzondering van de in artikel 6.1 verleende licentie, zijn alle rechten, aanspraken en belangen (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, alle intellectuele eigendomsrechten) in en op de App en de Diensten eigendom van Honda, de vennootschappen binnen de Honda-groep en/of andere licentiegevers, en worden deze beschermd door wetten inzake het auteursrecht, alsook door andere wetten en verdragen inzake intellectuele eigendom. Wij, onze verbonden ondernemingen en onze licentiegevers behouden al onze en hun intellectuele eigendomsrechten voor in verband met de App en de Diensten. Dit betekent bijvoorbeeld dat wij en zij eigenaar blijven van dergelijke intellectuele eigendomsrechten en vrij zijn om deze te gebruiken zoals wij en zij dat willen.

6.3               Onder intellectuele eigendomsrechten wordt onder meer verstaan: auteursrechten, merken, domeinnamen, tekeningen en modellen, databankrechten, octrooien en alle andere intellectuele eigendomsrechten van welke aard dan ook, al dan niet geregistreerd (waar ook ter wereld) alsook soortgelijke rechten (zoals bedrijfsgeheimen en domeinnamen).

7.                  Waarborgen

7.1               Wij gaan ermee akkoord om de App met redelijke vaardigheid en zorg aan u te leveren en zullen alle redelijke inspanningen leveren om de App te allen tijde aan u beschikbaar te stellen.

7.2               U erkent en gaat ermee akkoord dat de Diensten die via de App beschikbaar zijn, worden geleverd op een "as is" basis en:

7.2.1            de App of de Diensten niet steeds foutloos, up-to-date of doorlopend beschikbaar zullen zijn zonder enige onderbreking.  De beschikbaarheid, nauwkeurigheid en functionaliteit van de App of de Diensten kan afhankelijk zijn van de beschikbaarheid van uw mobiele netwerk, een internetverbinding of GPS-signaal, of andere factoren met betrekking tot uw voertuig of toestel;

7.2.2            het mogelijk is dat bepaalde functionaliteiten binnen de App of de Diensten niet goed of helemaal niet werken als uw voertuig of toestel niet in goede staat verkeert en/of niet goed is onderhouden;

7.2.3            het aantal toepassingen en functies beschikbaar in de App of de Diensten kan verschillen in functie van het besturingssysteem dat u gebruikt (bijv. iOS of Android) zodat niet alle toepassingen en functies die bij momenten geadverteerd worden beschikbaar kunnen zijn voor u;

7.2.4            de App of de Diensten onderhevig kunnen zijn aan periodes van onbeschikbaarheid of storing tijdens de periodes waarin onderhoud, updates en wijzigingen worden uitgevoerd (dit kan ook gevallen inhouden waarin Inhoud van Derden wordt onderhouden, bijgewerkt of gewijzigd door de betreffende derden (externe leverancier)).

8.                  Gebeurtenissen buiten onze controle

8.1               Wij zijn niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor enige tekortkoming of vertraging in de uitvoering van een van onze verplichtingen onder deze AV die wordt veroorzaakt door een handeling of gebeurtenis buiten onze redelijke controle, met inbegrip van, maar niet beperkt tot:

8.1.1            storing op openbare of particuliere telecommunicatienetwerken;

8.1.2            storing van de App of de Diensten als gevolg van het ontbreken van een GPS-signaal, het ontbreken van een internetverbinding, ongunstige weersomstandigheden, natuurrampen, of een verandering van de wet of van een overheidsinstructie of -opdracht,

elk een "Gebeurtenis Buiten Onze Controle".

8.2               Indien een Gebeurtenis Buiten Onze Controle plaatsvindt die van invloed is op de uitvoering van onze verplichtingen onder deze AV dan:

8.2.1            zullen onze verplichtingen onder deze AV worden opgeschort en de tijd voor de uitvoering van onze verplichtingen zal worden verlengd voor de duur van de Gebeurtenis Buiten Onze Controle; en

8.2.2            zullen wij alle redelijke inspanningen leveren om een oplossing te vinden waarmee onze verplichtingen onder deze AV kunnen worden uitgevoerd ondanks de Gebeurtenis Buiten Onze Controle.

9.                  Beperking van aansprakelijkheid

9.1               Indien wij ons niet aan de AV houden, kunnen wij verantwoordelijk zijn voor verlies of schade die u lijdt en die een voorzienbaar resultaat is van onze schending van de AV of onze nalatigheid. Wij zijn daarentegen niet verantwoordelijk voor verlies of schade die niet voorzienbaar is. Verlies of schade is voorzienbaar als het een duidelijk gevolg was van onze schending of als het door u en ons werd overwogen op het moment dat u akkoord ging met de AV.

9.2               Wij leveren de App en de Diensten (inclusief eventuele berichten, gegevens, informatie, inhoud of ander materiaal dat in combinatie met de App of de Diensten wordt geleverd) alleen voor huishoudelijk en privégebruik. U stemt ermee in de App niet te gebruiken voor commerciële, zakelijke of wederverkoopdoeleinden en wij zijn nooit aansprakelijk voor winstderving, zakelijk verlies, bedrijfsonderbreking of verlies van zakelijke kansen.

9.3               Wij sluiten onze aansprakelijkheid op geen enkele manier uit, noch beperken deze voor:

9.3.1            overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door onze nalatigheid;

9.3.2            fraude of een frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken; of

9.3.3            elke aangelegenheid waarvan wettelijk niet is toegestaan dat wij onze aansprakelijkheid hieromtrent beperken of uitsluiten, of proberen deze te beperken of uit te sluiten.

10.               Feedback

10.1             U erkent en gaat ermee akkoord dat door het indienen van enige feedback met betrekking tot en over de functionaliteit en prestaties van de App en/of de Diensten ("Feedback"), de Feedback:

10.1.1         geen vertrouwelijke, bedrijfseigen of persoonlijke informatie van derden bevat;

10.1.2         geen inbreuk maakt op enige intellectuele eigendomsrechten van derden; en

10.1.3         openbaar mag worden gemaakt en gebruikt door Honda zoals van tijd tot tijd wordt beslist.

10.2             Door Feedback in te dienen:

10.2.1         verleent u ons een onbezoldigde, wereldwijde, niet-exclusieve, overdraagbare licentie om de Feedback te gebruiken voor de duur van de intellectuele eigendomsrechten die rusten op deze Feedback, met inbegrip van (maar niet beperkt tot) het verbeteren of wijzigen van de App of de Diensten, en voor andere commerciële of niet-commerciële doeleinden waarover wij van tijd tot tijd kunnen beslissen; en

10.2.2         erkent u dat u door het verlenen van een dergelijke licentie onherroepelijk afstand doet van alle vorderingen en aanspraken omtrent intellectuele eigendomsrechten of morele rechten die u met betrekking tot dergelijke Feedback hebt, en dat u daarvan afstand doet voor zover wettelijk toegestaan.   

                                                                                                

11.               Privacy

Uw privacy en persoonsgegevens zijn belangrijk voor ons. Alle persoonsgegevens die u ons verstrekt, worden behandeld in overeenstemming met onze Honda RoadSync Privacyverklaring en het algemeen privacybeleid, waarin wordt uitgelegd welke persoonsgegevens we van u verzamelen, hoe en waarom we dergelijke gegevens verzamelen, opslaan, gebruiken en delen, uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens en hoe u contact met ons en de toezichthoudende autoriteiten kunt opnemen als u een vraag of klacht hebt over het gebruik van uw persoonsgegevens. In geval van tegenstrijdigheid tussen deze AV en de Privacyverklaring, zal deze laatste bij voorrang gelden.

12.               Schorsing en beëindiging

12.1             U bent gerechtigd het gebruik van de App en/of de Diensten op elk moment kosteloos stop te zetten. Dit kan u rechtstreeks via de App zelf doen door deze te verwijderen van uw toestel.  

12.2             Wij kunnen, naar eigen goeddunken en zonder kennisgeving of aansprakelijkheid jegens u, uw gebruik van of toegang tot de App en/of de Diensten beperken, opschorten of beëindigen indien: (i) er serieuze en aantoonbare vermoedens zijn dat u een inbreuk hebt gepleegd op deze AV; (ii) wij daartoe verplicht zijn op grond van de wet, een bevoegde rechtbank of een overheids- of toezichthoudende instantie; (iii) zich onverwachte technische problemen voordoen; (iv) zich omstandigheden voordoen die een Gebeurtenis Buiten Onze Controle uitmaken; of (v) wij de levering van de App en/of de Diensten in uw land of aan onze klanten meer in het algemeen om welke reden dan ook stopzetten.

12.3             Behoudens in geval van een Gebeurtenis Buiten Onze Controle en wanprestatie in uw hoofde, die een onmiddellijke verbreking rechtvaardigen, zullen wij de overeenkomst enkel opzeggen met een redelijke opzegtermijn.

13.               Wijzigen van deze AV

13.1             Wij kunnen deze AV en/of de App van tijd tot tijd aanpassen, bijvoorbeeld om te voldoen aan wijzigingen in de wet, om rekening te houden met nieuwe producten, diensten of apps die wij mogelijk aanbieden, of om andere redenen. In dergelijk geval kan u de overeenkomst steeds beëindigen zonder kosten of schadevergoeding alvorens deze aanpassingen van toepassing worden.

13.2             Wij kunnen deze AV te allen tijde wijzigen door u op de hoogte te stellen van een wijziging wanneer u de App de volgende keer opstart of, waar mogelijk, een kennisgeving te sturen naar het apparaat waarop de App is geïnstalleerd. U wordt geacht deze wijzigingen te hebben aanvaard als u de App blijft gebruiken, maar wanneer deze wijzigingen nadelig voor u zijn, wordt u gevraagd in te stemmen met de bijgewerkte AV en deze te aanvaarden door in de App digitale aanvaardingsvakjes aan te vinken.

13.3             Als u niet akkoord gaat met de bijgewerkte AV, is het mogelijk dat u de App niet kunt gebruiken. U begrijpt dat u door de bijgewerkte AV te aanvaarden en ermee in te stemmen, wettelijk gebonden bent aan deze gewijzigde AV.

14.               Algemeen

14.1             Waar we de woorden “schrift”, “schriftelijk” of “geschreven” gebruiken in de AV, zal dit ook e-mail omvatten, tenzij anders bepaald.

14.2             Honda kan de App en de Diensten of delen daarvan te allen tijde wijzigen of beëindigen. In een dergelijk geval streeft Honda ernaar om een dergelijke wijziging of beëindiging binnen een redelijke termijn voorafgaand aan de inwerkingtreding aan te kondigen.

14.3             Wij kunnen kennisgevingen aan u doen in verband met deze AV of de Diensten door (i) een e-mail te sturen naar het laatste door u opgegeven e-mailadres, of (ii) een bericht te plaatsen op de website die met de App en de Diensten is verbonden. U stemt ermee in nauwkeurige en volledige contactinformatie te verstrekken en te onderhouden die wij kunnen gebruiken voor alle communicatie in verband met deze AV.

14.4             Wij kunnen onze rechten en verplichtingen uit hoofde van deze AV overdragen aan een andere organisatie, maar dit heeft geen invloed op uw rechten of onze verplichtingen uit hoofde van deze AV.

14.5             U kunt uw rechten of verplichtingen uit hoofde van deze AV alleen overdragen aan een andere persoon indien wij hiervoor schriftelijk onze toestemming geven.

14.6             Indien een rechtbank of relevante autoriteit besluit dat een bepaling van deze AV onwettig, nietig of om welke reden dan ook niet afdwingbaar is, dan wordt die bepaling geacht splitsbaar te zijn van deze AV en heeft zij geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen, die volledig van kracht blijven.

14.7             Indien wij er niet op staan dat u uw verplichtingen uit hoofde van deze AV nakomt of indien wij onze rechten jegens u niet afdwingen, of indien wij dit uitstellen, betekent dit niet dat wij afstand hebben gedaan van onze rechten jegens u en betekent dit niet dat u die verplichtingen niet hoeft na te komen.  Als wij afstand doen van onze rechten jegens u, doen wij dit alleen schriftelijk, en dat betekent niet dat wij automatisch afstand doen van onze rechten jegens u naar de toekomst toe.

14.8             Deze AV en de bepalingen waarnaar hierin wordt verwezen, vormen de volledige overeenkomst tussen u en Honda met betrekking tot het onderwerp van de overeenkomst en vervangen alle voorafgaande of andere regelingen, afspraken, onderhandelingen en besprekingen, zowel mondeling als schriftelijk.

14.9             Deze AV zijn tussen u en ons. Geen enkele andere persoon zal enig recht hebben om de bepalingen in deze AV af te dwingen.

14.10          Op deze AV is het recht van Engeland en Wales van toepassing. Dit betekent dat uw gebruik van de App en/of de Diensten, en elk geschil of elke vordering die voortvloeit uit of verband houdt met de App en/of de Diensten (met inbegrip van niet-contractuele geschillen of vorderingen), wordt beheerst door het recht van Engeland of Wales. Gelieve te noteren dat indien u uw vaste verblijfplaats hebt in België of Luxemburg, u blijft genieten van de bescherming die u ontleent aan het dwingend nationaal recht van België of Luxemburg.

14.11          Elk geschil tussen u en Honda over deze AV is onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken in Engeland en Wales. Dit betekent dat u kan kiezen om het geschil ofwel voor de rechtbanken in Engeland en Wales te brengen ofwel voor de bevoegde rechtbanken in België of Luxemburg.


Honda RoadSync
Conditions générales ("Conditions")

Contenu

 

1.           Informations sur ces conditions

2.           Nous contacter

3.           Éligibilité des utilisateurs

4.           L'Application

5.           Utilisation de l'Application

6.           Licence et propriété

7.           Garanties

8.           Événements échappant à notre contrôle

9.           Limitation de la responsabilité

10.         Feedback

11.         Vie privée

12.         Suspension et résiliation

13.         Modifications des présentes conditions

14.         Généralités

 

 

1.                        INFORMATIONS SUR CES CONDITIONS

 

1.1   Nous sommes Honda Motor Europe Ltd., Belgian Branch ("Honda", "nous", "notre" ou "nos"), succursale de Honda Motor Europe Limited, CAIN ROAD BRACKNELL 0, RG12 1HL Berkshire, Grande-Bretagne, enregistrée en Belgique dans le BCE sous numéro 0467.016.396 et dont le siège social est situé Z.3 Doornveld 180-184, 1731 Asse avec numéro de TVA BE467.016.396 et RPM Brussel. Notre numéro de compte bancaire est le GB43 BOTK 6001 0900 3075 53 et notre adresse e-mail de contact : cco@honda-eu.com

 

1.2   Les présentes conditions s'appliquent à votre utilisation de l'Application pour téléphone portable Honda RoadSync ("App") et à tous les produits et/ou services qui pourraient être mis à votre disposition par l'intermédiaire de l'App ou en relation avec celle-ci ("Services").

 

1.3   Les présentes Conditions constituent un accord juridiquement contraignant entre vous et Honda en ce qui concerne votre utilisation de l'Application et des Services ; veuillez donc lire attentivement ces Conditions avant d’utiliser l’Application ou les Services.

 

1.4   Ces Conditions sont d’application à chaque utilisation de l’Application. Il vous sera demandé d'accepter ces Conditions lors de votre première utilisation de l'Application, ce qui peut nécessiter que vous cochiez des cases d'acceptation numériques dans l'Application. Si vous n'acceptez pas ces Conditions, vous ne pourrez pas utiliser l'Application.

 

1.5   Les présentes Conditions comprennent des informations importantes concernant vos droits, obligations et recours légaux.  Votre attention est particulièrement attirée sur les clauses suivantes des présentes conditions : clause 7 (Garanties) et clause 9 (Limitation de Responsabilité).

 

1.6   Les présentes Conditions ont été mises à jour pour la dernière fois le : août 2022  

 

2.                        NOUS CONTACTER

 

2.1   Si vous avez des questions sur les présentes Conditions ou sur l'Application, vous pouvez soit :

 

2.1.1.  consulter la section des questions fréquemment posées et des réponses du site web de Honda ("Pages FAQ") à l'adresse [https://global.honda/en/voice-control-system/EN/faq.html] ; ou

2.1.2.  nous contacter en utilisant les méthodes de contact et les coordonnées qui sont disponibles sur les pages FAQ ou qui vous ont été communiquées par Honda.

 

2.2   Rien dans les présentes conditions n'affecte les droits que vous pouvez avoir en droit, comme par exemple, selon votre lieu de résidence, en vertu des dispositions de la loi relative à la protection du consommateur.  

 

3.                        L'ÉLIGIBILITÉ DES UTILISATEURS

 

3.1   Seuls les résidents légaux de Belgique et du Grand-Duché de Luxembourg peuvent utiliser l'Application et les Services.

 

3.2   Pour pouvoir utiliser l’Application et les Services, vous devez avoir au moins l’âge légal requis pour être titulaire d'un permis de conduire conformément aux lois applicables dans votre pays de résidence ; et dans le pays où vous utilisez l'App.

 

3.3   En addition à l’art 3.2, si vous avez moins de 18 ans (ou moins que l’âge de la majorité applicable dans votre pays ou territoire de résidence), vous ne pouvez utiliser l’Application et les Services que si vous avez le consentement de votre parent ou tuteur, y compris le consentement aux présentes Conditions.

 

3.4 Vous devez également disposer d’un compte Google ou Apple ID pour pouvoir utiliser l’Application et les Services.

 

4.                        L'APPLICATION

 

4.1   Pour pouvoir télécharger, installer et utiliser l'Application, vous devez disposer d'un smartphone compatible avec le système d'exploitation requis et d'un espace de stockage libre suffisant. Ces exigences sont susceptibles de changer de temps à autre. Veuillez consulter les informations relatives aux exigences techniques actuelles sur la boutique en ligne à partir de laquelle vous avez l'intention de télécharger l'Application (comme l'App Store d'Apple ou le Google Play Store) ("Appstore"). Nous ne mettons pas l’Application à votre disposition, mais vous la téléchargez à partir de l'Appstore concerné. L’Application est disponible gratuitement sur l’Appstore. L’utilisation de l’Appstore concerné est soumise aux conditions d’utilisation de l’Appstore. Honda n’a aucune influence sur les conditions d’utilisation de l’Appstore et est indépendante de celles-ci.

 

4.2   De temps en temps, des mises à jour de l'Application peuvent être publiées par l'Appstore concerné. Veuillez noter que l'Application et les Services peuvent avoir des fonctionnalités limitées si vous n'avez pas téléchargé la version la plus récente de l'Application ou du système d'exploitation de votre smartphone.

 

4.3   Nous vous accordons une licence d'utilisation de l'Application à condition que vous vous conformiez aux présentes Conditions et à toute règle ou politique appliquée par l'Appstore concerné où vous avez téléchargé l'Application. Cette licence expire lorsque le contrat est résilié par vous ou par nous conformément à la clause 12.

 

4.4   Pour télécharger l'Application et utiliser toutes les fonctionnalités des Services, vous devez avoir accès à un réseau mobile et/ou une connexion Internet, à un véhicule Honda compatible, équipé de capacités spécifiques (telles que Bluetooth), à un appareil mobile (tel qu'un smartphone ou une tablette) et à d'autres accessoires (tels que des écouteurs, des microphones ou des oreillettes) (collectivement "Autres Services").

 

4.5   Lorsque vous utilisez les Autres Services, vous devez respecter les conditions générales et les instructions qui s'appliquent à ces Autres Services. Vous êtes seul responsable de l'obtention de tout Autre Service et du paiement de tous les frais et charges applicables aux Autres Services. En particulier, vous pouvez avoir des frais de données et des charges de tiers (tels qu'un réseau mobile ou un fournisseur d'accès Internet) en relation avec votre utilisation de l'Application et des Services. Vous êtes seul responsable de tous ces frais et charges. Si vous ne souhaitez pas avoir de tels frais et charges, vous ne devez pas utiliser l'Application ou les Services

 

4.6   Nous ne serons pas responsables de tout dommage résultant d'informations inexactes ou incomplètes ou de services interrompus qui ont été causés par les Autres Services (y compris toute réception et/ou transmission partiellement restreinte de données du réseau mobile).

 

4.7   L'Application peut contenir des liens vers d'autres sites Web, informations, produits ou services indépendants de tiers (collectivement, "Contenu de tiers"). Le Contenu Tiers n'est pas sous notre contrôle, et nous ne sommes pas responsables et n'approuvons aucun de ces contenus. De même, Honda ne garantit pas que toute information sur l'Application fournie par un tiers (y compris dans le cadre d'un contenu tiers) est à jour, complète ou exacte. Vous devrez faire votre propre jugement indépendant concernant votre interaction avec toute information ou contenu mis à disposition sur l'Application (y compris, mais sans s'y limiter, les règles de circulation, les instructions de la police, les données cartographiques, les informations sur la circulation et les directions).

 

4.8   Tout accord conclu entre vous et un fournisseur de contenu tiers sera uniquement entre vous et le fournisseur concerné. Nous ne sommes pas responsables des actes ou omissions de tout fournisseur de contenu tiers (y compris, mais sans s'y limiter, tout problème lié à leur fonctionnalité ou à leur disponibilité ou à l'exactitude des données cartographiques, du trafic et des directions).

 

5.                        UTILISATION DE L'APPLICATION

 

5.1   Bien que nous essayons de nous assurer que l'Application est précise, à jour et exempte de bogues, nous ne pouvons pas garantir qu'elle le sera. En outre, nous ne pouvons pas garantir que l'Application ou les Services seront adaptés ou appropriés à un quelconque objectif. Par conséquent, toute confiance que vous pourriez accorder aux informations contenues dans l'Application est à vos propres risques, car ces informations ne constituent qu'une estimation et pourraient être inexactes, incomplètes ou dépassées.

 

5.2   En particulier, Honda ne garantit pas que les Services, ou toute information ou contenu disponible par le biais de l'Application (y compris, mais sans s'y limiter, les données cartographiques, le trafic et les directions) (le "Contenu"), sont exacts. Vous reconnaissez et acceptez que :

 

              5.2.1 que les conditions routières réelles peuvent différer du Contenu ; 

5.2.2 le Contenu n'est pas destiné à remplacer les informations fournies sur la route, telles que les directions de voyage, les restrictions temporelles, les restrictions de voies, les barrages routiers, les panneaux de signalisation, les feux de circulation, ou les instructions de la police ; et

5.2.3 nous ne sommes pas responsables à votre égard des indications cartographiques incorrectes ou dangereuses ou d’autres Contenus.

 

5.3   Honda ne garantit pas que tous les Services fournis par le biais de l'Application sont adaptés ou sûrs pour une utilisation en toutes circonstances, ou légaux dans tous les pays. Vous êtes responsable de l'utilisation sûre de l'Application et des Services et vous êtes tenu de faire preuve d'une compétence et d'un jugement raisonnables lors de l'utilisation de l'Application et des Services.

 

5.4   Vous devez vous assurer que lorsque vous utilisez l'Application et les Services, vous obéissez, suivez et respectez toutes les lois et réglementations applicables en matière de circulation routière. Vous reconnaissez et acceptez que vous :

5.4.1 n'utiliserez les commandes à distance disponibles via l'Application (ou le dispositif sur lequel l'Application est installée) que lorsqu'il est sûr et légal de le faire ;

5.4.2 n’utiliserez pas l'Application et les Services d'une manière qui n'est pas sûre ou qui peut causer un risque de blessure aux personnes et/ou de dommages aux biens de tiers ; et

5.4.3 n’utiliserez pas le dispositif sur lequel l'Application est installée pendant la conduite ou l'utilisation d'un véhicule.

 

5.5   Vous acceptez que comme condition de votre licence d'utilisation de l'Application et des Services (comme indiqué dans la clause 6 ci-dessous), vous n'utiliserez pas l'Application ou les Services contrairement à ce qui est indiqué dans les présentes conditions. En particulier, vous vous engagez à ne pas :

5.5.1 reproduire, distribuer, télécharger, vendre, louer, louer à bail, désassembler, décompiler, faire de l'ingénierie inverse ou créer des travaux dérivés, faire des altérations ou des modifications de tout ou partie, ou utiliser ou exploiter de toute autre manière tout ou partie de l'Application ou des Services autrement que de la manière expressément autorisée par les présentes Conditions ou par la loi ;

5.5.2 utiliser l'Application ou les Services de manière illégale, à des fins illégales ou de manière incompatible avec les présentes conditions, ou agir de manière frauduleuse ou malveillante, par exemple en piratant ou en insérant des codes malveillants, y compris des virus ou des données nuisibles, dans l'Application ;

5.5.3 enfreindre nos droits de propriété intellectuelle ou ceux d'un tiers en relation avec votre utilisation de l'Application ou des Services ;

5.5.4 utiliser l'Application ou les Services d'une manière qui pourrait endommager, désactiver, surcharger, détériorer ou compromettre nos systèmes ou la sécurité ou interférer avec d'autres utilisateurs ;

5.5.5 collecter ou récolter toute information ou donnée de tout aspect de l'Application ou de nos systèmes ou tenter de déchiffrer toute transmission vers ou depuis les serveurs qui exécutent l'Application, sauf si la loi l’autorise ;

5.5.6 nous fournir des informations fausses ou incorrectes en rapport avec l'Application ou les Services (y compris, mais sans s'y limiter, l'utilisation du nom d'utilisateur, du mot de passe, des informations de compte, du nom ou d'autres attributs d'un tiers) ;

5.5.7 divulguer, transférer ou prêter vos comptes (y compris, mais sans s'y limiter, tout nom d'utilisateur et mot de passe qui y sont associés) à un tiers ou permettre à un tiers d'utiliser vos comptes de toute autre manière ;

5.5.8 contourner, modifier, faire échouer, altérer ou contourner l'une des fonctions ou protections de l'Application ou des Services ;

5.5.9 accéder à, surveiller ou copier tout élément de l'Application ou des Services par des moyens automatisés (y compris, mais sans s'y limiter, un robot, un bot ou un scraper), sauf si la loi l’autorise ;

5.5.10 détruire, obstruer, altérer ou modifier tout système, donnée ou réseau lié à l'Application ou aux Services, sauf si la loi l’autorise ;

5.5.11 transmettre, stocker ou tenter de faire de même toute donnée contenant des virus ou autres programmes informatiques nuisibles ; ou

5.5.12 endommager, désactiver, surcharger ou altérer l'Application ou les Services ;

 

5.6   L'Application a été programmée pour nous permettre de désactiver à distance votre utilisation de l'Application et/ou des Services si la durée de votre licence d'utilisation de l'Application et/ou des Services a expiré ou a été résiliée conformément aux présentes Conditions.  Vous reconnaissez et acceptez que si votre accès à l'Application et/ou aux Services a été désactivé à distance, l'Application et/ou les Services cesseront de fonctionner à certains égards ou à tous égards, et vous pouvez perdre toutes les données stockées dans l'Application.

 

5.7   Vous serez tenu de nous payer tous les coûts raisonnables, les pertes ou autres responsabilités que nous pourrions encourir ou subir en raison de votre violation des présentes Conditions.

 

6.               LICENCE ET PROPRIÉTÉ

 

6.1   Sous réserve des présentes Conditions, nous vous accordons par les présentes une licence non exclusive, limitée, non transférable et révocable d'utilisation de l'Application et des Services uniquement en conformité avec les présentes Conditions et uniquement pour un usage personnel, pendant la durée des droits de propriété intellectuelle ou jusqu’à la résiliation anticipée du contrat conformément à l’article 12, selon la première qui survient. Cette licence n'inclut pas une licence pour reproduire, modifier ou distribuer l'Application.

 

6.2   À l'exception de la licence accordée dans la clause 6.1, tous les droits, titres et intérêts (y compris, mais sans s'y limiter, tous les droits de propriété intellectuelle) de l'App et des Services sont détenus par Honda, les sociétés de son groupe et/ou d'autres concédants de licence, et sont protégés par les lois sur les droits d'auteur, ainsi que par d'autres lois et traités sur la propriété intellectuelle. Nous, nos sociétés affiliées et nos concédants de licence nous réservons tous nos droits de propriété intellectuelle et les leurs en rapport avec l'Application et les Services. Cela signifie, par exemple, que nous et eux restons propriétaires de ces droits de propriété intellectuelle et sommes libres de les utiliser comme nous et eux l'entendons.

 

6.3   Par droits de propriété intellectuelle, on entend les droits tels que : les droits d'auteur, les marques, les noms de domaine, les droits sur les dessins et modèles, les droits sur les bases de données, les brevets et tous les autres droits de propriété intellectuelle de toute nature, qu'ils soient enregistrés ou non (partout dans le monde) ainsi que les droits similaires (tels que les secrets commerciaux et les noms de domaine).

 

7.                         GARANTIES

 

7.1   Nous nous engageons à vous fournir l'Application avec des compétences et des soins raisonnables et nous ferons tout notre possible pour que l'Application soit disponible à tout moment.

 

7.2    Vous reconnaissez et acceptez que les Services disponibles par le biais de l'Application sont fournis "tels quels" et :

7.2.1 l'Application ou les Services ne seront pas exempts d'erreurs, à jour ou constamment disponibles sans aucune interruption. La disponibilité, l'exactitude et la fonctionnalité de l'Application ou des Services peuvent dépendre de la disponibilité de votre réseau mobile, d'une connexion Internet ou d'un signal GPS, ou d'autres facteurs liés à votre véhicule ou appareil ;

7.2.2 certaines fonctionnalités de l'Application ou des Services peuvent ne pas fonctionner correctement ou ne pas fonctionner du tout si votre véhicule ou appareil n'a pas été entretenu et maintenu en bon état de fonctionnement ;

7.2.3 la gamme de caractéristiques et de fonctionnalités disponibles dans l'Application ou les Services peuvent différer selon le système d'exploitation que vous utilisez (par exemple, iOS ou Android), de sorte que toutes les caractéristiques et fonctionnalités annoncées de temps à autre pourraient ne pas être disponibles pour vous ;

7.2.4 l'Application ou les Services peuvent être soumis à des périodes d'indisponibilité ou de perturbation pendant les périodes où la maintenance, les mises à jour et les modifications sont effectuées (cela peut également inclure les cas où le contenu de tiers est maintenu, mis à jour ou modifié par le fournisseur tiers concernés).

 

8.                         ÉVÉNEMENTS HORS DE NOTRE CONTRÔLE

 

8.1   Nous ne sommes pas responsables de tout manquement ou retard dans l'exécution de l'une de nos obligations en vertu des présentes conditions qui est causé par un acte ou un événement échappant à notre contrôle raisonnable, y compris, mais sans s'y limiter :

8.1.1     à une défaillance des réseaux de télécommunications publics ou privés ;

8.1.2     à une défaillance de l'Application ou de tout Service en raison d'un manque de signal GPS, d'un manque de connexion Internet, de conditions météorologiques défavorables, de catastrophes naturelles, ou d'un changement de loi ou de toute directive ou ordonnance gouvernementale,

 

Chacun un "événement hors de notre contrôle".

 

8.2   Si un événement hors de notre contrôle se produit et affecte l'exécution de nos obligations en vertu des présentes conditions :

8.2.1 nos obligations en vertu des présentes Conditions seront suspendues et le délai d'exécution de nos obligations sera prolongé pour la durée de l'événement hors de notre contrôle ; et

8.2.2 nous ferons tout notre possible pour trouver une solution permettant d'exécuter nos obligations en vertu des présentes conditions malgré l'événement indépendant de notre volonté.

 

 

9.                    LIMITATION DE RESPONSABILITÉ

 

9.1   Si nous ne respectons pas les Conditions, nous pouvons être responsables de la perte ou du dommage que vous subissez et qui est un résultat prévisible de notre violation des Conditions ou de notre négligence, mais nous ne sommes pas responsables de toute perte ou dommage qui n'est pas prévisible. La perte ou le dommage est prévisible s'il s'agit d'une conséquence évidente de notre manquement ou s'il a été envisagé par vous et nous au moment où vous avez accepté les Conditions.

9.2   Nous ne fournissons l'Application et les Services (y compris tous les messages, données, informations, contenus ou autres matériels fournis en relation avec l'Application ou les Services) que pour un usage domestique et privé. Vous acceptez de ne pas utiliser l'Application à des fins commerciales, d'affaires ou de revente, et nous n'aurons à aucun moment de responsabilité envers vous pour toute perte de profit, perte d'affaires, interruption d'activité ou perte d'opportunité commerciale.

 

9.3   Nous n'excluons ni ne limitons en aucune façon notre responsabilité pour :

9.1.1.  le décès ou les dommages corporels causés par notre négligence ;

9.1.2.  la fraude ou les fausses déclarations ; ou

9.1.3.  toute question pour laquelle la loi ne permet pas de limiter ou d'exclure, ou de tenter de limiter ou d'exclure, notre responsabilité.

 

10.                  FEEDBACK

 

10.   Vous reconnaissez et acceptez qu'en soumettant un retour d'information en relation avec et concernant la fonctionnalité et les performances de l'Application et/ou des Services ("Feedback"), le

10.1.1.feedback

10.1.2.     ne contient aucune information confidentielle, exclusive ou personnelle de tiers ;

10.1.3.     ne porte pas atteinte aux droits de propriété intellectuelle de tiers ; et

10.1.4.     peut être divulgué et utilisé par Honda selon ce qui est décidé de temps à autre.

 

10.1  En soumettant le feedback :

10.2.1.   vous nous accordez une licence gratuite, mondiale, non exclusive, cessible et transférable pour utiliser le Feedback pendant la durée des droits de propriété intellectuelle qui leur sont dévolus, y compris (sans limitation) pour améliorer ou modifier l'Application ou les Services, et pour tout autre objectif commercial ou non commercial que nous pouvons décider de temps en temps ; et

10.2.2.   vous reconnaissez qu'en accordant une telle licence, vous renoncez irrévocablement, et faites en sorte qu'il en soit ainsi, à toute réclamation et revendication de tout droit de propriété intellectuelle ou droit moral que vous pourriez avoir sur ce Feedback dans les limites autorisées par la loi.

 

11.                  CONFIDENTIALITÉ

 

Votre vie privée et vos informations personnelles sont importantes pour nous. Toute information personnelle que vous nous fournissez sera traitée conformément à notre Politique de confidentialité Honda RoadSync accessible ici et la politique générale de confidentialité, qui explique quelles informations personnelles nous recueillons auprès de vous, comment et pourquoi nous recueillons, stockons, utilisons et partageons ces informations, vos droits en ce qui concerne vos informations personnelles et comment nous contacter et contacter les autorités de contrôle si vous avez une question ou une plainte concernant l'utilisation de vos informations personnelles. En cas de conflit entre les présentes Conditions et Politique de confidentialité, cette dernière prévaut.

 

12.                  SUSPENSION ET RÉSILIATION

 

12.1 Vous avez le droit de cesser d'utiliser l'Application et/ou les Services à tout moment et gratuitement. Vous pouvez le faire directement via l’Application elle-même en la supprimant de votre appareil.

 

12.2  Nous pouvons, à notre propre discrétion et sans préavis ni responsabilité envers vous, restreindre, suspendre ou mettre fin à votre utilisation ou à votre accès à tout ou partie de l'Application et/ou des Services, si : (i) il existe des raisons sérieuses et démontrables de soupçonner que vous avez enfreint l'une des présentes Conditions ; (ii) nous sommes tenus de le faire par la loi, un tribunal compétent ou toute autorité gouvernementale ou réglementaire ; (iii) des questions ou problèmes techniques inattendus surviennent ; (iv) des circonstances surviennent qui constituent un événement hors de notre contrôle ; ou (v) nous cessons de fournir l'Application et/ou les Services dans votre pays ou à nos clients de manière plus générale pour une raison quelconque.

 

12.3 Sauf en cas d’évènement indépendant de notre volonté et de manquement de votre part justifiant une résiliation immédiate, nous ne résilierons le contrat que moyennant un préavis raisonnable.

 

 

13.                  MODIFICATIONS DE CES CONDITIONS

 

13.1  Nous pouvons mettre à jour les présentes Conditions et/ou l'Application de temps à autre, par exemple pour se conformer à des changements de la loi, pour tenir compte de nouveaux produits, services ou applications que nous pouvons offrir, ou pour d'autres raisons. Dans ce cas, vous pouvez toujours résilier le contrat sans frais ni indemnité avant que ces adaptations ne deviennent applicables.

 

13.2  Nous pouvons modifier les présentes Conditions à tout moment en vous notifiant un changement lors de votre prochain démarrage de l'Application ou, si possible, en envoyant une notification au dispositif sur lequel l'Application est installée. Vous serez considéré comme ayant accepté ces modifications si vous continuez à utiliser l'Application mais, si ces modifications vous portent préjudice, il vous sera demandé d'accepter les Conditions mises à jour en cochant les cases d'acceptation numériques dans l'Application.

 

13.3  Si vous n'acceptez pas les Conditions mises à jour, vous risquez de ne pas pouvoir utiliser l'Application.  Vous comprenez qu'en acceptant les Conditions mises à jour, vous serez légalement lié par elles.

 

14.                  GENERALITES

 

14.1  Lorsque nous utilisons les mots "écriture" ou "écrit" dans les présentes conditions, cela inclut le courrier électronique, sauf indication contraire de notre part.

 

14.2  Honda peut modifier ou mettre fin à l’Application et aux Services ou à toute partie de ceux-ci à tout moment. Dans ce cas, Honda s’efforcera de notifier cette modification ou cette résiliation dans un délai raisonnable avant son entrée en vigueur.

 

14.3 Nous pouvons vous donner tout avis en rapport avec les présentes Conditions ou les Services par (i) courrier électronique à la dernière adresse électronique que vous nous avez fournie, ou (ii) en publiant un avis sur le site web associé à l'Application et aux Services. Vous acceptez de fournir et de maintenir des informations de contact précises et complètes que nous pouvons utiliser pour toute communication en rapport avec ces Conditions.

 

14.4  Nous pouvons transférer nos droits et obligations en vertu des présentes Conditions à une autre organisation, mais cela n'affectera pas vos droits ou nos obligations en vertu des présentes Conditions.

 

14.5  Vous ne pouvez transférer vos droits ou vos obligations en vertu des présentes Conditions à une autre personne que si nous en convenons par écrit. 

 

14.6  Si un tribunal ou une autorité compétente décide qu'une disposition des présentes Conditions est illégale, nulle ou inapplicable pour quelque raison que ce soit, cette disposition sera considérée comme séparable des présentes Conditions et n'affectera pas la validité et l'applicabilité des autres dispositions qui resteront pleinement en vigueur.

 

14.7  Si nous n'insistons pas pour que vous exécutiez l'une de vos obligations en vertu des présentes Conditions ou si nous ne faisons pas valoir nos droits contre vous, ou si nous tardons à le faire, cela ne signifiera pas que nous avons renoncé à nos droits contre vous et ne signifiera pas que vous n'avez pas à respecter ces obligations. Si nous renonçons à un manquement de votre part, nous le ferons uniquement par écrit, et cela ne signifie pas que nous renonçons automatiquement à tout manquement ultérieur de votre part.

 

14.8  Les présentes conditions et les dispositions auxquelles il est fait référence dans les présentes constituent l'intégralité de l'accord entre vous et Honda concernant l'objet des présentes et remplacent tous les arrangements, accords, négociations et discussions antérieurs ou autres, qu'ils soient oraux ou écrits.

 

14.9  Les présentes Conditions sont conclues entre vous et nous. Aucune autre personne n'a le droit de faire appliquer ces conditions.

 

14.10                 Les présentes Conditions sont régies par le droit anglais. Cela signifie que votre utilisation de l'Application et/ou les Services, et tout litige ou réclamation découlant de ou en relation avec l'Application et/ou les Services (y compris les litiges ou réclamations non contractuelles), seront régis par le droit anglais. Veuillez noter que si vous disposez de votre résidence permanente en Belgique ou au Luxembourg, vous continuez à bénéficier de la protection que vous assurent les dispositions impératives de droit belge ou de droit luxembourgeois.

 

14.11                Tout litige entre vous et Honda concernant les présentes conditions sera soumis à la compétence exclusive des Tribunaux d’Angleterre et du Pays de Galles. Cela signifie que vous pouvez choisir de porter le litige soit devant les juridictions d’Angleterre et du Pays de Galles, soit devant les juridictions de Belgique ou du Grand-Duché de Luxembourg.