Honda RoadSync Privacyverklaring

1.        Over deze Verklaring


Honda Motor Europe Ltd. (“HME”) en Honda Motor Co., Ltd. (“HM”) (wij”, “we”, “ons” en “onze”) zetten zich in om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens verwerkt worden in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, met inbegrip van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, en de nationale wetgeving inzake gegevensbescherming (voor België is dit bijvoorbeeld de Privacywet van 30 juli 2018) en de nationale wetgeving betreffende elektronische communicatie (de "Wetgeving inzake Gegevensbescherming").

In deze privacyverklaring (deze “Verklaring”), lichten wij toe hoe wij de persoonsgegevens van de gebruikers van onze Honda RoadSync-dienst (de “Dienst”), inclusief de hiermee samenhangende mobiele applicatie (de “App”), gebruiken. Deze Verklaring beschrijft welke persoonsgegevens wij verzamelen, voor welke doeleinden wij deze gebruiken, hoelang wij deze mogen bewaren, en de derde partijen aan wie wij deze bekend kunnen maken. Deze Verklaring legt ook uit welke rechten u bezit in verband met uw persoonsgegevens. Gelieve de tijd te nemen om deze Verklaring te lezen en te begrijpen.

Deze Verklaring is een aanvulling op enig ander verwerkings- of privacybeleid dat van tijd tot tijd aan u kan worden verstrekt (met inbegrip van HME’s algemeen privacybeleid voor België: https://www.fl.honda.be/cars/useful-links/privacy-policy.html ). In geval van conflict tussen deze Verklaring en het algemeen privacybeleid zal deze Verklaring primeren. Voor meer info in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens kan u contact opnemen via de contactgegevens hieronder meegedeeld in artikel 11 of via de contactgegevens meegedeeld in het algemeen privacybeleid.

Merk op dat deze Verklaring niet van toepassing is op aanbieders van diensten van derden, met inbegrip van diensten die gelinkt zijn met of interactie kunnen hebben met de Dienst of waarnaar gekoppeld wordt binnen de Dienst, en wij raden u aan om het privacybeleid van deze derden te lezen om te begrijpen hoe zij uw persoonsgegevens zouden kunnen gebruiken. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het gebruik van uw persoonsgegevens door zulke derden.

In deze Verklaring wordt uitgelegd hoe we de persoonsgegevens die we over u verzamelen gebruiken, opslaan en delen, hoe u uw rechten met betrekking tot die persoonsgegevens kunt uitoefenen en welke procedures we hanteren om uw privacy te beschermen. Neem contact met ons op via e-mail op honda.benelux.gdpr@honda-eu.com als u vragen, opmerkingen of bezorgdheden hebt over deze Verklaring of over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, of als dergelijke informatie op enig moment verandert.

2.              Informatie over ons


In het kader van de Wetgeving inzake Gegevensbescherming, zijn Honda Motor Europe Ltd. (00857969) (Cain Road, Bracknell, Berkshire RG12 1HL, Verenigd Koninkrijk) en Honda Motor Co. Ltd. (2-1-1, Minami-Aoyama, Minato-ku, Tokyo 107-8556, Japan) gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken voor wat betreft uw persoonsgegevens. Dit betekent dat wij gezamenlijk verantwoordelijk zijn ten aanzien van u voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Wij hebben een regeling getroffen die onze respectieve taken, plichten en verantwoordelijkheden verduidelijkt om te voldoen aan de Wetgeving inzake Gegevensbescherming. Als u meer wilt weten over deze regeling, kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens die hieronder in punt 11 vermeld staan.

3.              Aanpassingen van deze Verklaring


Deze Verklaring kan van tijd tot tijd aangepast worden. Enige veranderingen aan deze Verklaring in de toekomst zullen gepubliceerd worden op https://www.honda.be en, waar passend, aan u worden meegedeeld via aan pop-up in de App. Gelieve regelmatig na te gaan of er enige updates of aanpassingen zijn van deze Verklaring.

4.              Definities


In deze Verklaring gelden de definities uit de Wetgeving inzake Gegevensbescherming. Ter illustratie en informatie verwijzen wij naar enkele samenvattingen:

(a)   uw “persoonsgegevens”, dit betekent alle gegevens die met u verband houden en naar aanleiding waarvan u geïdentificeerd kan worden. Dit kunnen o.a. contactgegevens, informatie over hoe u de Dienst gebruikt en uw locatie zijn. Wij omschrijven de persoonsgegevens die wij verzamelen in verband met de Dienst in punt 5 van deze Verklaring;

(b)   onze “verbonden ondernemingen”, dit betekent onze dochtervennootschappen, onze moedervennootschappen en eventuele andere dochtervennootschappen van onze moedervennootschappen; en

(c)    verwerking”, dit betekent elk gebruik van uw persoonsgegevens zoals verzameling, opslag, gebruik, overdracht of verwijdering.

5.              De persoonsgegevens die we gebruiken en hoe we deze verzamelen


Deze bepaling omschrijft de persoonsgegevens die wij gebruiken en verzamelen in verband met de Dienst.

U verstrekt ons een aantal van deze persoonsgegevens rechtstreeks, bijvoorbeeld wanneer u zich inschrijft voor de Dienst, zich registreert in de App of wanneer u met ons communiceert. Dit omvat alleen uw e-mailadres en de inhoud van uw communicatie, zoals eventuele feedback of klachten. U moet een Google-account hebben voor Android toestellen of een Apple ID voor iOS toestellen om gebruik te kunnen maken van de Dienst en wij zullen geen toegang hebben tot uw accountgegevens.

We verzamelen of genereren ook (automatisch) andere persoonsgegevens wanneer u de Dienst gebruikt. Dit wordt beschreven in onderstaande tabel:

Soort (persoons)gegevens

Omschrijving

Bron

Locatiegegevens

Deze worden verkregen via uw IP-adressen en bestaan uit regio, land, stad (inclusief breedtegraden en lengtegraden). De verzameling hiervan kan te allen tijde aan- en afgezet worden. Bepaalde functionaliteiten van de App hebben deze gegevens nochtans nodig om te kunnen functioneren.

De App

Sensorgegevens

Deze worden verkregen via de sensoren van de smartphone of een ander apparaat waarop u de App gebruikt. Het bestaat uit gegevens met betrekking tot versnelling, snelheid, magnetische velden, licht en nabijheid.

De App

Gebruiker-ID

Dit bestaat uit uw gebruiker-IDs voor de Dienst, uw Google-ID of Apple ID en uw e-mailadres.

De App

Reisgegevens

Dit bestaat uit bewegingsgegevens, namelijk de totale afgelegde afstand, gemiddelde snelheid, begin- en eindpunt van een beweging, universeel unieke identificatie (uu-ID), trip-ID, App-sessie-ID, tijd, breedtegraad, lengtegraad, nauwkeurigheid, snelheid, snelheidsnauwkeurigheid, afstand, windrichting, windrichting nauwkeurigheid, hoogte, verticale nauwkeurigheid, locatieaanbieder, Geohash, en apparaat tijd.

De App

Gebruiksomgeving

Dit is informatie die de omgeving omschrijft waarin de Dienst wordt gebruikt. Het bestaat uit informatie over:

(i) de door u gebruikte App, namelijk de versie van de App;

(ii) het mobiele of andere apparaat waarop u de App gebruikt, namelijk de eigenschappen van het apparaat (modelnummer, merknaam, naam van de fabrikant, versie van uw besturingssysteem, naam van de drager, hoogte en breedte van het scherm, scherm dpi, schermoriëntatie), mogelijkheden van het apparaat (telefonie, SMS, spraakdiensten, Google Play), apparaat instellingen, taal, standaard apps (muziek, navigatie, telefonie, SMS), netwerkverbindingen en verbindingsstatus, accessoires en apparaten die via Bluetooth of Wifi zijn aangesloten (bijvoorbeeld headset);

(iii) het voertuig waarmee u de Dienst gebruikt, namelijk het type van uw voertuig, de interface van het voertuig, het display van het voertuig en eventuele schakelaars van uw voertuig om de Dienst te bedienen; en

(iv) het apparaat dat uw voertuig met de Dienst verbindt (de "BT-eenheid"), namelijk het model, het serienummer, de hardware, de software en het MacAdres.

De App

Het voertuig

De BT-eenheid

Gebruiksstatus

Dit bestaat uit informatie over of u belt, genavigeerd wordt, muziek afspeelt, in berichtmodus bent, in oproepmodus ben, de gebeurtenis-ID en het tijdstip van de gebeurtenis.

De App

Gebruiksgeschiedenis

Dit bestaat uit de tijdstippen waarop u de Dienst hebt gebruikt, uw apparaat-ID, installatie-eigenschappen, advertentie-ID, sessie-ID en de voertuigbestemmings ID.

De App

Het voertuig

Uw instructies

Dit betreft alle instructies die u via de App levert.

Wanneer u spraak gestuurde instructies geeft zal de stemherkenning service van u toestel dit vertalen in technische instructies welke aan de App worden geleverd.

De App

 

Daarnaast verkrijgen wij ook persoonsgegevens van de volgende derden:

·       Voor Android toestellen: Google, die ons uw Google-ID ter beschikking stelt om u de App te kunnen leveren;

·       Voor iOS toestellen: Apple, die ons uw Apple-ID ter beschikking stelt om u de App te kunnen leveren;

·        De aanbieders van audio- en spraakherkenningsdiensten van uw toestel die uw stemverzoeken vertalen in technische instructies in de App voor de Dienst;

Deze derden treden op als verwerkers nu zij enkel deze persoonsgegevens zullen verzamelen en aan ons doorgeven op onze instructie en ten behoeve van ons.

6.              Waarom wij uw persoonsgegevens gebruiken


De volgende tabel geeft weer voor welke doeleinden wij uw persoonsgegevens gebruiken in verband met de Dienst. Wij gebruiken uw persoonsgegevens alleen voor zover dit nodig is om de betreffende doeleinden te bereiken.

Volgens de Wetgeving inzake Gegevensbescherming zijn wij ook verplicht om een "rechtsgrond" (ook wel “grondslag”) te hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit wordt samengevat in onderstaande tabel.

Waarom wij uw persoonsgegevens gebruiken

De persoonsgegevens die we gebruiken

Rechtsgrond

Om u de Dienst te verlenen.

Gebruiker-ID

Locatiegegevens

Reisgegevens

Gebruiksomgeving

 

 

Om stappen te nemen op uw verzoek om een overeenkomst te sluiten waarbij u partij bent, en voor de verdere uitvoering, het beheer en de facilitering van dergelijke overeenkomst.

Het verbeteren van de Dienst, inclusief de kwaliteit van de Dienst, de App en de gebruikerservaring. Dit houdt in dat er analyses worden uitgevoerd om te begrijpen hoe de Dienst wordt gebruikt.

Gebruiker-ID

Locatiegegevens

Sensorgegevens

Reisgegevens

Gebruiksomgeving

Gebruiksstatus

Gebruiksgeschiedenis

 

 

De verwerking is noodzakelijk voor ons gerechtvaardigd belang in het ontwikkelen en verbeteren van onze producten en diensten.

 

Om nieuwe producten en diensten te plannen en te ontwikkelen. Dit houdt in dat er analyses worden uitgevoerd om te begrijpen hoe de Dienst wordt gebruikt.

Locatiegegevens

Sensorgegevens

Reisgegevens

 

 

De verwerking is noodzakelijk voor ons gerechtvaardigd belang in het ontwikkelen en verbeteren van onze producten en diensten.

 

Om met u te communiceren in verband met de Dienst. Dit omvat het sturen van dienstmededelingen, het behandelen van vragen, berichten of verzoeken die u mogelijk hebt, en het afhandelen van klachten.

Contactgegevens

Inhoud van communicatie tussen u en ons.

In sommige gevallen is de verwerking noodzakelijk voor de uitvoering, het beheer en de facilitering van onze overeenkomst met u.

 

Indien de verwerking niet noodzakelijk is voor de overeenkomst, verwerken wij uw persoonsgegevens op basis van ons gerechtvaardigd belang in het aanbieden van een goede klantervaring.

 

 

 

Bovendien kunnen wij de in deze Verklaring beschreven persoonsgegevens steeds verwerken:

·       Om te voldoen aan de wet- en regelgeving die op ons van toepassing is (op basis van het feit dat deze verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen)

·       Om onze onderneming en de Dienst te beschermen, onder andere door het afdwingen van onze algemene voorwaarden, het inwinnen van juridisch advies en in het kader van juridische vorderingen (op basis van het feit dat deze verwerking noodzakelijk is voor ons gerechtvaardigd belang om ons bedrijf te beschermen)

·       Om producten en diensten te koop aan te bieden of financiering te verkrijgen voor de activiteiten, inclusief de activa en diensten (op basis van het feit dat deze verwerking noodzakelijk zou zijn voor het gerechtvaardigd belang om de activiteiten op een winstgevende manier te kunnen uitvoeren)

We hebben vastgesteld, redelijk handelend en rekening houdend met de omstandigheden, dat we kunnen vertrouwen op gerechtvaardigde belangen als de rechtsgrond voor de verwerking van uw (persoons)gegevens in bepaalde omstandigheden (we hebben dit hierboven vermeld en onze gerechtvaardigde belangen uiteengezet). We hebben deze beslissing genomen door een afweging te maken om ervoor te zorgen dat ons gerechtvaardigd belang niet ten koste gaat van uw privacyrechten als individu. Als u meer informatie wenst over deze afweging, neem dan contact met ons op.

7.              Uw persoonsgegevens delen


Wij zullen uw persoonsgegevens enkel delen zoals omschreven in deze bepaling.

Voor de doeleinden die in artikel 6 zijn beschreven, zullen wij uw persoonsgegevens alleen delen met:

·       onze werknemers, aangestelden en verbonden ondernemingen die geautoriseerd zijn en toegang moeten krijgen tot de gegevens om de doeleinden waarvoor ze verwerkt worden te verwezenlijken;

·       onze externe leveranciers of aannemers, waaronder ontwikkelaars van online tools, dienstverleners voor de werking van de Dienst, en leveranciers van clouddiensten. Meer in het bijzonder zullen uw (persoons)gegevens kunnen worden gedeeld met onze:

·       App- en platformaanbieder, namelijk Drivemode

·       Analytics-dienstverleners, namelijk Google en Firebase

·       Dienstverlener van diensten inzake klantenondersteuning, momenteel Zendesk

·       Dienstverlener van cloud hosting diensten, namelijk Google

·       App aanbieders, in situaties waar u de App gebruikt om andere apps, zoals Google Maps, HERE Maps of andere media aanbieders, te bedienen

·       Dienstverleners van diagnostische diensten

·       Aanbieders van onze centrale IT-systemen, zoals ons klantenbeheerplatform

·       Onze professionele adviseurs (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, fiscale, juridische of andere bedrijfsadviseurs die ons professionele diensten verlenen)

·       Insolventie adviseurs

·       Potentiële kopers of investeerders van onze bedrijfsactiviteiten of activa

·       Bevoegde autoriteiten en regelgevers, met inbegrip van wetshandhavings- of fraudebestrijdingsinstanties en de rechtbanken, met het oog op het onderzoek naar feitelijke of vermoede criminele activiteiten of andere regelgevende of juridische aangelegenheden.

Wij kunnen uw persoonsgegevens ook aan derden verstrekken, in de volgende situaties:

·       in het geval dat we overwegen bedrijfsactiviteiten of activa te verkopen, in welk geval we uw persoonsgegevens zullen bekendmaken aan potentiële kopers van deze bedrijven of activa;

·       als wij, of vrijwel al onze activa, worden verworven door een derde partij, in welk geval persoonsgegevens over onze klanten in ons bezit een van de overgedragen activa zal zijn;

·       in geval wij het voorwerp zijn van enige formele of informele insolventieprocedure, dan wel van enige gerechtelijke of buitengerechtelijke vereffeningsprocedure;

·       om onze voorwaarden, beleidslijnen of elk contract dat we met u hebben of tussen u en een derde partij hebben gefaciliteerd, af te dwingen of toe te passen;

·       om onze rechten, eigendommen of veiligheid, of die van onze mensen of anderen te beschermen. Dit omvat het uitwisselen van informatie met andere bedrijven en organisaties (inclusief, maar niet beperkt tot, de plaatselijke politie of andere plaatselijke wetshandhavingsinstanties) met het oog op veiligheid, misdaadpreventie en bescherming tegen fraude; en

·       als we verplicht zijn om uw persoonsgegevens bekend te maken of te delen om te voldoen aan een wettelijke verplichting of wettelijke vereisten, of anderszins voor het voorkomen of opsporen van fraude of misdaad.

Diensten van derden

Deze Verklaring heeft geen betrekking op websites, apps of portals van derden waarnaar wij vanuit onze Diensten kunnen linken en heeft geen betrekking op diensten van andere aanbieders. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid en de privacypraktijken (inclusief het gebruik van cookies) van dergelijke derden, zelfs als u de website, app, portal of service van een derde partij hebt bezocht via links in onze Diensten.

We raden u aan het beleid van elke aanbieder te controleren en contact op te nemen met deze derde partij als u zich zorgen maakt of vragen hebt. Elke aanbieder van andere diensten, zoals aanbieders van gegevenspakketten, mobiele netwerken, wifi-hotspotdiensten, muziek of berichtendiensten zijn afzonderlijke verantwoordelijken van je gegevens en zijn verantwoordelijk voor hun eigen verwerking.

8.              IOverdracht van persoonsgegevens buiten de EER


Uw (persoons)gegevens zullen enkel overgedragen worden buiten de EER naar:

Japan. wordt door de Europese Commissie geacht een passend niveau van bescherming van persoonsgegevens te bieden.

-        VS: Het gebruik van Google Analytics kan ook de overdracht van persoonsgegevens naar de VS met zich meebrengen en in dat geval zullen wij ervoor zorgen dat er passende contractuele en veiligheidsmaatregelen (met inbegrip van standaard contractuele clausules en desgevallend bijkomende waarborgen) worden getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen.

9.              Bewaring van uw persoonsgegevens


Wij zullen uw persoonsgegevens slechts verwerken zolang als nodig is voor de doeleinden waarvoor wij ze verwerken. Zodra ze niet meer nodig zijn, zullen we ze veilig en onherroepelijk verwijderen of anonimiseren zodat ze niet meer aan u kunnen worden gekoppeld.

In de onderstaande tabel vindt u de maximale termijn waarbinnen wij in beginsel uw persoonsgegevens bewaren. Specifieke soorten gegevens die in deze categorieën zijn opgenomen, kunnen binnen een kortere periode worden verwijderd.

Soort gegevens

Maximum bewaartermijn

Locatiegevens

Tot 5 jaar na uw laatste gebruik van de Dienst

Sensorgegevens

Tot 5 jaar na het verzamelen van de gegevens

Gebruiker-ID

Tot 5 jaar na uw laatste gebruik van de Dienst

Reisgegevens

Tot 5 jaar na uw laatste gebruik van de Dienst

Gebruiksomgeving

Tot 5 jaar na uw laatste gebruik van de Dienst

Gebruiksstatus

Tot 5 jaar na het verzamelen van de gegevens

Gebruiksgeschiedenis

Tot 5 jaar na het verzamelen van de gegevens

E-mailadres

Tot 5 jaar na uw laatste gebruik van de Dienst

Communicatie die u naar ons stuurt

Tot 5 jaar na de datum van de communicatie

 

Uw "laatste gebruik" betekent de laatste keer dat u de applicatie opstart op uw apparaten die voor de Dienst worden gebruikt. Let op, als u de Dienst gedurende 5 jaar niet meer gebruikt, worden al uw persoonsgegevens automatisch verwijderd.

Als u de applicatie voor de Dienst hebt verwijderd en opnieuw installeert en vervolgens een e-mailadres gebruikt dat u niet hebt gebruikt voor een dergelijke verwijderde applicatie voor de Diensten, kunnen de persoonsgegevens die zijn verzameld uit een dergelijke verwijderde applicatie voor de Diensten niet worden geërfd en worden deze na 5 jaar na uw laatste gebruik van een dergelijke verwijderde toepassing verwijderd.

Niettegenstaande het voorgaande, kunnen wij uw persoonsgegevens langer bewaren dan de hierboven weergeven maximale bewaartermijn als wij daartoe wettelijk verplicht zouden zijn of als deze nodig zijn voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van een rechtsvordering.

Voor meer gedetailleerde informatie over deze bewaartermijnen kunt u een e-mail sturen naar onze gegevensbeschermingsmanager op DPO-BN@honda-eu.com

10.           Uw rechten


Als betrokkene, beschikt u over een aantal rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens die wij verwerken. Hieronder volgt een beschrijving van die rechten. U kunt deze rechten alleen inroepen voor zover de wet u die toekent.

 

Recht

 

Omschrijving

 

(1) Recht om geïnformeerd te worden

Een recht om geïnformeerd te worden over de persoonsgegevens die wij over u hebben. In deze Verklaring wordt uiteengezet hoe we uw informatie verzamelen, bewaren en opslaan, wat we ermee doen en waarom. Als u vragen hebt, neem dan contact met ons op, zodat we u kunnen voorzien van de verdere informatie die u nodig hebt.

(2) Recht op inzage

Een recht op inzage in uw persoonsgegevens die wij in ons bezit hebben.

(3) Recht op rectificatie

Een recht om van ons te eisen dat wij alle onnauwkeurige of onvolledige persoonsgegevens die wij over u hebben, rectificeren.

(4) Recht op gegevenswissing

 

Een recht om ons te vragen de persoonsgegevens die we over u hebben te verwijderen. Dit recht geldt alleen waar (bijvoorbeeld):

·       we de persoonsgegevens niet langer hoeven te gebruiken om het doeleinde te bereiken waarvoor we deze hebben verzameld;

·       wanneer u uw toestemming intrekt als we uw persoonsgegevens gebruiken op basis van uw toestemming; of

·       waar u bezwaar maakt tegen de manier waarop wij uw gegevens verwerken (in lijn met recht 7 hieronder).

Merk op dat u de verwijdering van uw profielgegevens en de anonimisering van alle voertuiggegevens kunt activeren door uw account te verwijderen.

U kunt ook de anonimisering van alle voertuiggegevens activeren door uw voertuig uit te schrijven (hoewel dit niet leidt tot het verwijderen van informatie in de App).

(5) Recht op beperking van de verwerking

 

Onder bepaalde omstandigheden, een recht om onze verwerking van de persoonsgegevens die we over u hebben te beperken. Dit recht geldt alleen waar (bijvoorbeeld):

·       u de juistheid van de persoonsgegevens waarover wij beschikken, betwist;

·       wanneer u het recht hebt om ons te vragen de persoonsgegevens te verwijderen, maar er de voorkeur aan geeft dat onze verwerking in plaats daarvan wordt beperkt; of

·       waarbij we de persoonsgegevens niet langer hoeven te gebruiken om het doeleinde te bereiken waarvoor we ze hebben verzameld, maar u de gegevens nodig heeft voor het vaststellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims.

(6) Recht op overdraagbaarheid

 

Onder bepaalde omstandigheden heeft u het recht om de persoonsgegevens die u ons heeft verstrekt, te ontvangen, in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbare vorm. U heeft ook het recht om van ons te eisen dat wij deze persoonsgegevens aan een andere organisatie doorgeven, op uw verzoek.

(7) Recht op bezwaar

 

Een recht om bezwaar te maken tegen onze verwerking van de persoonsgegevens die wij over u hebben wanneer de rechtsgrond voor de verwerking onze gerechtvaardigde belangen zijn of indien wij u zonder toestemming direct marketing doen toekomen. Voor zover de verwerking is gebaseerd op een gerechtvaardigd belang, zullen we aan uw verzoek voldoen tenzij wij kunnen aantonen dat er legitieme redenen zijn om de persoonsgegevens te blijven verwerken die voorrang hebben op uw rechten of die bestemd zijn voor de vestiging, de uitoefening of de verdediging van juridische claims.

(8) Rechten met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering

Een recht voor u om niet onderworpen te worden aan een beslissing die uitsluitend gebaseerd is op een geautomatiseerd proces, met inbegrip van profilering, dat rechtsgevolgen heeft die u betreffen of die u op soortgelijke wijze aanzienlijk beïnvloeden.

Merk op dat de Dienst geen geautomatiseerde besluitvorming met zich meebrengt.

(9) Recht op intrekking

Een recht om uw toestemming in te trekken, wanneer wij ons daarop baseren om uw persoonsgegevens te verwerken (bijvoorbeeld om u te voorzien van marketingmateriaal). Houd er rekening mee dat de intrekking alleen van kracht is voor de toekomst. De verwerking die voor de intrekking heeft plaatsgevonden, wordt niet beïnvloed.

Merk op dat wij ons niet baseren op uw toestemming voor enige verwerking die in verband met de Dienst wordt uitgevoerd. De verwerking van locatiegegevens kan te allen tijde aan- en afgezet te worden.

(10) Recht om voorzien te worden van de essentie van de regeling tussen de gezamenlijke verantwoordelijken

Honda Motor Europe Ltd. en Honda Motor Co. Ltd. treden op als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken voor de verwerking van persoonsgegevens in verband met de Dienst. U hebt het recht om de essentie van de regeling die de partijen onderling hebben getroffen om de naleving van de Wetten inzake Gegevensbescherming te verzekeren, op te vragen.

 

 

U kan uw rechten uitoefenen door contact op te nemen met onze gegevensbeschermingsmanager op DPO-BN@honda-eu.com

11.           Contactgegevens


Als u vragen hebt over deze Verklaring, uw rechten of andere kwesties met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met onze manager voor gegevensbescherming via de onderstaande contactgegevens.

Adres: Data Protection Manager, Honda Motors Europe Ltd. Belgian Branch, Doornveld 180, 1731 Zellik

E-mailadres: DPO-BN@honda-eu.com

We raden u aan om eerst contact met ons op te nemen als u vragen, opmerkingen of bezorgdheden heeft over de manier waarop we met uw persoonsgegevens omgaan. Als u echter niet tevreden bent met onze behandeling van een verzoek van u met betrekking tot uw rechten of zorgen, hebt u ook het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, in het bijzonder deze van de lidstaat waar u uw vaste verblijfplaats heeft (voor België is dit de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit Tel: +32 (0)2 274 48 00   E-mail: contact@apd-gba.be.              Voor Luxemburg is dit de Nationale Commissie voor Gegevensbescherming: www.cnpd.lu.

 

Als u deze Verklaring in een ander formaat (bijvoorbeeld audio, grote letters, braille) wilt ontvangen, neem dan contact met ons op via bovenstaande gegevens.

 

Laatst bijgewerkt: augustus 2022

 

 


Honda RoadSync - Politique de confidentialité

 

1.              A propos de cette Politique

Honda Motor Europe Ltd. ("HME") et Honda Motor Co., Ltd. ("HM") ("nous", "notre" et "nos") s'engagent à garantir que vos données à caractère personnel soient traitées conformément aux lois applicables en matière de protection des données, y compris le Règlement Général sur la Protection des Données (« RGPD »), les lois et règlements nationaux qui complémentent le RGPD (pour la Belgique il s’agit par exemple de la loi Vie Privée du 30 juillet 2018)et la législation sur les communications électroniques (la "Législation sur la Protection des données").

Dans cette politique de confidentialité (cette "Politique"), nous expliquons comment nous utilisons les données à caractère personnel des utilisateurs de notre service Honda RoadSync (le "Service"), y compris l'application mobile associée (l'"App"). La présente Politique décrit quelles données à caractère personnel nous collectons, pour quelles finalités nous les utilisons, pour combien de temps nous les conservons, et les tiers avec lesquels nous pouvons les partager. Cette Politique décrit également vos droits en ce qui concerne vos données à caractère personnel. Veuillez prendre le temps de lire et de comprendre cette Politique.

Cette Politique est un complément à tout autre traitement ou politique de confidentialité que nous pouvons vous communiquer de temps à autre (y compris la politique générale de confidentialité de HME pour la Belgique : https://www.fl.honda.be/cars/useful-links/privacy-policy.html). En cas de conflit entre la présente Politique et la politique générale de confidentialité, la présente Politique prévaudra. Pour plus d’informations sur le traitement de vos données à caractère personnel, vous pouvez nous contacter via les coordonnées indiquées ci-dessous à l’article 11 ou via les coordonnées reprises dans la politique générale de confidentialité.

Veuillez noter que cette Politique ne s'applique pas aux fournisseurs de services de tiers, y compris ceux qui peuvent être liés ou interagir avec le Service ou qui sont liés au sein du Service, et nous vous conseillons de consulter les politiques de confidentialité de ces tiers pour comprendre comment ils peuvent utiliser vos données à caractère personnel. Nous ne sommes pas responsables de l'utilisation de vos données à caractère personnel par ces tiers.

La présente Politique explique comment nous utilisons, stockons et partageons les données à caractère personnel que nous collectons à votre sujet, la manière dont pouvez exercer vos droits à l'égard de ces données à caractère personnel et les procédures que nous mettons en place pour protéger votre vie privée. Veuillez nous contacter par e-mail à l'adresse honda.benelux.gdpr@honda-eu.com si vous avez des questions, des commentaires ou des préoccupations concernant la présente Politique ou la manière dont nous traitons vos données à caractère personnel, ou si ces informations changent à un quelconque moment.

2.              Informations à notre sujet

Dans le cadre de la Législation sur la Protection des données, Honda Motor Europe Ltd. (00857969) (Cain Road, Bracknell, Berkshire RG12 1HL, Royaume-Uni) et Honda Motor Co. Ltd. (2-1-1, Minami-Aoyama, Minato-ku, Tokyo 107-8556, Japon) sont responsables conjoints du traitement en ce qui concerne vos données à caractère personnel. Cela signifie que nous sommes conjointement responsables envers vous du traitement de vos données à caractère personnel. Nous avons conclu un accord qui clarifie nos rôles, devoirs et responsabilités respectifs afin de nous conformer à la Législation sur la Protection des données. Si vous souhaitez en savoir plus sur cet accord, vous pouvez nous contacter en utilisant les coordonnées indiquées à la section 11 ci-dessous.

3.              Modifications de cette Politique

La présente Politique peut être modifiée de temps à autre. Toute modification future de la présente Politique sera publiée sur https://www.honda.be et, le cas échéant, vous sera notifiée par un pop-up dans l'App. Veuillez vérifier régulièrement si des mises à jour ou des modifications ont été apportées à la présente Politique.

4.              Définitions

Dans la présente Politique, les définitions de la Législation sur la Protection des données s'appliquent. A titre d'illustration et d'information, nous nous référons à certains résumés:

(a)   vos "données à caractère personnel", signifie toute information vous concernant et permettant de vous identifier. Il peut s'agir de coordonnées, d'informations sur la façon dont vous utilisez le Service et de votre localisation. Nous décrivons les données à caractère personnel que nous collectons dans le cadre du Service dans la section 5 de la présente Politique;

(b)   nos "affiliés", signifie nos filiales, nos sociétés mères et toute autre filiale éventuelle de nos sociétés mères; et

(c)    "traitement", signifie toute utilisation de vos données à caractère personnel telle que la collecte, la conservation, l'utilisation, le transfert ou la suppression.

5.              Les données à caractère personnel que nous utilisons et la manière dont les collectons

Les dispositions ci-après décrivent les données à caractère personnel que nous utilisons et collectons en lien avec le Service.

Vous nous fournissez certaines de ces données à caractère personnel directement, par exemple lorsque vous vous inscrivez pour le Service, vous enregistrez dans l'App ou lorsque vous communiquez avec nous. Il s'agit uniquement de votre adresse électronique et du contenu de votre communication, par exemple vos commentaires ou vos plaintes éventuels. Vous devez disposer d'un compte Google pour les appareils Android ou d’un Apple ID pour les appareils iOS pour pouvoir utiliser le Service et nous n'aurons pas accès aux informations de votre compte.

Nous collectons ou générons également (automatiquement) d'autres données (à caractère personnel) lorsque vous utilisez le Service. Cela est décrit dans le tableau ci-dessous:

Type de données (à caractère personnel)

Description

Provenance

Données de localisation

Celles-ci sont obtenues à partir de vos adresses IP et consistent en la région, le pays, la ville (y compris les latitudes et longitudes). La collecte de ces données peut être activée ou désactivée à tout moment. Certaines fonctionnalités de l'App ont toutefois besoin de ces données pour pouvoir fonctionner.

L’App

Données de capteurs

Celles-ci sont obtenues à partir des capteurs du smartphone ou autre appareil sur lequel vous utilisez l'App. Elles se composent de données relatives à l'accélération, à la vitesse, aux champs magnétiques, à la lumière et à la proximité.

L’App

Identifiant d’utilisateur

Il s'agit de vos identifiants d'utilisateur du Service, de votre identifiant Google ou Apple ID et de votre adresse e-mail.

L’App

Données de voyage

Il s'agit des données relatives aux mouvements, à savoir la distance totale parcourue, la vitesse moyenne, le point de départ et d'arrivée d'un mouvement, l'identifiant unique universel (uu-ID), l'identifiant de voyage, l'identifiant de session App, l'heure, la latitude, la longitude, la précision, la vitesse, la précision de la vitesse, la distance, la direction du vent, la précision de la direction du vent, l'altitude, la précision verticale, le fournisseur d'emplacement, le Geohash et l'heure du dispositif.

L’App

Environnement opérationnel

Il s'agit d'informations qui décrivent l'environnement dans lequel le Service est utilisé. Il s'agit d'informations sur :

(i) l'App que vous utilisez, à savoir la version de l'App;

(ii) le mobile ou autre appareil sur lequel vous utilisez l'App, à savoir les caractéristiques de l'appareil (numéro de modèle, marque, nom du fabricant, version de votre système d'exploitation, nom de l'opérateur, hauteur et largeur de l'écran, ppp de l'écran, orientation de l'écran), les capacités de l'appareil (téléphonie, SMS, services vocaux, Google Play), les paramètres de l'appareil, la langue, les applications par défaut (musique, navigation, téléphonie, SMS), les connexions réseau et l'état de la connexion, les accessoires et les appareils connectés via Bluetooth ou Wifi (par exemple, un casque);

(iii) le véhicule que vous utilisez pour le Service, à savoir le type de votre véhicule, l'interface du véhicule, l'affichage du véhicule et tout interrupteurs éventuels sur votre véhicule pour utiliser le Service; et

(iv) le dispositif reliant votre véhicule au Service (l'"Unité BT"), à savoir le modèle, le numéro de série, le matériel, le logiciel et l'adresse Mac.

L’App

Le véhicule

L’unité BT

Statut de l’utilisation

Il s'agit d'informations indiquant si vous êtes en train d'appeler, de naviguer, d'écouter de la musique, en mode message, en mode appel, l'ID de l'événement et l'heure de l'événement.

L’App

Historique de l’utilisation

Il s'agit du nombre de fois où vous avez utilisé le Service, de l'identifiant de votre appareil, des propriétés d'installation, de l'identifiant de la publicité, de l'identifiant de la session et de l'identifiant de la destination du véhicule.

L’App

Le véhicule

Vos Instructions

Cela inclut toutes les instructions que vous fournissez via l'application.

Lorsque vous donnez des instructions vocales, le service de reconnaissance vocale de votre téléphone les traduit en instructions techniques qui sont fournies à l'application.

L’App

Nous recevons également des données (à caractère personnel) des tiers suivants:

·       Pour les appareils Android : Google, qui nous fournit votre identifiant Google afin de vous fournir l'App;

·       Pour les appareils iOS : Apple, qui nous fournit votre identifiant Apple afin de vous fournir l’App ;

·       Les fournisseurs de services de reconnaissance audio et vocale de votre appareil qui traduisent vos demandes vocales en instructions techniques dans l’App pour le Service.

Ces tiers agissent en tant que sous-traitants, car ils ne collectent et ne nous transfèrent ces données (à caractère personnel) que sur nos instructions et pour notre compte.

6.              Pourquoi utilisons-nous vos données à caractère personnel

Le tableau ci-dessous décrit les finalités pour lesquelles nous utilisons vos données à caractère personnel en relation avec le Service. Nous utilisons vos données à caractère personnel uniquement dans la mesure où cela est nécessaire pour atteindre les finalités concernées.

En vertu de la Législation sur la Protection des données, nous sommes également tenus d'avoir une "base légale" (aussi appelé « base ») pour traiter vos données à caractère personnel. Ces éléments sont résumés dans le tableau ci-dessous.

Pourquoi utilisons-nous vos données à caractère personnel

Les données à caractère personnel que nous utilisons

Base légale

Pour vous fournir le Service.

Identifiant d’utilisateur

Données de localisation

Données de voyage

Environnement opérationnel

 

Prendre des mesures à votre demande pour conclure un contrat avec vous, ainsi que pour l'exécution, l'administration et la facilitation de ce contrat.

Pour l'amélioration du Service, y compris de la qualité du Service, de l'App et de l'expérience utilisateur. Cela inclut la réalisation d'analyses pour comprendre la manière dont le Service est utilisé.

Identifiant d’utilisateur

Données de localisation

Données de capteurs

Données de voyage

Environnement opérationnel

Statut d'utilisation

Historique d'utilisation

 

Le traitement est nécessaire pour notre intérêt légitime à développer et améliorer nos produits et services.

 

Pour planifier et développer de nouveaux produits et services. Cela comprend la réalisation d'analyses pour comprendre la manière dont le Service est utilisé.

Données de localisation

Données de capteurs

Données de voyage

 

Le traitement est nécessaire pour notre intérêt légitime à développer et améliorer nos produits et services.

Pour communiquer avec vous dans le cadre du Service. Il s'agit notamment de vous envoyer des annonces de service, de répondre à vos questions, messages ou demandes et de traiter les plaintes.

Coordonnées de contact

Contenu de la communication entre vous et nous

Dans certains cas, le traitement est nécessaire pour l'exécution, l'administration et la facilitation de notre contrat avec vous.

 

Si le traitement n'est pas nécessaire pour le contrat, nous traiterons vos données à caractère personnel sur la base de notre intérêt légitime à vous fournir une bonne expérience client.

 

En outre, nous pouvons traiter les données à caractère personnel décrites dans la présente Politique à tout moment:

·       Pour nous conformer aux lois et règlements qui nous sont applicables (sur la base du fait que ce traitement est nécessaire pour se conformer à des obligations légales);

·       Pour protéger notre entreprise et le Service, notamment en faisant respecter nos conditions générales, en demandant des conseils juridiques et dans le cadre de réclamations juridiques (sur la base du fait que ce traitement est nécessaire à notre intérêt légitime de protéger notre entreprise);

·       Pour proposer des produits et services à la vente ou obtenir un financement pour les activités, y compris les actifs et services (sur la base du fait que ce traitement serait nécessaire pour l’intérêt légitime à exploiter l’entreprise de manière rentable).

Nous avons déterminé, en agissant raisonnablement et en tenant compte des circonstances, que nous pouvons nous appuyer sur des intérêts légitimes comme base légale pour traiter vos données (à caractère personnel) dans certaines circonstances (nous l'avons indiqué ci-dessus et avons exposé nos intérêts légitimes). Nous avons pris cette décision en faisant la part des choses pour nous assurer que notre intérêt légitime ne l'emporte pas sur vos droits à la vie privée en tant qu'individu. Si vous souhaitez obtenir plus d'informations à ce sujet, veuillez nous contacter.

7.              Partage de vos données à caractère personnel

Nous ne partagerons vos données à caractère personnel que de la manière décrite dans les dispositions suivantes.

Pour les finalités décrites à l'article 6, nous ne partagerons vos données à caractère personnel qu'avec :

·       nos employés, mandataires et sociétés affiliées qui sont autorisés et ont besoin d'accéder aux données afin d'atteindre les finalités pour lesquels elles sont traitées;

·       nos fournisseurs ou contractants externes, y compris les développeurs d'outils en ligne, les prestataires de services pour l'exploitation du Service et les fournisseurs de services en nuage. Plus particulièrement, vos données (à caractère personnel) peuvent être partagées avec nos :

·       Fournisseur d'App et de plateforme, à savoir Drivemode

·       Fournisseurs de services d'analyse, à savoir Google et Firebase

·       Fournisseur de services en lien avec l’assistance à la clientèle, actuellement Zendesk

·       Fournisseur de services d'hébergement en nuage, à savoir Google

·       Fournisseurs d'applications, dans les situations où vous utilisez l'application pour contrôler d'autres applications, telles que Google Maps, HERE Maps ou des fournisseurs de médias

·       Fournisseurs de services de diagnostic

·       Fournisseurs de nos systèmes informatiques centraux, tels que notre plateforme de gestion de la clientèle

·       Conseillers professionnels (y compris, mais sans s'y limiter, les conseillers fiscaux, juridiques ou autres conseillers d’entreprises qui nous fournissent des services professionnels)

·       Conseillers en insolvabilité

·       Acheteurs ou investisseurs potentiels de nos activités ou de nos actifs

·       Autorités compétentes et les organismes de réglementation, y compris les organismes chargés de l'application de la loi ou de la lutte contre la fraude et les tribunaux, aux fins d'enquête sur une activité criminelle réelle ou présumée ou sur d'autres questions réglementaires ou juridiques.

Nous pouvons également divulguer vos données à caractère personnel à des tiers dans les situations suivantes :

·       dans le cas où nous envisageons de vendre des activités ou des actifs, auquel cas nous divulguerons vos données à caractère personnel aux acquéreurs potentiels de ces activités ou actifs;

·       si nous, ou la quasi-totalité de nos actifs, sommes acquis par un tiers, auquel cas les données à caractère personnel que nous détenons sur nos clients feront partie des actifs transférés;

·       dans le cas où nous ferions l'objet d'une procédure d'insolvabilité formelle ou informelle ou d'une procédure de liquidation judiciaire ou extrajudiciaire;

·       pour faire respecter ou appliquer nos conditions générales, nos politiques ou tout contrat que nous avons avec vous ou que nous avons facilité entre vous et un tiers;

·       pour protéger nos droits, nos biens ou notre sécurité, ou ceux de nos collaborateurs ou d'autres personnes. Cela inclut l'échange d'informations avec d'autres sociétés et organisations (y compris, mais sans s'y limiter, la police locale ou d'autres organismes locaux chargés de l'application de la loi) à des fins de sécurité, de prévention d’infractions et de protection contre la fraude; et

·       si nous sommes tenus de divulguer ou de partager vos données à caractère personnel pour nous conformer à une obligation légale ou à une exigence réglementaire, ou encore pour la prévention ou la détection de fraudes ou d’infractions.

Service de tiers

La présente Politique ne couvre pas les sites web, applications ou portails tiers accessibles à partir de nos Services, et ne couvre pas les services fournis par d'autres fournisseurs. Nous ne sommes pas responsables des politiques et pratiques en matière de confidentialité (y compris l'utilisation de cookies) de ces tiers, même si vous avez accédé au site web, à l'application, au portail ou au service d'un tiers par le biais de liens dans nos Services.

Nous vous conseillons de vérifier la politique de chaque fournisseur et de contacter ce tiers si vous avez des inquiétudes ou des questions. Chaque fournisseur d'autres services, tels que les fournisseurs de paquets de données, réseaux mobiles, services de hotspot wifi, services de musique ou de messagerie sont des responsables distincts de vos données et sont responsables de leur propre traitement.

8.              Transfert de données à caractère personnel en dehors de l'EEE

Vos données (à caractère personnel) ne seront transférées en dehors de l'EEE que dans les pays suivants :

·       Japon

Le Japon est considéré par la Commission européenne comme offrant un niveau adéquat de protection des données à caractère personnel.

·       États-Unis : l'utilisation de Google Analytics peut également impliquer le transfert de données à caractère personnel vers les États-Unis et, dans ce cas, nous veillerons à ce que des mesures contractuelles et de sécurité appropriées (y compris des clauses contractuelles standard et, si nécessaire, des garanties supplémentaires) soient mises en place pour protéger vos données.

9.              Conservation de vos données à caractère personnel

Nous ne traiterons vos données à caractère personnel que pour la durée nécessaire aux finalités pour lesquelles nous les traitons. Dès qu'elles ne sont plus nécessaires, nous les supprimons ou les rendons anonymes de manière sûre et irrévocable afin qu'elles ne puissent plus être associées à vous.

Dans le tableau ci-dessous, vous trouverez la durée maximale pendant laquelle nous conserverons en principe vos données à caractère personnel. Des types spécifiques de données incluses dans ces catégories peuvent être supprimés dans un délai plus court.

 

Type de données

Durée maximale de conservation

Données de localisation

Jusqu'à 5 ans après votre dernière utilisation du Service

Données de capteurs

Jusqu'à 5 ans après la collecte des données

Identifiant d’utilisateur

Jusqu'à 5 ans après votre dernière utilisation du Service

Données de voyage

Jusqu'à 5 ans après votre dernière utilisation du Service

Environnement opérationnel

Jusqu'à 5 ans après votre dernière utilisation du Service

Statut d'utilisation

Jusqu'à 5 ans après la collecte des données

Historique d’utilisation

Jusqu'à 5 ans après la collecte des données

Adresse e-mail

Jusqu'à 5 ans après votre dernière utilisation du Service.

Communications que vous nous envoyez

Jusqu'à 5 ans après la date de la communication

 

Votre " dernière utilisation " signifie la dernière fois que vous avez lancé l'application sur vos appareils utilisés pour le Service. Veuillez noter que si vous n'utilisez pas le Service pendant 5 ans, toutes vos données à caractère personnel seront automatiquement supprimées.

Si vous avez désinstallé et réinstallé l'application pour le Service et que vous utilisez ensuite une adresse e-mail que vous n'avez pas utilisée pour cette application désinstallée pour les Services, les données à caractère personnel collectées à partir de cette application désinstallée pour les Services ne peuvent pas être héritées et seront supprimées après 5 ans à compter de votre dernière utilisation de cette application désinstallée.

Nonobstant ce qui précède, nous pouvons conserver vos données à caractère personnel plus longtemps que la durée de conservation maximale indiquée ci-dessus si nous y sommes légalement obligés ou si cela est nécessaire pour l'établissement, l'exercice ou la défense de revendications légales.

Pour obtenir des informations plus détaillées sur ces durées de conservation, vous pouvez envoyer un e-mail à notre délégué à la protection des données à l'adresse DPO-BN@honda-eu.com.

10.           Vos droits

En tant que personne concernée, vous disposez d'un certain nombre de droits relatifs aux données à caractère personnel vous concernant que nous traitons. Vous trouverez ci-dessous une description de ces droits. Vous ne pouvez invoquer ces droits que dans la mesure où la loi vous le permet.

 

Droit

 

Description

 

(1) Droit d’être informé

Un droit d'être informé quant aux données à caractère personnel que nous détenons à votre sujet. La présente Politique explique comment nous recueillons, conservons et stockons vos informations, ce que nous en faisons et pourquoi. Si vous avez des questions, veuillez nous contacter afin que nous puissions vous fournir les informations complémentaires dont vous avez besoin.

(2) Droit d’accès

Un droit d'accès à vos données à caractère personnel en notre possession.

(3) Droit de rectification

Le droit de nous demander de rectifier toute donnée à caractère personnel inexacte ou incomplète que nous détenons à votre sujet.

(4) Droit à l’effacement

 

Un droit de nous demander de supprimer les données à caractère personnel que nous détenons à votre sujet. Ce droit ne s'applique que lorsque (par exemple):

·       nous n'avons plus besoin d'utiliser les données à caractère personnel pour atteindre la finalité pour laquelle nous les avons collectées;

·       vous retirez votre consentement, si nous utilisons vos données à caractère personnel sur la base de votre consentement; ou

·       vous vous opposez à la manière dont nous traitons vos données (conformément au point 7 ci-dessous).

Veuillez noter que vous pouvez procéder à la suppression des données de votre profil et l'anonymisation de toutes les données relatives aux véhicules en supprimant votre compte.

Vous pouvez également procéder à l'anonymisation de toutes les données relatives au véhicule en annulant l'immatriculation de votre véhicule (ce qui n'entraînera toutefois pas la suppression des informations dans l’App).

(5) Droit à la limitation du traitement

 

Dans certains cas, un droit de restreindre notre traitement des données à caractère personnel que nous détenons à votre sujet. Ce droit ne s'applique que lorsque (par exemple) :

·       vous contestez l'exactitude des données à caractère personnel que nous détenons;

·       vous avez le droit de nous demander d'effacer les données à caractère personnel, mais que vous préférez que notre traitement soit limité à la place; ou

·       nous n'avons plus besoin d'utiliser les données à caractère personnel pour atteindre la finalité pour laquelle nous les avons collectées, mais vous avez besoin des données pour établir, exercer ou défendre des revendications légales.

 

(6) Droit à la portabilité

 

Dans certains cas, vous avez le droit de recevoir les données à caractère personnel que vous nous avez fournies, sous une forme structurée, couramment utilisée et lisible par machine. Vous avez également le droit de nous demander de transférer ces données à caractère personnel à une autre organisation, à votre demande.

(7) Droit d’opposition

 

Un droit d'opposition au traitement des données à caractère personnel que nous détenons à votre sujet lorsque la base juridique du traitement est notre intérêt légitime ou si nous vous fournissons du marketing direct sans votre consentement. Dans la mesure où le traitement est fondé sur un intérêt légitime, nous nous conformerons à votre demande, à moins que nous puissions démontrer qu'il existe des motifs légitimes pour continuer à traiter les données à caractère personnel qui prévalent sur vos droits ou qui sont destinés à la constatation, l'exercice ou la défense de droits en justice.

(8) Droits relatifs à la prise de décision automatisée et au profilage

Le droit pour vous de ne pas faire l'objet d'une décision fondée uniquement sur un processus automatisé, y compris le profilage, qui produit des effets juridiques qui vous affectent ou qui vous affectent similairement de façon significative.

Veuillez noter que le Service n'implique pas de prise de décision automatisée.

(9) Droit de retrait

Un droit de retirer votre consentement lorsque nous nous appuyons sur celui-ci pour traiter vos données à caractère personnel (par exemple, pour vous fournir des données de marketing). Veuillez noter que le retrait n'est effectif que pour l'avenir. Le traitement qui a eu lieu avant le retrait ne sera pas affecté.

Veuillez noter que nous ne nous appuyons pas sur votre consentement pour tout traitement effectué dans le cadre du Service. Le traitement des données de localisation peut être activé ou désactivé à tout moment.

(10) Droit d’être informé sur l'essentiel de l'arrangement entre les responsables du traitement conjoints

Honda Motor Europe Ltd. et Honda Motor Co. Ltd. agissent en tant que responsables du traitement conjoints pour le traitement des données à caractère personnel dans le cadre du Service. Vous avez le droit d’être informé sur l'essentiel de l'arrangement conclu entre les responsables du traitement conjoints pour assurer le respect de la Législation sur la Protection des données.

 

Vous pouvez exercer vos droits en contactant notre délégué à la protection des données à l'adresse DPO-BN@honda-eu.com.

11.           Coordonnées de contact

Si vous avez des questions concernant la présente Politique, vos droits ou tout autre demande liée à la protection de vos données à caractère personnel, veuillez contacter notre délégué à la protection des données au moyen des coordonnées ci-dessous.

Adresse: Délégué à la protection des données, Honda (Belux), Doornveld 180, 1731 Zellik

Adresse e-mail: DPO-BN@honda-eu.com

Nous vous conseillons de nous contacter en premier lieu si vous avez des questions, des commentaires ou des préoccupations concernant la façon dont nous traitons vos données à caractère personnel. Toutefois, si vous n'êtes pas satisfait de notre traitement d'une demande de votre part relative à vos droits ou préoccupations, vous avez également le droit de déposer une plainte auprès d’une autorité de contrôle, en particulier dans l’État membre de votre résidence habituelle, de votre lieu de travail ou d’une violation alléguée de la Législation sur la Protection des données (pour la Belgique : l'Autorité belge de Protection des Données, Tél: +32 (0)2 274 48 00, E-mail: contact@apd-gba.be; pour le Luxembourg : la Commission Nationale pour la Protection des Données, site Internet : www.cnpd.lu.

Si vous souhaitez recevoir cette Politique sous un autre format (par exemple, audio, gros caractères, braille), veuillez nous contacter en utilisant les coordonnées ci-dessus.

 

Dernière mise à jour :  août 2022